Prop. 125 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Anmodningsvedtak nr. 851 og 859 (2015–2016) om endringer i underholdskravet

8.1 Bakgrunn

Under behandlingen av Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramminger II) ba stortingsflertallet om enkelte endringer i gjeldende underholdskrav. For det første var det ønskelig å redusere underholdskravet til tidligere nivå, dvs. til 88 % av lønnstrinn 19. Dernest ønsket flertallet å endre fristen for å søke familiegjenforening. Det siktes her til dagens ettårsfrist, som innebærer at det gis fritak fra underholdskravet dersom søknad om familiegjenforening fremmes innen ett år etter at referansepersonen fikk beskyttelse (asyl) i Norge.

Anmodningsvedtak nr. 851 (2015–2016) lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endret lov- og regelverk for familiegjenforening hvor gjeldende unntak fra underholdskravet videreføres, og hvor kravet til inntektsnivå i bestemmelsene om underholdskrav tilbakeføres til tidligere nivå.»

Anmodningsvedtak nr. 859 (2015–2016) lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med endrede tidsfrister for å søke familiegjenforening.»

I Innst. 391 L (2015–2016) pkt. 4.2 er bakgrunnen for anmodningsvedtak nr. 859 beskrevet mer detaljert slik:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter verken regjeringens forslag om å oppheve unntaket fra underholdskravet som i dag gjelder for utlendinger som får opphold etter utlendingsloven § 28 eller forslag om å innføre krav om tre års karantene for å få familiegjenforening. Etter gjeldende regler gjelder unntaket fra underholdskravet dersom det søkes familiegjenforening innen ett år. Disse medlemmer mener unntaket bør strammes inn og presiseres slik at det blir mer i samsvar med reglene i våre naboland.
Disse medlemmer mener det bør gis en frist på tre måneder for å fremme søknad om familiegjenforening for personer som er gitt opphold etter utlendingsloven § 28. Dersom det foreligger praktiske hindringer i opprinnelseslandet som gjør at søkeren ikke kan fremskaffe nødvendige dokumenter innen fristen, eller at kapasiteten på norske utenriksstasjoner forhindrer at man får levert søknaden, skal det etter henvendelse kunne gis en utvidet frist på ytterligere tre måneder. Utlendingsmyndighetene i Norge har ansvar for at asylsøkere gis god informasjon om regelverket for familiegjenforening og tidsfristene for å søke før underholdskravet gjøres gjeldende.
Disse medlemmer fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med endrede tidsfrister for å søke familiegjenforening.
Disse medlemmer ber regjeringen vurdere nettbaserte søknader eller andre ordninger som sikrer at det er praktisk mulig å søke familiegjenforening innenfor de nye fristene.»

Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for forslaget om endrede tidsfrister, mens Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne stemte imot.

Departementet melder med dette tilbake til Stortinget hvordan regjeringen vil følge opp ovennevnte anmodningsvedtak.

8.2 Gjeldende rett

Etter dagens regelverk stilles det som hovedregel krav om sikret underhold i saker om familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 58 og utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-11. Underholdskravet skal sikre at personer som henter familiemedlemmer til Norge kan forsørge disse. Underholdskravet gjelder i utgangspunktet generelt, men det er gjort unntak for enkelte grupper.

Det følger av utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav a at det gjøres unntak fra kravet til fremtidig inntekt når søkeren er ektefelle, samboer eller barn av en referanseperson som har oppholdstillatelse som flyktning. Dersom søkeren er referansepersonens ektefelle, er det et vilkår at ekteskapet ble inngått før referansepersonen reiste inn i Norge. Med mindre det skyldes forhold som ligger utenfor søkerens kontroll, må søknaden være fremmet innen ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-8 siste ledd. Ettårsfristen regnes fra vedtaket om beskyttelse ble truffet. Ettårsfristen avbrytes når søkeren møter opp på utenriksstasjonen og leverer alle dokumenter som skal følge søknaden.

Behandlingsgebyret for førstegangssøknad om familieinnvandring er fra 1. januar 2017 8 000 kr., jf. utlendingsforskriften § 17-10. Gebyret betales ved registrering av søknaden på nett. For barn kreves det ikke gebyr.

8.3 Høringen

Departementet sendte forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring 18. januar 2017. Forslaget gikk ut på å innføre en frist på tre måneder for å registrere søknad om familiegjenforening på nett, i kombinasjon med seks måneders betalingsfrist og ett års oppmøtefrist, for at flyktninger kan unntas fra kravet til sikret underhold. Det ble foreslått at fristen skulle regnes fra tidspunktet for kunngjøring av referansepersonens oppholdstillatelse i Norge. Samtidig ble det foreslått å tilbakeføre underholdskravet til det nivået som gjaldt frem til 9. mai 2016.

Flertallet av høringsinstansene pekte på at en tredeling av fristen vil gi et komplisert regelverk, som vil være vanskelig å kommunisere og praktisere, og dermed vil føre til et betydelig veilednings- og informasjonsbehov. En slik endring ville videre innebære relativt høye IKT-kostnader og ta lang tid å implementere, samt kreve flere skjønnsmessige vurderinger. Enkelte høringsinstanser pekte også på at det er vanskelig å beregne fristen basert på tidspunktet for underretting.

8.4 Departementets vurdering

Etter en samlet vurdering tar departementet sikte på å innføre en frist på seks måneder for å søke familiegjenforening med flyktning for at det gjøres unntak fra underholdskravet. Seksmånedersfristen avbrytes når søknad om familiegjenforening registreres på nett og gebyret betales. Dagens ettårsfrist for å møte opp personlig og levere søknaden med vedlegg fysisk ved norsk utenriksstasjon, videreføres. Fristene løper, som i dag, fra vedtakstidspunktet for referansepersonens flyktningstatus. Dette ivaretar hensynet til notoritet og forutberegnelighet ved fristberegningen. Dersom fristene oversittes, vil flyktningen måtte oppfylle underholdskravet, med mindre søkeren har vært forhindret fra å søke eller møte personlig på et tidligere tidspunkt pga. forhold som ligger utenfor søkerens kontroll.

Departementet vil samtidig tilbakeføre underholdskravet til det nivået som gjaldt frem til 9. mai 2016, dvs. 88 prosent av lønnstrinn 19.