Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

Avtalen innebærer innføring av én ny importkvote inn til Norge (svineribbe). Denne vil bli administrert av Landbruksdirektoratet. Innføringen vil innebære noe merarbeid. På den andre siden avvikles fire eksisterende kvoter inn til Norge ved at det innføres tollfrihet.

Gjennomføringen av avtalen innebærer i størrelsesorden 140 mill. kroner i provenytap som følge av nye tollkonsesjoner. Økte auksjonsinntekter forventes å utgjøre om lag 70 mill. kroner. Anslagene er svært usikre. Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag om bevilgning i 2019-budsjettet.