Prop. 116 L (2017–2018)

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det gjenoppnevnte samerettsutvalget leverte sin utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten i desember 2007. Utvalget foreslo blant annet en ny lov om saksbehandling og konsultasjoner for tiltak som kan få virkning for naturgrunnlaget i de tradisjonelle samiske områdene i Norge.

Utvalget begrunner lovforslaget med Norges folkerettslige plikt til å konsultere samene i saker som gjelder dem. Konsultasjonsordningen skal sikre at Sametinget og samene får ta del i beslutningsprosesser i saker som kan få betydning for dem. Konsultasjoner skal gjennomføres med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak, uten at det er en plikt til at konsultasjonene må resultere i en enighet. En forutsetning for reelle konsultasjoner er tidlig involvering, at partene utveksler informasjon og vurderinger, og at det ikke gjøres realitetsbeslutninger før konsultasjonene tar til.

Dagens prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005. Til grunn for prosedyrene ligger konsultasjonsavtalen mellom daværende kommunal- og regionalminister og sametingspresident, undertegnet 11. mai 2005. Prosedyrene gjelder kun direkte for konsultasjoner med Sametinget, men prinsippene i prosedyrene anvendes også når det er en folkerettslig plikt til å konsultere andre samiske interesser. Sametinget har også inngått egne avtaler om mer spesifikke prosedyrer med andre instanser, herunder enkelte statlige organer og enkelte kommuner og fylkeskommuner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomførte i 2007 en undersøkelse om praktiseringen av og erfaringene med konsultasjonsprosedyrene. Undersøkelsen viste at det har blitt enklere for statlige instanser å kontakte Sametinget i aktuelle saker. De statlige instansene har fått mer kunnskap om samiske forhold, og Sametinget har fått styrket kjennskap til rutiner i statsforvaltningen. Både Sametinget og statlige instanser oppfatter konsultasjonsprosedyrene som relasjonsbyggende. I tillegg viser flere departementer til at regjeringen, i saker der det gjennomføres konsultasjoner, har bedre grunnlag for sine avgjørelser.

Gode konsultasjonsprosedyrer vil kunne sikre en smidigere og raskere gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Beslutninger som mangler legitimitet, enten i lokalsamfunn eller det internasjonale samfunn, vil kunne være vanskelig å få gjennomført. Resultatet av manglende legitimitet vil også kunne være at det blir nødvendig med «ekstrarunder» som forlenger og fordyrer prosessene. Gode konsultasjonsordninger vil også kunne bidra til å styrke Sametingets legitimitet, og vil kunne føre til en bedre forståelse for situasjonen og behovene i samiske samfunn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått en rekke spørsmål som viser at det er behov for å klargjøre hvor langt konsultasjonsplikten rekker, hvem som skal konsulteres, og hvordan konsultasjonene skal gjennomføres. Flere har også i høringen av NOU 2007: 13 pekt på behov for å klargjøre enkelte sider av konsultasjonsordningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen et eget kapittel om konsultasjoner i sameloven. Departementet har valgt denne løsningen i stedet for en detaljert lov om konsultasjoner og saksbehandling, slik samerettsutvalget foreslo. Departementets forslag skal legge til rette for mer effektive og bedre konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og Sametinget og andre berørte samiske interesser. Videre vil forslaget gjøre reglene mer tilgjengelig for konsultasjonspartene. Som nevnt ovenfor vil gode konsultasjoner også kunne sikre de offentlige instansene bedre beslutningsgrunnlag.

De ulike elementene i konsultasjonsplikten danner grunnlag for inndelingen i dokumentet. Hvert hovedpunkt i proposisjonen består av samerettsutvalgets forslag, synspunkter fra høringen, vurderinger av folkeretten og gjeldende konsultasjonsprosedyrer og departementets vurderinger.

Innledningsvis (punkt 2) gir departementet en oversikt over bakgrunnen for lovforslaget. Hovedforslagene i NOU 2007: 13 blir presentert, det gis en overordnet oversikt over høringsuttalelsene, og departementet gir en vurdering av lovforslagets geografiske og saklige avgrensning. Departementet foreslår at reglene om konsultasjoner skal gjelde i saker som kan ha direkte betydning for både de materielle og ideelle sidene ved samisk kultur. Dette er i tråd med de folkerettslige forpliktelsene til å konsultere. For saker som gjelder ideell kulturutøvelse, vil konsultasjonsreglene kunne komme til anvendelse i hele landet. For saker som gjelder naturgrunnlaget for kulturen, foreslår departementet at reglene skal gjelde for tiltak og beslutninger som planlegges iverksatt i tradisjonelle samiske områder, eller som kan få virkning på samisk materiell kulturutøvelse i slike områder.

Videre gir departementet en overordnet oversikt over det folkerettslige grunnlaget for konsultasjonsplikten (punkt 3). Departementet drøfter også konsultasjonsplikten opp mot samenes rett til selvbestemmelse. Retten til selvbestemmelse innebærer noe mer enn en rett til å bli konsultert. Samtidig er retten til å bli konsultert et sentralt element i gjennomføringen av selvbestemmelsesretten, på områder hvor både samer og andre er berørt av det aktuelle tiltaket.

Det første hovedtemaet i dokumentet er spørsmålet om hvordan konsultasjonsplikten bør reguleres i norsk rett (punkt 4). Folkeretten pålegger ikke staten en plikt til å etablere lovregler om myndighetenes konsultasjoner med representanter for samiske interesser. Det stilles imidlertid krav til «hensiktsmessige prosedyrer». Departementet drøfter en avtalebasert løsning som alternativ til en lovregulering. Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at det er klart mest hensiktsmessig å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i sameloven. Videre foreslår departementet en hjemmel for å gi nærmere regler i forskrift.

Dagens konsultasjonsprosedyrer gjelder kun for statlige etater. Samtidig er det klart at staten har en folkerettslig plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner også på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. For kommuner og fylkeskommuner foreslår departementet å begrense reguleringen til en overordnet lovfesting. Etter departementets vurdering vil konsultasjonsplikten på disse forvaltningsnivåene i all hovedsak kunne gjennomføres ved hjelp justeringer i allerede etablerte medvirkningsordninger og saksbehandlingsprosesser. Det vil primært være snakk om å involvere lokale samiske interesser på en slik måte at konsultasjonsplikten er oppfylt. Departementet vil utarbeide en veileder for kommuner og fylkeskommuner. En slik veileder kan skissere fleksible løsninger for hvordan konsultasjonsplikten kan gjennomføres, tilpasset situasjonen i den enkelte kommunen. Departementet vil involvere KS, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i arbeidet med veilederen.

Det andre hovedtemaet omhandler kravet til at konsultasjoner skal gjennomføres i god tro og med formål om å oppnå enighet (punkt 5). Departementet legger på dette punktet opp til en videreføring av det som følger av gjeldende konsultasjonsprosedyrer og av de folkerettslige forpliktelsene.

Det tredje hovedspørsmålet gjelder hvilke tiltak det skal konsulteres om, og på hvilket stadium det skal konsulteres (punkt 6). Også her legges det opp til en løsning i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser og gjeldende konsultasjonsprosedyrer. På enkelte punkter er det gjort presiseringer sammenliknet med dagens konsultasjonsprosedyrer, blant annet når det gjelder forholdet mellom konsultasjoner og innsigelsesbehandling etter plan- og bygningsloven.

Det sentrale for den første delen er spørsmålet om hvilke tiltak som omfattes av «lovgivning og administrative tiltak» etter ILO-konvensjonen artikkel 6, og om tiltaket «kan få direkte betydning» for samene. Departementet legger opp til at offentlige organers grunneierdisposisjoner og andre privatrettslige disposisjoner som hovedregel ikke skal omfattes av bestemmelsene om konsultasjoner. Grunneierdisposisjoner som får praktisk betydning for samiske interesser, vil som hovedregel kreve en form for tillatelse eller konsesjon. Konsultasjonsplikten vil da inntre for den myndigheten som behandler spørsmålet om tillatelse eller konsesjon (eventuelt gjennom regler om innsigelse, se nedenfor).

Etter folkeretten skal urfolk konsulteres ved tiltak som «kan få direkte betydning» for dem. Konsultasjonsplikten kan med andre ord inntre selv om det ikke er klart at tiltaket vil få direkte betydning. Noen høringsinstanser mener at det kan være behov for en nedre terskel for hvilke tiltak som er omfattet av konsultasjonsplikten. Det er ikke holdepunkter i folkeretten for at bare saker av en viss størrelse er omfattet av konsultasjonsplikten. Det legges imidlertid til grunn at folkeretten gir rom for å finne hensiktsmessige løsninger. Her kan det være aktuelt å vurdere mulige presiseringer i forskrift.

På enkelte områder er det etablert ordninger som langt på vei må anses å oppfylle konsultasjonsplikten. Departementet legger til grunn at når Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven skal Sametinget ikke ha konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i tillegg. Departementet foreslår videre at saker om statsbudsjettet skal være unntatt fra reglene om konsultasjoner. I slike saker vil det være egne rutiner for prosess med Sametinget. Det er også gitt en egen omtale av konsultasjoner og dialog i arbeidet med stortingsmeldinger, strategidokumenter mv.

Når det gjelder tidspunktet for konsultasjoner, stiller folkeretten krav til at konsultasjonene må skje tilstrekkelig tidlig til at det er en reell mulighet til å påvirke utfallet av saken. Som regel er det nødvendig med mer enn ett konsultasjonsmøte, og konsultasjonsplikten gjelder som utgangspunkt på alle stadier av en sak.

Det fjerde hovedtemaet er spørsmålet om hvem som skal ha konsultasjonsplikt (punkt 7). Regjeringen, departementer, direktorater og andre underliggende organer foreslås omfattet av plikten, noe de også er etter gjeldende ordning. I tillegg legger departementet opp til at statsforetak og private rettssubjekter skal være omfattet av konsultasjonsplikten i de tilfeller hvor de utøver offentlig myndighet. Departementet foreslår også at konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner forankres i en egen bestemmelse i loven.

Samerettsutvalget har i tillegg foreslått at Stortinget skal være omfattet av konsultasjonsplikten. Departementet mener av prinsipielle årsaker at det må være opp til Stortinget selv å vurdere dette spørsmålet. Departementet følger heller ikke opp utvalgets forslag til regulering av konsultasjonsplikt for Sametinget i saker hvor Sametinget opptrer som offentlig myndighetsinstans.

Det femte hovedtemaet er spørsmålet om hvem som skal konsulteres (punkt 8). Departementet legger opp til å videreføre det som følger av dagens praksis og konsultasjonsprosedyrer. Det innebærer at Sametinget har konsultasjonsrett i alle saker som omfattes av bestemmelsene. I tillegg legges det opp til at andre som er representative for de aktuelle samiske interessene, også vil ha konsultasjonsrett. Dette er forutsatt også i dagens konsultasjonsprosedyrer, og i tråd med gjeldende folkerett og forvaltningspraksis, selv om spørsmålet ikke er direkte regulert i prosedyrene. Departementet ser behov for å ha klarere regler, som tydeliggjør eller setter terskler for hvem som har konsultasjonsrett i den enkelte sak. Videre vil det kunne være behov for samordning av konsultasjoner i tilfeller hvor flere samiske interesser har konsultasjonsrett. Slike presiseringer vil kunne gis i forskrift.

Det sjette hovedtemaet er spørsmålet om virkningen av brudd på konsultasjonsreglene (punkt 9). Samerettsutvalget foreslo en egen bestemmelse om virkningen av brudd på konsultasjons- og saksbehandlingsreglene. Departementet følger opp forslaget og legger opp til at brudd på konsultasjonsreglene kan gi grunnlag for ugyldighet. Spørsmålet om ugyldighet skal vurderes med utgangspunkt i de alminnelige forvaltningsrettslige prinsippene om ugyldighet. Bestemmelsen er i tråd med gjeldende rett.

Det sjuende hovedtemaet omhandler samerettsutvalgets forslag til saksbehandlingsregler mv. (punkt 10). Etter at utvalget leverte sin innstilling, har det kommet flere bestemmelser i sektorlovgivningen om at samiske hensyn skal vektlegges. Etter departementets vurdering vil denne systematikken i de fleste tilfeller kunne gi bedre oversikt over regelverket på det enkelte området enn lovfesting av slike regler på tvers av sektorer. Departementet har ikke foreslått å følge opp utvalgets forslag til saksbehandlingsregler mv. i denne proposisjonen. Samerettsutvalget har også foreslått å lovregulere den materielle grensen for inngrep i samisk kultur som ligger i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Departementet vil vurdere denne delen av samerettsutvalgets forslag i en senere prosess.

I punkt 11 redegjøres det for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget. Forslaget innebærer i all hovedsak en videreføring av dagens konsultasjonsprosedyrer. Lovfesting av konsultasjonsplikten vil ikke i seg selv gi økonomiske eller administrative konsekvenser. Samtidig kan klare lovregler og presiseringer i forskrift bidra til større forutsigbarhet og mer effektive konsultasjonsprosesser. Når det gjelder kommuner og fylkeskommuner, legges det opp til fleksible ordninger som kan bygge på allerede eksisterende ordninger for medvirkning. Det er derfor departementets vurdering at det heller ikke på disse forvaltningsnivåene vil være snakk om nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.

I punkt 12 har departementet gitt merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

Til slutt i proposisjonen følger departementets forslag til lovbestemmelser.

1.1 Árvalusa váldosisdoallu

Ođđasis nammaduvvon sámi vuoigatvuođalávdegoddi buvttii čielggadusas NOU 2007: 13 Den nye sameretten (Ođđa sámeriekti) juovlamánus 2007. Lávdegoddi evttohii earret eará ođđa lága áššegieđahallamis ja ráđđádallamiin doaibmabijuid várás, mat sáhttet váikkuhit Norgga árbevirolaš sámi guovlluid luondduvuđđosii.

Lávdegoddi vuođušta láhkaevttohusa Norgga álbmotrievttálaš geatnegasvuođain ráđđádallat sámiiguin áššiin, mat gustojit sidjiide. Ráđđádallanortnet galgá váfistit ahte Sámediggi ja sámit ožžot váldit oasi mearridanproseassaide áššiin, main sáhttá leat mearkkašupmi sidjiide. Ráđđádallamat galget čađahuvvot dainna ulbmiliin, ahte olahit ovttamielatvuođa evttohuvvon doaibmabijuid hárrái, almmá geatnegahtekeahttá ahte ráđđádallamiin galgá válganit ovttamielatvuohta. Duođalaš ráđđádallamiid eaktu lea ahte áššeoasálaččat váldojuvvojit árrat mielde, ahte áššeoasálaččat lonohallet dieđuid ja árvvoštallamiid, ja ahte duođalašvuođa mearrádusat eai dahkkojuvvo ovdal go ráđđádallamat álget.

Dálá ráđđádallanbargovuogit stáhtalaš eiseválddiid ja Sámedikki gaskkas mearriduvvojedje gonagaslaš resolušuvnna bokte suoidnemánu 1. b. 2005. Bargovugiid vuođđun lea dalá gielda- ja guovloministara ja sámediggepresideantta ráđđádallanšiehtadus, mii vuolláičállojuvvui miessemánu 11. b. 2005. Bargovuogit gustojit njuolga dušše ráđđádallamiidda Sámedikkiin, muhto bargovugiid prinsihpat adnojuvvojit maiddái go lea álbmotrievttálaš geatnegasvuohta ráđđádallat eará sámi beroštumiiguin. Sámediggi lea maiddái dahkan sierra šiehtadusaid earenoamáš bargovugiid hárrái eará instánssaiguin, daid gaskkas stáhtalaš orgánaiguin ja muhtin gielddaiguin ja fylkkagielddaiguin.

Bargo- ja searvadahttindepartemeanta čađahii 2007 guorahallama ráđđádallanbargovugiid geavaheami ja dovddiidusa birra. Guorahallan čájehii ahte stáhta instánssaide lea šaddan álkibun váldit oktavuođa Sámedikkiin áigeguovdilis áššiin. Stáhta instánssat leat ožžon eambbo dieđu sámi dilálašvuođain, ja Sámediggi lea buorebut dovdagoahtán stáhtahálddahusa dábiid. Sihke Sámediggi ja stáhta instánssat oaivvildit ahte ráđđádallanbargovuogit nannejit oktavuođaid. Lassin čujuhit máŋga departemeantta ahte ráđđehusas lea, áššiin main ráđđádallojuvvo, buoret vuođus mearrádusaide.

Buorit ráđđádallanbargovuogit sáhttet váfistit ahte áigeguovdilis doaibmabijut čađahuvvojit geabbileappot ja johtileappot. Mearrádusaid, main váilu legitimiteahtta, juogo báikkálaš servodagain dahje riikkaidgaskasaš servodagas, sáhttá leat váttis čađahit. Boađus váilevaš legitimiteahtas sáhttá maiddái dahkat ahte dárbbašuvvojit «liigevuorut», mat guhkidit ja divrudit proseassaid. Buorit ráđđádallanortnegat sáhttet maiddái veahkehit nannet Sámedikki legitimiteahta, ja sáhttet mielddisbuktit buoret áddejumi dili ektui ja sámi servodagaid dárbbuid ektui.

Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta lea ožžon máŋga jearaldaga, mat čájehit ahte lea dárbbašlaš čilget man guhkás ráđđádallangeatnegasvuohta ollá, geaiguin galgá ráđđádallojuvvot, ja movt ráđđádallamat galget čađahuvvot. Máŋggas leat maiddái gulaskuddamis NOU 2007: 13 birra čujuhan ahte lea dárbbašlaš čilget ráđđádallanortnega muhtin beliid.

Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta evttoha dán árvalusas sámeláhkii sierra kapihttala ráđđádallamiid birra. Departemeanta lea válljen dán čovdosa dan sadjái go bienalaš lága ráđđádallamiid ja áššegieđahallama birra, nu go sámi vuoigatvuođalávdegoddi evttohii. Departemeantta evttohus galgá láhčit dili beaktilet ja buoret ráđđádallamiidda almmolaš eiseválddiid ja Sámedikki ja eará guoskevaš sámi beroštumiid gaskkas. Evttohus dahká maid njuolggadusaid eambbo olahahttin ráđđádallanoasálaččaide. Nu go namahuvvon bajábealde, de váfistit buorit ráđđádallamat maiddái almmolaš instánssaide buoret mearridanvuđđosa.

Ráđđádallangeatnegasvuođa sierra oasit leat vuođusin áššegirjji hábmemii. Proposišuvnna iešguhtege oaivečuokkis sisdoallá sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusaid, gulaskuddamis boahtán oainnuid, álbmotrievtti árvvoštallamiid ja gustojeaddji ráđđádallanbargovugiid ja departemeantta árvvoštallamiid.

Álggus (čuoggás 2) departemeanta logahallá láhkaevttohusa duogáža. NOU 2007: 13 váldoevttohusat buktojuvvojit ovdan, gulaskuddancealkámušaid ovdanbuktojit oppalaččat ja departemeanta árvvoštallá láhkaevttohusa geográfalaš ja áššálaš ráddjejumi. Departemeanta evttoha ahte ráđđádallama njuolggadusat galget gustot áššiin, main sáhttá leat njuolgga mearkkahus sihke sámi kultuvrra ávnnaslaš ja jurddalaš beliide. Dat čuovvu álbmotrievttálaš ráđđádallangeatnegasvuođaid. Áššiide mat gustojit jurddalaš kulturgeavaheapmái, bohtet ráđđádallannjuolggadusat atnui miehtá riikka. Áššiide mat gustojit kultuvrra luondduvuđđosii, evttoha departemeanta ahte njuolggadusat galget gustot doaibmabijuide ja mearrádusaide mat plánejuvvojit biddjojuvvot doibmii árbevirolaš sámi guovlluin, dahje mat sáhttet váikkuhit dakkár guovlluid sámi ávnnaslaš kulturgeavaheapmái.

Departemeanta ovdanbuktá dasto ráđđádallangeatnegasvuođa álbmotrievttálaš vuđđosa oppalaččat (čuoggás 3). Departemeanta ságaškuššá maiddái ráđđádallangeatnegasvuođas sámiid iešmearridanvuoigatvuođa ektui. Vuoigatvuohta iešmearrideapmái mielddisbuktá juoidá eanebu go dušše vuoigatvuođa ráđđádallat. Seammás ráđđádallanvuoigatvuohta lea guovdilis oassi iešmearridanvuoigatvuođa čađaheames, áššesurggiin main áigeguovdilis doaibmabidju guoskkaha sihke sámiid ja earáid.

Áššegirjji vuosttas váldofáddá lea gažaldat, guđe láhkai ráđđádallangeatnegasvuohta berre ásahallojuvvot norgalaš rievttis (čuoggás 4). Álbmotriekti ii bija stáhtii geatnegasvuođa ásahit láhkanjuolggadusaid eiseválddiid ráđđádallamiidda sámi beroštumiid ovddasteddjiiguin. Almmatge gáibiduvvojit «ulbmillaš bargovuogit». Departemeanta ságaškuššá šiehtadusvuđot čovdosis, mii livččii molssaeaktu láhkaásahallamii. Departemeanta lea oppalaš árvvoštallamis gávnnahan ahte lea buot ulbmillaččamus lága bokte nannet bajit njuolggadusaid ráđđádallamiid birra sámelágas. Departemeanta evttoha maid láhkavuođu vái addojuvvojit dárkilet njuolggadusat láhkaásahusa bokte.

Dálá ráđđádallanbargovuogit gustojit dušše stáhta etáhtaide. Seammás lea čielggas ahte stáhtas lea álbmotrievttálaš geatnegasvuohta fuolahit ahte leat ulbmill aš ráđđádallanbargovuogit maiddái gielddaid ja fylkkagielddaid dásis. Gielddaid ja fylkkagielddaid guovdu departemeanta evttoha ráddjet ásahallama bajit láhkanannemii. Departemeantta árvvoštallama mielde sáhttá ráđđádallangeatnegasvuohta daid hálddahusdásiin váldoáššálaččat čađahuvvot nu ahte muddejuvvojit mieldeváikkuhanortnegat ja áššegieđahallanproseassat, mat leat juo ásahuvvon. Álgovuolggalaččat lea sáhka searvadahttit báikkálaš sámi beroštumiid dakkár vugiin ahte ráđđádallangeatnegasvuohta lea devdojuvvon. Departemeanta áigu ráhkadit rávvehusa gielddaide ja fylkkagielddaide. Dakkár rávvehus sáhttá hábmet máškidis čovdosiid dasa mo ráđđádallangeatnegasvuohta sáhttá čađahuvvot, nu ahte lea heivehuvvon iešguhtege gieldda dillái. Departemeanta bivdá KS, Sámedikki ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) searvat rávvehusa ráhkadeapmái.

Nuppi váldofáttás válddáhallet gáibádusa, man mielde ráđđádallamat galget čađahuvvot buori oskkus ja ovttamielatvuođa olahanulbmiliin (čuokkis 5). Departemeanta láhčá vuđđosa dán čuoggás joatkit dan mii čuovvu gustojeaddji ráđđádallanbargovugiin ja álbmotrievttálaš geatnegasvuođain.

Goalmmát váldogažaldat lea makkár doaibmabijuid birra galgá ráđđádallojuvvot, ja guđe dásis galgá ráđđádallojuvvot (čuokkis 6). Maiddái dás láhččojuvvo vuođus dakkár čovdosii, mii čuovvu Norgga álbmotrievttálaš geatnegasvuođaid ja gustojeaddji ráđđádallanbargovugiid. Muhtin čuoggáin lea aiddostahttojuvvon eambbo go dálá ráđđádallanbargovugiin, earret eará das mii gusto ráđđádallamiid ja plána- ja huksenlága vuosttaldangieđahallamiid gaskavuhtii.

Vuosttas oasi guovddážis lea gažaldat, makkár doaibmabijuid «láhkamearrádusat ja hálddahuslaš doaibmabijut» siskkildit ILO-konvenšuvnna artihkal 6 mielde, ja sáhttágo doaibmabijus «šaddat njuolgga mearkkahus» sámiide. Departemeanta láhčá vuđđosa dasa ahte mearrádusat ráđđádallamiid birra eai galgga váldonjuolggadusa mielde siskkildit almmolaš orgánaid eanaeaiggátháldduid ja eará priváhtarievttálaš háldduid. Eanaeaiggáthálddut main lea geavatlaš mearkkahus sámi beroštumiide, gáibidit váldonjuolggadusa mielde muhtin lágan lobi dahje konsešuvnna. Ráđđádallangeatnegasvuohta šaddá dalle dan eiseváldái mii gieđahallá gažaldaga lobis dahje konsešuvnnas (molssaevttolaččat vuosttaldeami njuolggadusaid bokte, geahča vulobealde).

Álbmotrievtti mielde galgá eamiálbmogiiguin ráđđádallojuvvot go leat doaibmabijut mat «sáhttet njuolgga mearkkahit» sidjiide. Ráđđádallangeatnegasvuohta sáhttá nappo šaddat vaikko ii leat sealvi ahte doaibmabijus lea njuolgga mearkkahus. Muhtin gulaskuddaninstánssat oaivvildit ahte vuolit lassá sáhttá leat dárbbašlaš dasa makkár doaibmabijuid ráđđádallangeatnegasvuohta siskkilda. Álbmotrievttis ii leat doarjja dasa ahte ráđđádallangeatnegasvuohta siskkilda dušše áššiid mat leat dihto sturrodagas. Almmatge adnojuvvo vuođđun ahte álbmotriekti addá vejolašvuođa gávdnat ulbmillaš čovdosiid. Dás sáhttá leat áigeguovdil árvvoštallat vejolaš aiddostahttimiid láhkaásahusa bokte.

Muhtin surggiide leat ásahuvvon ortnegat, maid mealgat muddui sáhttá dadjat deavdit ráđđádallangeatnegasvuođa. Departemeanta atná vuođđun, ahte go Sámedikkis lea vuosttaldanlohpi plána- ja huksenlága mielde, de ii galgga Sámedikkis leat ráđđádallanvuoigatvuohta sámelága njuolggadusaid vuođul vel lassin. Departemeanta evttoha maiddái ahte njuolggadusat ráđđádallamiid birra eai galgga gustot áššiide stáhtabudjeahta birra. Dakkár áššiin leat sierra proseassadagaldumit Sámedikkiin. Lea maiddái addojuvvon sierra máinnašupmi ráđđádallamiin ja gulahallamis stuorradiggedieđáhusaid, strategiijaáššegirjjiid jna. barggu birra.

Mii guoská dasa goas ráđđádallamat galget čađahuvvot, de gáibida álbmotriekti ahte ráđđádallamat galget dáhpáhuvvat dan muttus árrat ahte lea duođalaš vejolašvuohta váikkuhit ášši bohtosii. Dábálaččat lea dárbbašlaš doallat eambbo go ovtta ráđđádallančoahkkima, ja ráđđádallangeatnegasvuohta gusto álgovuolggalaččat ášši buot dásiide.

Njealját váldofáddá lea gažaldat, geas galgá leat ráđđádallangeatnegasvuohta (čuokkis 7). Geatnegasvuohta evttohuvvo siskkildit ráđđehusa, departemeanttaid, direktoráhtaid ja eará vuollásaš orgánaid, nu go dat juo siskkilda gustojeaddji ortnega mielde. Lassin departemeanta láhčá vuđđosa dasa ahte ráđđádallangeatnegasvuohta galgá siskkildit stáhtafitnodagaid ja priváhta riektesubjeavttaid dakkár dáhpáhusain, main dat doibmet almmolaš eiseváldin. Departemeanta evttoha maiddái ahte gielddaid ja fylkkagielddaid ráđđádallangeatnegasvuohta vuođđuduvvo sierra mearrádussii lágas.

Sámi vuoigatvuođalávdegoddi lea lassin evttohan ahte ráđđádallangeatnegasvuohta galgá gustot Stuorradiggái. Departemeanta oaivvilda prinsihpalaš ákkaid geažil Stuorradikki fertet iežas árvvoštallat dán gažaldaga. Departemeanta iige čuovvul lávdegotti evttohusa ásahallat Sámedikki ráđđádallangeatnegasvuođa áššiin, main Sámediggi doaibmá almmolaš eiseváldeinstánsan.

Viđát váldofáddá lea gažaldat geainna galgá ráđđádallojuvvot (čuokkis 8). Departemeanta láhčá vuđđosa joatkit dan mii čuovvu dálá vugiin ja ráđđádallanbargovugiin. Dat máksá ahte Sámedikkis lea ráđđádallanvuoigatvuohta buot áššiin maid mearrádusat siskkildit. Lassin láhččojuvvo vuođus dasa ahte earáin, geat leat ovddasteaddjit áigeguovdilis sámi beroštumiid ovddas, maiddái lea ráđđádallanvuoigatvuohta. Dat lea maiddái ovdehuvvon dálá ráđđádallanbargovugiin, ja čuovvu gustojeaddji álbmotrievtti ja hálddahusgeavada, vaikko vel gažaldat ii leat njuolga ásahallojuvvon bargovugiin. Departemeanta oaidná ahte dárbbašuvvojit čielgaset njuolggadusat, mat čielggasmahttet ja bidjet lasáid dasa geain lea ráđđádallanvuoigatvuohta iešguhtege áššis. Viidáseappot sáhttá leat dárbu ráđđádallamiid oktiiordnet dakkár áššiin, main máŋgga sámi beroštumis lea ráđđádallanvuoigatvuohta. Dakkár aiddostahttimat sáhttet addojuvvot láhkaásahusa bokte.

Guđát váldofáddá lea gažaldat áššemeannudanmeattáhusaid váikkuhusain (čuokkis 9). Sámi vuoigatvuođalávdegoddi evttohii sierra mearrádusa, mii guoská váikkuhusaide go ráđđádallannjuolggadusaid rihkkot. Departemeanta čuovvula evttohusa ja láhčá vuđđosa dasa, ahte ráđđádallannjuolggadusaid rihkkun sáhttá mielddisbuktit vuođu fámohisvuhtii. Fámohisvuođa árvvoštallama vuođđun galget leat oppalaš hálddahusrievttálaš prinsihpat fámohisvuođa birra, mat bohtet ovdan hálddahuslágas, §41. Mearrádus čuovvu gustovaš rievtti.

Čihččet váldofáddá válddáhallá sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusa áššegieđahallannjuolggadusaid jna. birra (čuokkis 10). Maŋŋá go lávdegoddi buvttii iežas árvalusa, de leat sektorláhkamearrádusaide boahtán máŋga mearrádusa, maid mielde sámi deasttat galget deattuhuvvot. Departemeantta árvvoštallama mielde addá dát systematihkka eanaš dáhpáhusain buoret oppalašgeahčastaga njuolggadusaide iešguhtege suorggis, go maid sektoriid gaskasaš njuolggadusaid láhkanannen attášii. Departemeanta ii leat evttohan čuovvulit lávdegotti evttohusa áššegieđahallannjuolggadusaid jna. birra dán árvalusas. Sámi vuoigatvuođalávdegoddi lea maiddái evttohan lága bokte ásahallat sámi kultuvrii bahkkemiid ávnnaslaš ráji, mii lea ON konvenšuvnnas siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaid birra, 27. artihkkalis. Departemeanta áigu árvvoštallat sámi vuoigatvuođalávdegotti evttohusa dán oasi maŋit proseassas.

Čuoggás 11 čilgejuvvojit evttohusa ekonomalaš ja hálddahuslaš čuvvosat. Evttohus máksá váldoáššálaččat ahte dálá ráđđádallanbargovuogit jotkojuvvojit. Ráđđádallangeatnegasvuođa láhkanannen ii iešalddes dagat ekonomalaš iige hálddahuslaš čuvvosiid. Seammás sáhttet čielga láhkanjuolggadusat ja aiddostahttimat láhkaásahusa bokte ovddidit stuorát einnostahttivuođa ja beaktilet ráđđádallanproseassaid. Gielddaid ja fylkkagielddaid hárrái láhččojuvvo vuođus máškidis ortnegiidda, mat sáhttet vuođđuduvvat dálá mieldeváikkuhanortnegiidda. Danne departemeanta árvvoštallá ahte ii daidge hálddahusdásiin leat sáhka namahan veara ekonomalaš ja hálddahuslaš čuvvosiin.

Čuoggás 12 departemeanta lea addán mearkkašemiid láhkaevttohusa iešguhtege mearrádussii.

Árvalusa loahpas lea departemeantta láhkamearrádusaid evttohus.

1.2 Proposisjovnen åejviesisvege

Dïhte vihth nammoehtamme saemiereaktamoenehtse sov salkehtimmiem NOU 2007: 13 Dïhte orre saemiereakta deelli goeven 2007. Moenehtse gaskem jeatjah aktem orre laakem raeriesti aamhtesereerijen jïh konsultasjovni bïjre råajvarimmide mah maehtieh maam akt jiehtedh eatnemevåaroemasse dejnie aerpievuekien saemien dajvine Nöörjesne.

Moenehtse laakeraeriestimmiem buerkeste Nöörjen almetjerïekteles dïedtine saemiejgujmie råårestalledh aamhtesinie mah leah dej bïjre. Konsultasjovneöörnege edtja hoksedh Saemiedigkie jïh saemieh åadtjoeh meatan årrodh sjæjsjalimmieprosessine dejnie aamhtesinie mah maehtieh ulmiem åadtjodh dejtie. Konsultasjovnh edtjieh tjïrrehtamme sjïdtedh dejnie ulmine sïemesvoetem buektiehtidh dej raeriestamme råajvarimmiej bïjre, men ij leah naan dïedte konsultasjovnh edtjieh sïemesvoetem illedahkine utnedh. Akte krïevenasse jis edtja tjïelke konsultasjovnh tjïrrehtidh lea aareh involveradimmie, guejmieh bïevnesh jïh vuarjasjimmieh låtnoeh, jïh realiteetesjæjsjalimmieh eah dorjesovvh åvtelen konsultasjovnh aelkieh.

Daan beajjetje konsultasjovnevuekieh staateles åejvieladtji jïh Saemiedigkien gaskem vihtiestamme sjïdti gånkan resolusjovnesne snjaltjen 1. b. 2005. Våaroemasse daejtie vuekide lea konsultasjovnelatjkoe don aejkien tjïelte- jïh regijonaaleministeren jïh saemiedigkiepresidenten gaskem, vuelietjaaleme suehpeden 11. b. 2005. Vuekieh leah ajve faamosne ryöktesth konsultasjovnide Saemiedigkine, men prinsihph vuekine aaj åtnasuvvieh gosse lea akte almetjerïekteles dïedte jeatjah saemien ïedtjeladtjigujmie råårestalledh. Saemiedigkie aaj jïjtse latjkoeh dorjeme vielie sjïere vuekiej bïjre jeatjah instaansigujmie, daan nuelesne såemies staateles årgaanh jïh såemies tjïelth jïh fylhkentjïelth.

Barkoe- jïh sjïehtesjimmiedepartemeente aktem goerehtimmiem tjïrrehti 2007 tjïrrehtimmien bïjre konsultasjovnevuekijste jïh dååjrehtimmiej bïjre dejgujmie. Goerehtimmie vuesiehti dejtie staateles instaanside lea aelhkebe sjïdteme Saemiedigkiem gaskesadtedh sjyöhtehke aamhtesinie. Doh staateles instaansh leah vielie daajroem saemien tsiehkiej bïjre åådtjeme, jïh Saemiedigkie lea nænnoesåbpoe daajroem barkoevoeti bïjre staaten reeremisnie åådtjeme. Dovne Saemiedigkie jïh staateles instaansh tuhtjieh konsultasjovnevuekieh leah naakede mij relasjovnem bigkie. Lissine jienebh departemeenth vuesiehtieh reerenasse, dejnie aamhtesinie gusnie konsultasjovnh tjïrrehtamme sjidtieh, buerebe våaromem sijjen sjæjsjalimmide utnieh.

Hijven konsultasjovnevuekieh sijhtieh sån aktem aelhkebe jïh verkebe tjïrrehtimmiem dejstie sjyöhtehke råajvarimmijste gorredidh. Sjæjsjalimmieh mah legitimiteetem fååtesieh, mejtie lea voenges siebriedahkesne jallh gaskenasjonaale siebriedahkesne, maehtieh gïerve årrodh tjïrrehtidh. Faatoes legitimiteeten gaavhtan dle aaj maahta daerpies sjïdtedh «lissievåaroejgujmie» mah vuekide guhkiedieh jïh dejtie dovresåbpoe darjoeh. Hijven konsultasjovneöörnegh sijhtieh aaj viehkiehtidh Saemiedigkien legitimiteetem nænnoestehtedh, jïh destie aaj buerebe goerkesem sjugniedidh guktie tsiehkie lea saemien siebriedahkesne jïh maam saemien siebriedahke daarpesje.

Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente lea gellie gyhtjelassh åådtjeme mah vuesiehtieh daerpies tjïelkestidh man gåhkese konsultasjovnedïedte ryöhkoe, gïem edtja råårestalledh jïh guktie edtja konsultasjovnide tjïrrehtidh. Govlehtimmesne NOU:ste 2007: 13 dle jienebh aaj tjïertestamme ihke daerpies såemies bielieh konsultasjovneöörnegistie tjïelkestidh.

Daennie proposisjovnesne tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente aktem jïjtse kapihtelem konsultasjovni bïjre saemielaakesne raereste. Departemeente lea daam vuekiem veeljeme sijjeste akte veele laake konsultasjovni jïh aamhtesereeremen bïjre, naemhtie guktie saemiereaktamoenehtse raeriesti. Departemeenten raeriestimmie edtja radtjoesåbpoe jïh buerebe konsultasjovnide sjïehteladtedh byögkeles åejvieladtji jïh Saemiedigkien gaskem jïh jeatjah sjyöhtehke saemien ïedtjeladtjh. Raeriestimmien gaavhtan dle sæjhta aaj aelhkebe sjïdtedh njoelkedasside nuhtjedh konsultasjovneguejmide. Goh bijjielisnie neebneme dle hijven konsultasjovnh aaj maehtieh gorredidh doh byögkeles instaansh buerebe sjæjsjalimmievåaromem åadtjoeh.

Doh ovmessie biehkieh konsultasjovnedïedtesne våaromem biejieh guktie tjaatsege lea juakeme. Fïerhtene åejvietsiehkesne proposisjovnesne lea saemiereaktamoenehtsen raeriestimmie, vuajnoeh govlehtimmeste, vuarjasjimmieh almetjereakteste jïh sïejhme konsultasjovnevuekieh jïh departemeenten vuarjasjimmieh.

Aalkoelisnie (tsiehkie 2) departemeente aktem bijjieguvviem vadta laakeraeriestimmien våaroemasse. Åejvieraeriestimmieh NOU:sne 2007: 13 åehpiedehteme sjidtieh, akte bijjemes bijjieguvvie govlehtimmielahtestimmijste vadtasåvva, jïh departemeente aktem vuarjasjimmiem laakeraeriestimmien geografeles jïh saakeles gaertjiedimmeste vadta. Departemeente raereste doh njoelkedassh konsultasjovni bïjre edtjieh faamosne årrodh dejnie aamhtesinie mah maehtieh ryöktesth ulmiem utnedh dovne dejtie materijelle jïh ij-materijelle bielide saemien kultuvresne. Daate lea dej almetjerïekteles konsultasjovneåeliedimmiej mietie. Dejtie aamhtesidie mah leah ij-materijelle kultuvrevuekien bïjre, konsultasjovnenjoelkedassh maehtieh åtnose båetedh abpe laantesne. Dejtie aamhtesidie mah leah eatnemevåaromen bïjre kultuvrese, departemeente raereste njoelkedassh edtjieh faamosne årrodh råajvarimmide jïh sjæjsjalimmide mejgujmie soejkesjeminie nïerhkedh aerpievuekien saemien dajvine, jallh maehtieh saemien materijelle kultuvrevuekiem tsevtsedh dagkerh dajvine.

Departemeente aaj aktem bijjemes bijjieguvviem vadta dehtie almetjerïekteles våaroemistie konsultasjovnedïedtese (tsiehkie 3). Departemeente aaj konsultasjovnedïedtem digkede saemiej jïjtjenænnoestimmiereaktan vööste. Jïjtjenænnoestimmiereakta lea mij akt vielie goh reakta råårestalleme sjïdtedh. Seamma tïjjen lea reakta råårestalleme sjïdtedh akte vihkeles biehkie juktie jïjtjenænnoestimmie-reaktam tjïrrehtidh, dejnie suerkine gusnie dovne saemieh jïh jeatjebh leah tsavtseme dehtie sjyöhtehke råajvarimmeste.

Dïhte voestes åejvieteema tjaatsegisnie lea gyhtjelasse guktie konsultasjovnedïedte byöroe stuvresovvedh nöörjen reaktesne (tsiehkie 4). Almetjereakta ij staatem stillh laakenjoelkedassh tseegkedh åejvieladtji konsultasjovni bïjre tjirkijigujmie saemien ïedtji åvteste. Læjhkan krïevenassh bïejesuvvieh «maereles vuekiej bïjre». Departemeente aktem raeriem viehkine latjkojste digkede goh alternatijve akten laakestuvrehtæmman. Akten tjåenghkies vuarjasjimmien mietie departemeente lea gaavnehtamme ihke lea ellen maerelesommes bijjemes njoelkedassh konsultasjovni bïjre saemielaakesne vihtiestidh. Departemeente aaj aktem laakevåaromem raereste juktie lïhkebe njoelkedassh mieriedimmesne vedtedh.

Daan beajjetje konsultasjovnevuekieh leah ajve faamosne staateles etaatide. Seamma tïjjen hov tjïelke staaten akte almetjerïekteles dïedte hoksedh maereles vuekieh konsultasjovnide tseegkesuvvieh aaj tjïelten jïh fylhkentjïelten daltesisnie. Tjïeltide jïh fylhkentjïeltide departemeente raereste stuvrehtimmiem gaertjiedidh akten bijjemes laakevihtiestæmman. Departemeenten vuarjasjimmien mietie dle sæjhta konsultasjovnedïedtem daejnie reeremedaltesinie åajvahkommes tjïrrehtidh viehkine joe tseegkeme laavenjoestoeöörnegh jïh aamhtesereerijeprosessh staeriedidh. Sæjhta uvtemes årrodh voenges saemien ïedtjeladtjh meatan vaeltedh naemhtie guktie konsultasjovnedïedte lea illesovveme. Departemeente sæjhta aktem bïhkedæjjam tjïeltide jïh fylhkentjïeltide darjodh. Akte dagkeres bïhkedæjja maahta fleksijbele raerieh sjisseradidh guktie maahta konsultasjovnedïedtem tjïrrehtidh, sjïehtedamme fïerhten tjïelten tseahkan. Departemeente sæjhta KS:m, Saemiedigkiem jïh Nöörjen båatsoesaemiej rijhkesiebriem (NBR) meatan vaeltedh gosse edtja bïhkedæjjine barkedh.

Dïhte mubpie åejvieteema lea krïevenassen bïjre ihke konsultasjovnh edtjieh hijven jaahkosne dorjesovvedh jïh dejnie aajkojne sïemesvoetem buektiehtidh (tsiehkie 5). Departemeente daejnie tsiehkine aktem guhkiedimmiem sjïehteladta destie mij minngesne båata dejstie sïejhme konsultasjovnevuekijste jïh dejstie almetjerïekteles åeliedimmijste.

Gåalmede åejviegyhtjelasse lea mah råajvarimmieh mej bïjre edtjieh råårestalledh, jïh man boelhken edtja råårestalledh (tsiehkie 6). Aaj daesnie aktem raeriem sjïehteladta Nöörjen almetjerïekteles åeliedimmiej jïh sïejhme konsultasjovnevuekiej mietie. Muvhtine tsiehkine tjïertestimmieh leah dorjesovveme viertiestamme daan beajjetje konsultasjovnevuekiejgujmie, gaskem jeatjah tsiehkien bïjre konsultasjovni jïh nyöjhkemegïetedimmien gaskem soejkesje- jïh bigkemelaaken mietie.

Dïhte vihkielommes don voestes bealan lea gyhtjelasse mah råajvarimmieh mah feerhmesuvvieh «laakijste jïh reereles råajvarimmijste» ILO-konvensjovnen artihkelen 6 mietie, jïh mejtie råajvarimmie «maahta ryöktesth ulmiem åadtjodh» saemide. Departemeente sjïehteladta guktie byögkeles årgaani dajveaajhteredisposisjovnh jïh jeatjah privaaterïekteles disposisjovnh goh åejvienjoelkedasse eah edtjh nænnoestimmijste konsultasjovni bïjre feerhmesovvedh. Dajveaajhteredisposisjovnh mah praktihkeles ulmiem saemien ïedtjeladtjide åadtjoeh, sijhtieh åajvahkommes aktem såarhts luhpiem jallh konsesjovnem krïevedh. Dej veajkoej konsultasjovnedïedte sæjhta faamoem åadtjodh dan åejvieladtjese mij gyhtjelassem luhpien jallh konsesjovnen bïjre gïetede (vuj njoelkedassi tjïrrh nyöjhkemen bïjre, vuartesjh vuelielisnie).

Almetjereaktan mietie dle aalkoealmetjh edtjieh råårestalleme sjïdtedh dejnie råajvarimmine mah «maehtieh ryöktesth ulmiem åadtjodh» dejtie. Konsultasjovnedïedte maahta jeatjah baakoejgujmie åtnose båetedh jalhts ij leah tjyölkehke daate råajvarimmie sæjhta ryöktesth ulmiem åadtjodh. Såemies govlehtimmieinstaansh mielieh ihke maahta daerpies årrodh aktem vöölemes njieptjiem utnedh mij muana mah råajvarimmieh mah leah feerhmesovveme konsultasjovnedïedteste. Ij leah naan våarome almetjereaktesne ihke ajve aamhtesh aktede vihties stoeredahkeste leah feerhmeme konsultasjovnedïedteste. Læjhkan badth våaroemasse bïejesåvva ihke almetjereakta nuepie vadta maereles raerieh gaavnedh. Daesnie maahta sjyöhtehke årrodh vuarjasjidh mejtie edtja dam mieriedimmesne tjïertestidh.

Muvhtine suerkine öörnegh leah tseegkesovveme mah naa gåhkese tjuerieh vuajnalgidh leah konsultasjovnedïedtem illeme. Departemeente våaroemasse beaja gosse Saemiedigkien lea nyöjhkemeluhpie soejkesje- jïh bigkemelaaken mietie, Saemiedigkie ij edtjh konsultasjovnereaktam njoelkedassi mietie saemielaakesne lissine utnedh. Departemeente aaj raereste aamhtesh staatebudsjedten bïjre eah edtjh meatan årrodh njoelkedassine konsultasjovni bïjre. Dagkerh aamhtesinie sæjhta jïjtsh barkoevuekieh årrodh prosessese Saemiedigkine. Akte jïjtse ållermaehteme aaj vadtasovveme konsultasjovnijste jïh govlesadtemistie gosse barka stoerredigkiebïevnesigujmie, strategijetjaatsegigujmie j.n.v.

Gosse lea mennie mieresne edtja konsultasjovnide tjïrrehtidh, almetjereakta kreava konsultasjovnh edtjieh dan aareh årrodh guktie akte tjïelke nuepie gååvnese tsevtsedh guktie illedahke aamhtesistie sjædta. Åajvahkommes dle daerpies vielie goh aktem konsultasjovnetjåanghkoem utnedh, jïh konsultasjovnedïedte lea faamosne åajvahkommes gaajhkine njieptjine aktede aamhtesistie.

Njealjede åejvieteema lea gyhtjelasse gie edtja konsultasjovnedïedtem utnedh (tsiehkie 7). Daesnie raereste reerenasse, departemeenth, direktoraath jïh jeatjah vueliegællan årgaanh daam dïedtem utnieh, naakede maam aaj utnieh daaletje öörnegen mietie. Lissine departemeente sjïehteladta ihke staateles gïehtelimmieh jïh privaate reaktasubjekth edtjieh feerhmeme årrodh konsultasjovnedïedteste dej veajkoej dah byögkeles faamoem nuhtjieh. Departemeente aaj raereste tjïelti jïh fylhkentjïelti konsultasjovnedïedte gårresåvva aktene jïjtse nænnoestimmesne laakesne.

Saemiereaktamoenehtse lea lissine raeriestamme Stoerredigkie edtja feerhmeme årrodh konsultasjovnedïedteste. Departemeente meala prinsihpeles fåantoej gaavhtan dle Stoerredigkie jïjtje mij tjuara daam gyhtjelassem vuarjasjidh. Vaallah departemeente moenehtsem raeriestimmien dåarjohte stuvrehtimmien bïjre konsultasjovnedïedteste Saemiedægkan, dejnie aamhtesinie Saemiedigkie lea byögkeles åejvieladtjeinstaanse.

Vïjhtede åejvieteema lea gyhtjelasse gie edtja råårestalleme sjïdtedh (tsiehkie 8). Departemeente sjïehteladta jåerhkedh dam mij daan beajjetje praksiseste jïh konsultasjovnevuekijste båata. Daate sæjhta jiehtedh Saemiedigkien lea konsultasjovnereakta gaajhkine aamhtesinie mah nænnoestimmijste feerhmesuvvieh. Lissine sjïehteladta ihke mubpieh mah leah daej sjyöhtehke saemien ïedtjeladtji åvteste, aaj sijhtieh konsultasjovnereaktam utnedh. Dam aaj tsihkestahteme daan beajjetje konsultasjovnevuekine, jïh sïejhme almetjereaktan jïh reeremepraksisen mietie, jalhts gyhtjelasse ij leah ryöktesth stuvrehtamme vuekine. Departemeente vuajna daerpies tjïelkebe njoelkedassh utnedh, mah tjyölkehkåbpoe darjoeh jallh gaertjiedieh gïeh konsultasjovnereaktam utnieh fïerhtene aamhtesinie. Vijriesåbpoe sæjhta aaj daerpies årrodh konsultasjovnh iktedidh dej veajkoej gusnie jienebh saemien ïedtjeladtjh konsultasjovnereaktam utnieh. Maahta ojhte dagkerh tjïertestimmieh mieriedimmesne vedtedh.

Govhtede åejvieteema lea gyhtjelasse konsekvensen bïjre gosse konsultasjovnenjoelkedassh tsööpkesuvvieh (tsiehkie 9). Saemiereaktamoenehtse aktem jïjtse nænnoestimmiem raeriesti konsekvensen bïjre dastegh konsultasjovne- jïh aamhtesereeremenjoelkedassh tsööpkesuvvieh. Departemeente raeriestimmiem bæjjese fulkie jïh eajhnadåvva dastegh konsultasjovnenjoelkedassh tsööpkesuvvieh dellie dïhte maahta våaromem vedtedh luhpehtsvoetese. Edtja gyhtjelassem luhpehtsvoeten bïjre vuarjasjidh dej sïejhme reeremerïekteles prinsihpi mietie luhpehtsvoeten bïjre, mah tjaalasuvvieh reeremelaakesne § 41. Nænnoestimmie lea daaletje reaktan mietie.

Tjïjhtjede åejvieteema lea saemiereaktamoenehtsen raeriestimmien bïjre aamhtesereerijenjoelkedasside j.n.v. (tsiehkie 10). Mænngan moenehtse sov raeriestimmiem deelli dle jienebh nænnoestimmieh båateme suerkielaakine mah jiehtieh saemien krööhkemh edtjieh leavloem utnedh. Departemeenten vuarjasjimmien mietie dle daate systematihke sæjhta jeenjemasth buerebe bijjieguvviem vedtedh njoelkedassi bïjre fïereguhtene suerkesne, goh dagkerh njoelkedassh laakine vihtiestidh suerkiej dåaresth. Departemeente ij leah raeriestamme moenehtsen raeriestimmiem aamhtesereeremenjoelkedasside j.v. bæjjese fulkedh proposisjovnesne. Saemiereaktamoenehtse aaj raeriestamme laakine stuvrehtidh dam materijelle raastem darjoemidie saemien kultuvresne mah leah EN:n konvensjovnesne sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre artihkele 27. Departemeente sæjhta daam bieliem saemiereaktamoenehtsen raeriestimmeste aktene prosessesne mænngan vuarjasjidh.

Tsiehkesne 11 akte reektestimmie dejtie ekonomeles jïh reereles konsekvenside raeriestimmeste. Raeriestimmie sæjhta uvtemes daan beajjetje konsultasjovnevuekieh jåerhkedh. Laakevihtiestimmie konsultasjovnedïedteste ij sïjhth jïjtsinie ekonomeles jallh reereles konsekvensh vedtedh. Seamma tïjjen dle tjïelke laakenjoelkedassh jïh tjïertestimmieh mieriedimmesne sijhtieh viehkiehtidh guktie stuerebe veanhtadihksvoete jïh radtjoesåbpoe konsultasjovnevuekieh sjædta. Gosse lea tjïelti jïh fylhkentjïelti bïjre, dle fleksijbele öörnegh sjïehteladta mah maehtieh joe daaletje öörnegidie bigkedh juktie meatan årrodh. Dan åvteste departemeenten vuarjasjimmie vaallah daejnie reeremedaltesinie sæjhta naan stoere ekonomeles jïh reereles konsekvensi bïjre soptsestidh.

Tsiehkesne 12 departemeente mïerhkesjimmieh vadteme fïerhten nænnoestæmman laakeraeriestimmesne.

Proposisjovnen minngiegietjesne lea departemeenten raeriestimmie laakenænnoestimmide.

1.3 Proposisjåvnå oajvvesisadno

Ådåsisnammadum sámeriektájuogos vattij ietjas tjielggidusáv VAT 2007: 13 Den nye sameretten javllamáno jagen 2007. Nammadus oajvvadij duola dagu ådå lágav ássjegiehtadallama hárráj ja guládallamijt dåjmajda ma vájkkudahtti luonndovuodusav guovdásj sáme guovlojn Vuonan.

Nammadus tjielggi láhkaoajvvadusáv Vuona rijka álmmukriektá vælggogisvuodajn guládallat sámij ássjijn ma sámijda guosski. Guládallamårnik galggá sihkarasstet vaj Sámedigge ja sáme galggi bessat oassálasstet mierredimprosessajda ássjijn ma li ájnnasa sidjij. Guládallama tjadáduvvi ulmijn jåksåt avtamielakvuodav oajvvaduvvam dåjmajda, vájku ij le vælggo guládallama boados sjaddá avtamielakvuodajn. Gájbbádus almma guládallamij le árabut oasev válldet vaj oassálasste lånudi diedojt ja árvustallamijt, ja váj e dagá almma mærrádusá åvddål gå guládalli.

Udnasj guládallamvuoge stáhta oajválattjaj ja Sámedikke gaskan mierreduvvin gånågisá resolusjåvnå baktu snjilltjamáno 1. biejve jagen 2005. Guládallamvuogij vuodon le guládallamsjiehtadus dallusj suohkan- ja guovllominisstarijn ja sámedikke presidentajn moarmesmáno 11. biejves 2005. Vuoge gulluji njuolgga guládallamijda Sámedikkijn, valla prinsihpa guládallamvuogijn aneduvvi aj dalloj gå le vælggo álmmukriektá milta guládallat ietjá sáme berustimij. Sámedigge le aj dahkam sierra sjiehtadusájt vissa vuogij hárráj ietjá instánsaj, dán vuolen muhtem stáhtalasj orgánaj ja ájnegis suohkanij ja fylkasuohkanij.

Barggo- ja sebrudahttemdepartemænnta tjadádij jagen 2007 guoradallamav gåktu guládallamvuoge doajmmi ja daj åtsådallama. Guoradallam vuosedij álkkep lij sjaddam stáhta instánsajda guládallat Sámedikkijn ájggeguovddelis ássjijn. Stáhta instánsajn le sáme ássjij máhtto låpptånam, ja Sámedigge le nannim diedojt stáhtaháldadime barggovuogij hárráj. Sámedigge ja stáhta instánsa mielas le guládallamvuoge sæbrástallamav nannim. Duodden tsuojggiji moadde departementa jut ráddidus ássjijn gånnå guládalli, oadtju buorep vuodov gå galggi mærrádusájt dahkat.

Buorre guládallamvuoge vaddi másjkedap ja jåhtelap tjadádimev ájggeguovddelis dåjmajs. Mærrádusá ma e bájkálasj sebrudagás jali rijkajgasskasasj sebrudagás dåhkkiduvá, le gássjela tjadádit. Ja gå e dåhkkiduvá, de sjaddá dárbbo ådåsis álgget mij vas prosessajt guhket ja divrrot. Buorre guládallamvuoge vaddi aj Sámediggáj stuoráp dåhkkidimev, ja vaddi buorep dádjadusáv sáme sebrudagáj dilijda ja dárbojda.

Suohkan- ja ådåsmahttemdepartemænnta le oadtjum måttijt gatjálvisájt ma vuosedi dárbov tjielgadit man guhkás guládallamvælggo jåkså, gejna galggá guládallat, ja gåktu guládallamijt tjadádit. Moattes li aj VAT 2007:13 guláskuttadijn vuosedam dárbov tjielgadit muhtem bielijt guládallamvuoges.

Suohkan- ja ådåsmahttemdepartemænnta oajvvat dán proposisjåvnån sierra kapihttalav mij gullu sámelága guládallamijda. Departemænnta le válljim dáv tjoavddusav dan sadjáj gå dárkkelap lágav mij gullu guládallamijda ja ássjegiehtadallamijda, nav gåktu sámeriektájuogos oajvvadij. Departementa oajvvadus galggá buoredit ja dåbmarabbon dahkat guládallamijt Sámedikke ja almulasj oajválattjaj gaskan ja ietjá guoskavasj sáme berustimijda. Duodden buktá oajvvadus njuolgadusájt ienebut sadjihij guládallamoassálasstijda. Gåktu åvdebut nammadum sjaddi buorre guládallama aj vaddet almulasj instánsajda buorep mierredimvuodov.

Duo dá elementa guládallamvælgon vaddi vuodov dokumenta juohkemij. Juohkka oajvvetjuoggán proposisjåvnån li oajvvadusá sámeriektájuohkusis, vuojno guláskuddamis, árvustallama álmmukriektás ja guoskavasj guládallamvuogijs ja departementa árvustallama.

Álgon (tjuokkes 2) vaddá departemænnta diedojt láhkaoajvvadusá hárráj. Oajvveoajvvadusá VAT 2007:13 åvddån biejaduvvi, vatteduvvá badjásasj gåvvå guláskuddamjavllamusájs, ja departemænnta vaddá árvustallamav láhkaoajvvadusá ráddjimis guovloj ja ássjij hárráj. Departemænnta oajvvat njuolgadusá guládallama hárráj galggi guosskat ássjijda sáme kultuvran gånnå le njuolgga ávkke sihki ájádus ja almma bielijda. Dát tjuovvu álmmukriektá vælggogisvuodajt guládallama hárráj. Ássjijn mij guosská almma kultuvradåjmadibmáj, máhtti guládallamnjuolgadusá boahtet adnuj åbbå rijkan. Ássjijn mij guosská kultuvra luonndovuodusij, oajvvat departemænnta vaj njuolgadusá galggi doajmmat dåjmajda ja mærrádusájda ma plániduvvi jåhtuj biejaduvvat guovdásj sáme guovlojn, jali ma sjaddi vájkkudit sáme almma kultuvra dåjmadibmáj dakkár guovlojn.

Duodden vaddá departemænnta badjásasj gåvåv álmmukriektá guládallamvælgo hárráj (tjuokkes 3). Departemænnta árvustallá aj guládallamvælgov sámij iesjmierredime riektá hárráj. Riektá iesjmierredibmáj sisadná ienebuv gå dåssju riektá guládallamij. Sæmmi båttå le riektá guládallat guovdásj elemænnta iesjmierredimriektá tjadádahttin, ássjijn gånnå sáme ja aj iehtjáda guoskadalli ájggeguovddelis dåjmajs.

Vuostasj oajvvetiebmá dokumentan le gatjálvis gåktu guládallamvælggo bierri hiebaduvvat vuona riektán (tjuokkes 4). Álmmukriektá ij bieja stáhttaj vælgov ásadit láhkanjuolgadusájt oajválattjaj guládallamijda sáme berustimij åvdåstiddjij. Valla huoman rávkaduvvi «hiebalgis vuoge». Departemænnta árvvaladdá lihtudibmáj tjanádum tjoavddusav alternatijvvan láhkahiebadibmáj. Departemænnta le árvustallama maŋŋela gávnadam hiebalgamos le lága baktu nannit badjásasj njuolgadusájt sámelága guládallamijda. Duodden oajvvat departemænnta láhkaloahpádusáv gånnå vatteduvvi lagáp njuolgadusá njuolgadustjállagin.

Udnásj guládallamvuoge gulluji dåssju stáhta etáhtajda. Sæmmi båttå le tjielgas stáhtan le álmmukriektá baktu vælggo gávnnat hiebalgis vuogijt guládallama hárráj ja aj suohkana ja fylkasuohkana dásen. Suohkanij ja fylkasuohkanij hárráj oajvvat departemænnta ráddjit hiebadimev badjásasj láhkanannidibmáj. Departementa árvustallama milta sjaddá guládallamvælggo dájn háldadimdásijn máhttet tjadáduvvat hiebadimij baktu vájkkudimårnigij ja ássjegiehtadallamprosessaj ma li juo vuododuvvam. Åvdemusát le gatjálvis oadtjot bájkálasj sáme berustimijt oassálastátjit dan láhkáj vaj guládallamvuoge ålliduvvi. Departemænnta sihtá bagádusáv dahkat suohkanijda ja fylkasuohkanijda. Dakkár bagádus máhttá vuosedit hiebalgis tjoavddusijt gåktu guládallamvælggo máhttá tjadáduvvat, hiebaduvvam dilijda ájnegis suohkanijn. Departemænnta sihtá KS:av, Sámedikkev ja Vuona Ællosámij Rijkasiebrev oassálasstet bagádusáv dagátjit.

Nuppen oajvvetiemán le sáhka gájbbádusás guládallamijda ma tjadáduvvi buorren dårvon ulmijn boahtet semasvuohtaj (tjuokkes 5). Departemænnta sihtá dánna joarkket dav mij tjuovvu doajmme guládallamvuogijs ja álmmukriektá vælgojs.

Goalmát oajvvegatjálvis le makkir dåjmaj birra galggi guládallat, ja goassa galggi guládallat (tjuokkes 6). Dánna le aj gatjálvis Vuona álmmukriektá vælggogisvuodajs ja doajmme guládallamvuogijs. Muhtem tjuoggájn le dárkkelappot tjielggiduvvam jus buohtastahtá udnásj guládallamvuogij, duola dagu mij gullu guládallamij ja vuosteldime giehtadallamijda pládna- ja tsiekkaduslága milta.

Guovdátjin vuostasj oasen le gatjálvis makkir dåjma gulluji «háldadim dåjmaj lágajda» ILO-konvensjåvnå 6. artihkkala milta, ja jus doajmma «le njuolgga ávkken» sámijda. Departementa mielas e galga almulasj orgánaj ednamæjgátdisposisjåvnå ja ietjá priváhtariektá disposisjåvnå oajvvenjuolgadussan gullut guládallama mærrádusájda. Ednamæjgátdisposisjåvnåjn gånnå le praktihkalasj mierkkidus sáme berustimijda, gájbbet muhtem loahpádusáv jali konsesjåvnåv. Guládallamvælggo gullu de dan oajválattjaj guhti giehtadallá loahpádusá jali konsesjåvnå ássjev (soajttá vuosteldime njuolgadusáj baktu, gehtja vuollelin).

Álmmukriektá milta galggi álggoálmmuga guládaláduvvat dåjmaj hárráj ma «njuolgga vájkkudi» sidjij. Guládallamvælggo máhttá doajmmagoahtet vájku ij le tjielgas jus barggo njuolgga doajmmagoahtá. Muhtem guláskuddaminstánsaj mielas le dárbbo vuolemus sjielmmáj dåjmajda ma guoskadalli guládallamvælgos. Ij gávnnu duodastus álmmukriektán jut dåssju ássje ma li vehi stuorábu guoskadalli guládallamvælgos. Huoman le álmmukriektán máhttelisvuohta hiebalgis tjoavddusijt gávnnat. Dánna le máhttelis árvustallat dárkkelap tjielggidusájt njuolgadustjállagin.

Muhtem suorgen li vuododuvvam årniga ma guládallamvælgov ållidi. Departementa mielas le gå Sámedikken le vuosteldimriektá pládna- ja tsiekkaduslága milta, de ij le Sámedikken guládallamriektá Sámelága njuolgadusáj milta duodden. Departemænnta oajvvat vijddábut jut ássje stáhtabudsjehta hárráj e galga guládallamnjuolgadusájt tjuovvot. Dakkár ássjijn li sierra vuoge gå le prosæssa Sámedikkijn. Gávnnu aj sierra giehtudis guládallamijda ja dialåvggåj gå le barggamin stuorradiggediedádusáj, strategijjadokumentaj jná.

Mij gullu guládallamij ájggáj, buktá álmmukriektá gájbbádusájt jut guládallama vierttiji dáhpáduvvat árabut vaj sjaddá almma máhttelisvuohta mærrádusáv ássjen vájkkudahttet. Dábálattjat le dárbbo ienep gå avta guládallamtjåhkanibmáj, ja guládallamvælggo le vuodon ássjáj juohkka dásen.

Nælját oajvvetiemán le gatjálvis gænna le guládallamvælggo (tjuokkes 7). Ráddidus, departementa, direktoráhta ja ietjá vuollásasj orgána oajvvaduvvi gullut dan vælgo vuolláj, ja nav le aj udnásj årniga milta. Duodden sihtá departemænnta jut stáhtadåjma ja priváhta riektásubjevta galggi gullut guládallamvælgo vuolláj dalloj gå almulasj fábmodusáv dåjmadi. Departemænnta oajvvat aj jut guládallamvælgo suohkanij ja fylkasuohkanij hárráj tjanáduvvá sierra mærrádussaj lágan.

Sámeriektájuogos le duodden oajvvadam Stuorradikkev guládallamvælgo vuolláj. Departementa mielas bierri Stuorradigge prinsihpalasj siváj diehti iesj dav ássjev árvustallat. Departemænnta ij ga tjuovo juohkusa oajvvadusáv hiebadit guládallamvælgov Sámediggáj ássjijn gånnå Sámedigge doajmmá almulasj oajválasj instánssan.

Vidát oajvvetiebmá le gatjálvis gejna galggá guládallat (tjuokkes 8). Departemænnta sihtá joarkket udnásj barggamvuogijt ja guládallamvuogijt. Dat merkaj Sámedikken le guládallamriektá divna ássjijn ma mærrádusájs guoskadalli. Duodden ájádaláduvvá jut iehtjáda gudi guoskadalli dajs ájggeguovddelis sáme berustimijs, aj oadtju guládallamriektáv. Dát boahtá åvddån aj udnásj guládallamvuogijn, ja tjuovvu doajmme álmmukriektáv ja háldadimdábijt, vájku ássje ij le njuolgga hiebaduvvam vuogijn. Departemænnta vuojnná dárbov tjielgga njuolgadusájda, ma tjielggasin dahki jali sjielmájt biedji gænna le guládallamriektá ájnegis ássjijn. Vijddábut máhttá liehket dárbbo guládallamijt aktidit dalloj goassa moatten sáme berustimijn le guládallamriektá. Dakkár dárkkelap tjielggidus máhttá vatteduvvat njuolgadustjállagin.

Gudát oajvvetiemán le sáhka guládallamnjuolgadusáj ærránime vájkkususájs (tjuokkes 9). Sámeriektájuogos oajvvadij sierra mærrádusájt vájkkudusájda gå guládallam- ja ássjegiehtadallamnjuolgadusá doajeduvvi. Departemænnta gåtset oajvvadusáv ja árvustallá jut guládallamnjuolgadusáj doadjem máhttá fámoduhttet guládallamav. Gatjálvis fámoduhttema hárráj galggá árvustaláduvvat dábálasj háldadimriektá prinsihpaj milta mij åvddånboahtá háldadimlágan §41. Mærrádusá tjuovvu doajmme riektáv.

Giehttjit oajvvetiemán le sáhka sámeriektájuohkusa oajvvadusás ássjegiehtadallamnjuolgadusájda jna. (tjuokkes 10). Maŋŋela gå juogos vattij ietjas árvvalusáv, le ienep mærrádusá suorggeláhkaásadusán ma tsuojggiji sáme berustime galggi dættoduvvat. Departementa árvustallama milta sjaddá dat vuogádahka ienemus bálij vaddet buorep gåvåv njuolgadusájs ájnegis suorgen ienni gå láhkanannidibme dajs njuolgadusájs doarrás suorgij. Departemænnta ij le oajvvadam tjuovvot juohkusa oajvvadusájt ássjegiehtadallama hárráj jnv. dán proposisjåvnån. Sámeriektájuogos le aj oajvvadam lágajn hiebadit almma rájáv sáme kultuvra ráddjima hárráj mij le tjielggiduvvam AN:a konvensjåvnån sivijla ja politihkalasj riektáj hárráj artihkal 27. Departemænnta sjaddá árvustallat dav oasev sámeriektájuohkusa oajvvadusás maŋep prosessan.

Lågenanvuostasj tjuokkan tjielggiduvvi oajvvadusá ekonomalasj ja háldadim båhtusa. Oajvvadusán tjuovvu ienemusát udnásj guládallamvuogijt. Guládallamvælggo mij le lágajn nanniduvvam ij ietjajnis vatte ekonomalasj jali háldadim båhtusijt. Sæmmi båttå máhtti tjielgga láhkanjuolgadusá ja dárkkelap tjielggidusá njuolgadustjállagin vaddet buorep diedojt ja dåbmarap guládallamprosessajt. Mij gullu suohkanijda ja fylkasuohkanijda, de ásaduvvi hiebalgis årniga maj vuodon li juo ieme årniga dåjmadibmáj. Dan diehti le departementa árvustallam jut daj háldadimåsijn ælla bárep ekonomalasj ja háldadim båhtusa.

Lågenannuppát tjuokkan le departemænnta vaddám tsuojggidusájt ájnegis mærrádusájda láhkaoajvvadusán.

Maŋemusát proposisjåvnån tjuovvu departementa ietjas oajvvadus láhkamærrádusájda.

Til forsiden