Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 127 LS (2016–2017)

Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Den 6. juli 2009 sendte Helse- og omsorgsdepartementet, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, på høring et utkast til gjennomføring i norsk rett av pediatriforordningen og forordning (EF) nr. 1902/2006, der disse ble foreslått gjennomført i legemiddelforskriften. Høringen omfattet også et forslag om å gjennomføre endringene i forordning (EØF) nr. 1768/92 om supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler, som nå er kodifisert inn i forordning (EF) nr. 469/2009, ved en endring i patentloven § 62 a. Høringsfristen var 9. oktober 2009.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Finansdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Kirke- og kulturdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsetaten

 • Bioteknologinemnda

 • Borgarting lagmannsrett

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Domstolsadministrasjonen

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Høyesterett

 • Konkurransetilsynet

 • Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

 • Mattilsynet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt tverrfaglig kompetansesenter for legemidler til barn

 • Norges forskningsråd

 • Oslo tingrett

 • Patentstyret

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Apotekforeningen

 • Apotekerforeningen (NAF)

 • Bedriftsforbundet

 • Bransjerådet for naturmidler

 • Den norske advokatforening

 • Den norske Lægeforening

 • Den norske Tannlegeforening

 • Den norske Veterinærforening

 • Farmasiforbundet

 • Fiskehelseforeningen

 • Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

 • Fritt helsevalg

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)

 • NIGeL – Norsk Industriforening for generiske legemidler

 • Norges Farmaceutiske forening (NFF)

 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR

 • Norsk forening for industriens patentingeniører NIP

 • Norsk Oppfinnerforening

 • Norske naturterapeuters Hovedorganisasjon

 • Norske Patentingeniørers Forening NPF

 • Norske sykehusfarmasøyters forening

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

 • HERO/Institutt for helseledelse og helseøkonomi

 • Innovasjon Norge

 • NTNU, Medisin

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • Sintef Helse

 • Affitech

 • Alliance UniChem Norge AS

 • Apokjeden AS

 • Apokjeden Distribusjon AS

 • Axellia AS

 • Axis-Shield AS

 • Bergen Medikal AS

 • Biokjemi Norge

 • Biosence Laboratories AS

 • BioSoft AS

 • Dynal Biotech ASA

 • Farmagon AS

 • GE Health Care Oslo AS

 • Holtung AS

 • Intervet-Norbio (Bergen)

 • Natumin Pharma ASA

 • Natural Nutrition Development Ltd AS

 • NMD Grossisthandel ASA

 • NONA – Norsk Register for Naturmidler AS

 • Norsk Legemiddelhåndbok I/S

 • Pharmore A/S

 • Photocure ASA

 • Nutri Pharma Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Saborg

 • Sykehusapotekene ANS

 • Vitusapotek

Forordning (EU) nr. 488/2012 ble vedtatt 8. juni 2012, og fikk anvendelse i EU fra 2. juli 2012. Forordningen innebærer en oppdatering av regelverket med hensyn til hvilke brudd på forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser utstedt i sentral prosedyre som kan sanksjoneres, som følge av at blant annet pediatriforordningen innfører nye plikter for innehavere av markedsføringstillatelser. I samråd med Legemiddelindustrien er det besluttet at høring av denne forordningen er åpenbart unødvendig.

Til toppen
Til dokumentets forside