Prop. 128 S (2016–2017)

Kommuneproposisjonen 2018

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2016

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2016, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer samt naturressursskatt. Det vises videre tall for frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter. Nytt av i år er at fordel av differensiert arbeidsgiveravgift også inkluderes i beregningene. Korrigerte frie inntekter i 2016 for kommunene er gruppert etter landsdel (tabell 2.1), etter fylke (tabell 2.2) og etter innbyggertall (tabell 2.3). Tabell 2.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.5 viser tall for den enkelte kommune.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for de kostnadsforskjellene kommunene ikke selv kan påvirke med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskuddet i inntektssystemet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2016 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2016. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og variasjonen i kostnadene til drift av disse tilbudene korrigeres. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke korrigerte frie inntekter når man sammenlikner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningen.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og andre engangstilskudd holdt utenom beregningen. For den enkelte kommune eller fylkeskommune kan disse inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2016 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2015, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2016. Når vi har beregnet korrigerte frie inntekter per innbygger for 2016 er det brukt innbyggertall per 1. januar 2016. I 2016 utgjorde de frie inntektene om lag tre firedeler av samlede inntekter i kommunesektoren.

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2016 hadde 365 kommuner inntekter fra eiendomsskatt. I en egen kolonne har vi også vist korrigerte frie inntekter inkludert hjemfalls- og konsesjonskraftinntekter når man i tillegg inkluderer fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift.

Korrigerte frie inntekter inkludert fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Kommuner hjemmehørende i soner med lavere sats enn den ordinære satsen, som er 14,1 prosent, får isolert sett lavere lønnskostnader enn andre kommuner, noe som gir rom for økt tjenesteproduksjon. Lavere arbeidsgiveravgift har derfor tilsvarende virkning som økte frie inntekter. Alternativt kan man se på den lavere arbeidsgiveravgiften som et redusert utgiftsbehov som det ikke tas hensyn til i utgiftsutjevningen. Vi viser derfor også korrigerte frie inntekter der fordelene av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats for kommunene og fylkeskommunene, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2016, med datagrunnlag fra Skattedirektoratet. Denne framgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune.

Kommentarer til beregningsgrunnlaget

Reviderte KOSTRA-tall for eiendomsskatt for 2016 foreligger først i juni, mens foreløpige tall ble publisert av Statistisk sentralbyrå 15. mars i år. Vi har nå vurdert kvaliteten på de foreløpige tallene som kom 15. mars som god nok til å brukes i beregningene.

Vi har derfor benyttet foreløpige 2016-tall for eiendomsskatt som ble publisert 15. mars. 16 kommuner har ikke rapportert inn foreløpige tall, og for disse kommunene er det benyttet 2015-tall.

Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er i perioden 2016–2019 med på et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk et betydelig uttrekk i rammetilskuddet i 2016. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. Vi har derfor valgt å holde forsøkskommunene utenfor i beregningene av korrigerte frie inntekter. Dette kan ha gitt små utslag for landsgjennomsnittet uten å påvirke forholdet mellom kommunene.

Kommunene Røyken, Nøtterøy og Alta har i 2016 blitt tildelt midler til forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet. Dette bidrar til å trekke opp korrigerte frie inntekter noe i disse kommunene. Siden det dreier seg om lave beløp er det valgt å inkludere disse tre kommunene i beregningene.

Oslo har som eneste kommune med fylkeskommunale oppgaver beholdt ansvaret for barnevernet, som ble overført til staten i 2004. Oslo får midler til dette med særskilt fordeling i tabell C i Grønt hefte. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet når kommunene er gruppert etter landsdel. Tabellen viser at det i 2016 var kommunene i Nord-Norge og Oslo kommune som hadde høyest nivå på de korrigerte frie inntektene når eiendomsskatt, konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift ikke er inkludert i beregningene. Når eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter er inkludert, hadde kommunene i Nord-Norge, Oslo, og på Vestlandet det høyeste nivået. Når fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift i tillegg inkluderes, har kommunene i Nord-Norge det klart høyeste inntektsnivået. Innad i den enkelte landsdel kan det være store variasjoner mellom kommunene.

Tabell 2.2 viser tilsvarende tall for kommunene fordelt fylkesvis. De korrigerte frie inntektene, eksklusive eiendomsskatt, konsesjonskraftsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift, varierer fra 95 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 116 prosent for kommunene i Finnmark. Når eiendomsskatt, konsesjonskraftsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i beregningen, varierer korrigerte frie inntekter fra 92 prosent for kommunene i Vestfold til 129 prosent for kommunene i Finnmark.

Tabell 2.3 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I tillegg er 21 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2016 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.

Tabell 2.3 viser at sammen med kraftkommunene er det de minste kommunene som har det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov1. Kommuner gruppert etter landsdel. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet – 100.

Landsdel

Antall kommuner

Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Akershus

22

102

98

97

Hedmark og Oppland

48

96

98

99

Sør-Østlandet

69

96

96

95

Agder og Rogaland

55

99

99

99

Vestlandet

94

99

102

101

Trøndelag

46

99

99

100

Nord-Norge

87

105

108

113

Oslo

1

106

102

101

Hele landet

422

100

100

100

I denne tabellen er de ulike grupperingene følgende fylker: Akershus (Akershus), Hedmark og Oppland (Hedmark, Oppland), Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland), Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark), Oslo (Oslo).

1 Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er ekskludert fra analysene, se tekst i avsnitt 2 for nærmere forklaring.

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.1 Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet – 100.

Fylke

Antall kommuner

Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Østfold

16

95

96

95

Akershus

22

102

98

97

Oslo

1

106

102

101

Hedmark

22

96

98

98

Oppland

26

97

99

99

Buskerud

21

98

97

96

Vestfold

14

96

92

92

Telemark

18

97

101

100

Aust-Agder

14

96

98

98

Vest-Agder

15

96

98

97

Rogaland

26

101

100

99

Hordaland

32

99

102

101

Sogn og Fjordane

26

100

106

107

Møre og Romsdal

36

97

100

99

Sør-Trøndelag

24

99

99

99

Nord-Trøndelag

22

99

99

100

Nordland

44

101

105

109

Troms Romssa

24

105

106

110

Finnmark Finmárkku

19

116

120

129

Hele landet

422

100

100

100

1 Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er ekskludert fra analysene, se tekst i avsnitt 2 for nærmere forklaring.

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2016 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten gevinst fra differensiert arbeidsgiveravgift. Av tabell 2.4 framgår det at det er betydelige inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 93 prosent i Rogaland til 130 prosent i Sogn og Fjordane. Når gevinsten fra differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningen, endrer bildet seg noe. Det er fortsatt Rogaland som har lavest inntektsnivå og Sogn og Fjordane som har det høyeste, men inntektsnivået i Nord- Norge, og især Finnmark, øker.

Tabell 2.3  Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov1. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommunegruppe

Antall kommuner

Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

< 2036 innb.

87

110

115

119

2036 – 3792 innb.

86

103

105

108

3793 – 7357 innb.

87

98

101

102

7357 – 20 000 innb.

86

97

97

97

> 20 000 innb.

51

99

97

97

Bergen, Stavanger, Trondheim

3

101

101

100

Kraftkommuner2

21

105

155

157

Oslo

1

106

102

101

Hele landet

422

100

100

100

1 Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er ekskludert fra analysene, se tekst i avsnitt 2 for nærmere forklaring.

2 Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Denne gruppen omfatter 21 kommuner.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet, inkl. fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Østfold

96

95

Akershus

96

95

Oslo

98

97

Hedmark

99

99

Oppland

100

100

Buskerud

97

96

Vestfold

94

93

Telemark

100

99

Aust-Agder

97

97

Vest-Agder

96

96

Rogaland

93

92

Hordaland

99

99

Sogn og Fjordane

130

130

Møre og Romsdal

99

99

Sør-Trøndelag

96

96

Nord-Trøndelag

103

104

Nordland

123

126

Troms Romssa

119

122

Finnmark Finmárkku

121

128

Hele landet

100

100

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2016, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. I tillegg vises en kolonne for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter samt fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Tabell 2.5 Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune

Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

0101 Halden

95

95

94

0104 Moss

95

95

95

0105 Sarpsborg

95

97

96

0106 Fredrikstad

95

96

95

0111 Hvaler

99

108

107

0118 Aremark

103

105

104

0119 Marker

97

98

97

0121 Rømskog

119

113

112

0122 Trøgstad

96

95

94

0123 Spydeberg1

-

-

-

0124 Askim

95

96

95

0125 Eidsberg

95

90

90

0127 Skiptvet

95

98

97

0128 Rakkestad

95

97

96

0135 Råde

96

94

93

0136 Rygge

96

97

96

0137 Våler

97

98

97

0138 Hobøl1

-

-

-

Østfold

95

96

95

0211 Vestby

99

97

97

0213 Ski

98

94

93

0214 Ås

97

95

94

0215 Frogn

103

98

97

0216 Nesodden

98

94

94

0217 Oppegård

102

98

97

0219 Bærum

112

106

105

0220 Asker

109

104

103

0221 Aurskog-Høland

96

93

92

0226 Sørum

98

96

95

0227 Fet

98

96

96

0228 Rælingen

97

93

92

0229 Enebakk

96

91

91

0230 Lørenskog

99

97

97

0231 Skedsmo

98

95

95

0233 Nittedal

99

97

97

0234 Gjerdrum

100

95

95

0235 Ullensaker

97

93

92

0236 Nes

96

94

93

0237 Eidsvoll

96

92

91

0238 Nannestad

95

91

90

0239 Hurdal

100

95

94

Akershus

102

98

97

0301 Oslo

106

102

101

Oslo

106

102

101

0402 Kongsvinger

94

94

95

0403 Hamar

96

100

100

0412 Ringsaker

95

96

95

0415 Løten

95

95

94

0417 Stange

95

97

96

0418 Nord-Odal

97

97

99

0419 Sør-Odal

95

96

97

0420 Eidskog

96

97

98

0423 Grue

98

98

99

0425 Åsnes

97

95

96

0426 Våler

99

98

100

0427 Elverum

95

97

96

0428 Trysil

97

101

102

0429 Åmot

98

103

104

0430 Stor-Elvdal

103

104

108

0432 Rendalen

104

114

118

0434 Engerdal

104

105

110

0436 Tolga

102

100

105

0437 Tynset

97

101

105

0438 Alvdal

100

106

110

0439 Folldal

103

104

108

0441 Os

103

102

106

Hedmark

96

98

98

0501 Lillehammer

97

98

97

0502 Gjøvik

95

97

96

0511 Dovre

100

96

100

0512 Lesja

101

108

112

0513 Skjåk

100

115

120

0514 Lom

100

107

111

0515 Vågå

98

103

107

0516 Nord-Fron

99

114

115

0517 Sel

97

99

103

0519 Sør-Fron

99

109

111

0520 Ringebu

100

105

106

0521 Øyer

98

102

102

0522 Gausdal

96

99

98

0528 Østre Toten

95

94

93

0529 Vestre Toten

95

97

96

0532 Jevnaker

95

93

93

0533 Lunner

96

94

93

0534 Gran

95

92

91

0536 Søndre Land

95

91

92

0538 Nordre Land

96

103

104

0540 Sør-Aurdal

101

106

111

0541 Etnedal

108

112

118

0542 Nord-Aurdal

98

104

107

0543 Vestre Slidre

101

109

113

0544 Øystre Slidre

99

100

103

0545 Vang

106

111

117

Oppland

97

99

99

0602 Drammen

97

92

91

0604 Kongsberg

99

100

99

0605 Ringerike

95

94

93

0612 Hole

100

99

98

0615 Flå

109

116

118

0616 Nes

98

112

113

0617 Gol

98

111

112

0618 Hemsedal

104

106

108

0619 Ål

98

103

105

0620 Hol

104

147

148

0621 Sigdal

102

106

106

0622 Krødsherad

103

100

99

0623 Modum

96

95

94

0624 Øvre Eiker

96

91

90

0625 Nedre Eiker

95

91

90

0626 Lier

100

96

95

0627 Røyken

100

95

94

0628 Hurum

96

92

91

0631 Flesberg

99

104

103

0632 Rollag

103

116

118

0633 Nore og Uvdal

104

139

140

Buskerud

98

97

96

0701 Horten

95

91

90

0702 Holmestrand

96

93

92

0704 Tønsberg

97

93

92

0706 Sandefjord

96

91

90

0709 Larvik

96

91

90

0711 Svelvik

95

93

93

0713 Sande (Vestfold)

96

95

94

0714 Hof

100

96

95

0716 Re

97

96

95

0719 Andebu

97

92

91

0720 Stokke

96

91

90

0722 Nøtterøy

100

95

94

0723 Tjøme

98

94

93

0728 Lardal

103

98

97

Vestfold

96

92

92

0805 Porsgrunn

95

97

96

0806 Skien

95

95

94

0807 Notodden

97

103

102

0811 Siljan

99

101

100

0814 Bamble

95

99

98

0815 Kragerø

96

98

98

0817 Drangedal

96

96

97

0819 Nome

96

98

99

0821 Bø

98

99

98

0822 Sauherad

98

98

98

0826 Tinn

105

134

135

0827 Hjartdal

102

122

124

0828 Seljord

100

104

106

0829 Kviteseid

102

100

101

0830 Nissedal

105

120

122

0831 Fyresdal

103

121

123

0833 Tokke

102

137

139

0834 Vinje

104

141

142

Telemark

97

101

100

0901 Risør

95

96

97

0904 Grimstad

96

97

96

0906 Arendal

95

95

94

0911 Gjerstad

101

102

103

0912 Vegårshei

105

103

102

0914 Tvedestrand

95

91

90

0919 Froland

95

96

95

0926 Lillesand1

-

-

-

0928 Birkenes

95

97

96

0929 Åmli

101

108

110

0935 Iveland

104

109

109

0937 Evje og Hornnes

95

93

94

0938 Bygland

104

119

121

0940 Valle

107

157

159

0941 Bykle

136

249

251

Aust-Agder

96

98

98

1001 Kristiansand

96

97

96

1002 Mandal

95

95

94

1003 Farsund

96

97

96

1004 Flekkefjord

96

97

96

1014 Vennesla

95

98

97

1017 Songdalen

95

93

92

1018 Søgne

95

94

93

1021 Marnardal

102

104

103

1026 Åseral

104

152

152

1027 Audnedal

105

104

104

1029 Lindesnes

96

94

94

1032 Lyngdal

96

91

90

1034 Hægebostad

103

98

98

1037 Kvinesdal

96

113

112

1046 Sirdal

114

177

176

Vest-Agder

96

98

97

1101 Eigersund

97

96

95

1102 Sandnes

100

95

94

1103 Stavanger

105

105

104

1106 Haugesund

96

97

96

1111 Sokndal

98

100

99

1112 Lund

98

96

95

1114 Bjerkreim

99

99

98

1119 Hå

96

91

90

1120 Klepp

98

93

92

1121 Time

99

95

94

1122 Gjesdal

97

95

94

1124 Sola

105

101

100

1127 Randaberg

102

99

99

1129 Forsand

111

169

168

1130 Strand

97

97

96

1133 Hjelmeland

102

130

132

1134 Suldal

103

157

159

1135 Sauda

97

108

109

1141 Finnøy

104

107

107

1142 Rennesøy

101

97

97

1144 Kvitsøy

122

117

120

1145 Bokn

109

129

128

1146 Tysvær

96

122

121

1149 Karmøy

95

96

95

1151 Utsira

165

165

169

1160 Vindafjord

101

100

99

Rogaland

101

100

99

1201 Bergen

100

101

100

1211 Etne

97

101

101

1216 Sveio

96

95

94

1219 Bømlo

100

100

99

1221 Stord

95

95

94

1222 Fitjar

102

105

104

1223 Tysnes

100

102

103

1224 Kvinnherad

95

106

107

1227 Jondal

105

116

118

1228 Odda

102

139

140

1231 Ullensvang

100

102

103

1232 Eidfjord

117

223

225

1233 Ulvik

108

118

120

1234 Granvin

110

115

116

1235 Voss

96

101

100

1238 Kvam

98

105

104

1241 Fusa

99

100

100

1242 Samnanger

102

109

108

1243 Os1

-

-

-

1244 Austevoll

106

102

102

1245 Sund

96

95

94

1246 Fjell

98

94

93

1247 Askøy

96

92

91

1251 Vaksdal

98

116

115

1252 Modalen

125

221

221

1253 Osterøy

96

95

95

1256 Meland

98

98

97

1259 Øygarden

96

147

146

1260 Radøy

97

97

96

1263 Lindås

96

111

110

1264 Austrheim

102

105

104

1265 Fedje

120

121

123

1266 Masfjorden

106

126

128

Hordaland

99

102

101

1401 Flora

99

100

99

1411 Gulen

104

111

113

1412 Solund

116

115

117

1413 Hyllestad

107

109

111

1416 Høyanger

100

138

139

1417 Vik

101

122

124

1418 Balestrand

105

127

129

1419 Leikanger

100

102

103

1420 Sogndal

98

102

101

1421 Aurland

109

189

190

1422 Lærdal

106

115

116

1424 Årdal

101

121

122

1426 Luster

98

117

118

1428 Askvoll

100

98

99

1429 Fjaler

101

101

102

1430 Gaular

99

100

101

1431 Jølster

100

106

108

1432 Førde

99

99

98

1433 Naustdal

101

101

103

1438 Bremanger

101

120

122

1439 Vågsøy

99

98

100

1441 Selje

101

101

102

1443 Eid

95

94

95

1444 Hornindal

106

102

104

1445 Gloppen

97

97

98

1449 Stryn

96

95

96

Sogn og Fjordane

100

106

107

1502 Molde

96

98

97

1504 Ålesund

97

97

96

1505 Kristiansund

97

98

97

1511 Vanylven

97

93

97

1514 Sande

100

95

97

1515 Herøy

99

95

94

1516 Ulstein

99

95

94

1517 Hareid

96

94

93

1519 Volda

96

95

95

1520 Ørsta

95

95

94

1523 Ørskog

99

95

94

1524 Norddal

104

134

136

1525 Stranda

99

100

102

1526 Stordal

108

103

105

1528 Sykkylven

95

93

92

1529 Skodje

97

96

95

1531 Sula

97

93

92

1532 Giske

97

96

95

1534 Haram

97

93

92

1535 Vestnes

92

91

92

1539 Rauma

97

98

100

1543 Nesset

98

109

110

1545 Midsund

103

99

98

1546 Sandøy

111

108

110

1547 Aukra

98

204

202

1548 Fræna

95

101

100

1551 Eide

96

92

91

1554 Averøy

95

100

99

1557 Gjemnes

102

104

104

1560 Tingvoll

98

100

101

1563 Sunndal

98

117

118

1566 Surnadal

98

101

105

1567 Rindal

103

110

114

1571 Halsa

104

106

110

1573 Smøla

100

106

111

1576 Aure

112

126

130

Møre og Romsdal

97

100

99

1601 Trondheim

99

100

99

1612 Hemne

98

101

104

1613 Snillfjord

109

106

111

1617 Hitra

100

100

104

1620 Frøya

113

110

114

1621 Ørland

98

93

94

1622 Agdenes

103

98

100

1624 Rissa

97

93

92

1627 Bjugn

96

99

102

1630 Åfjord

105

103

108

1632 Roan

106

116

121

1633 Osen

105

102

109

1634 Oppdal

97

103

105

1635 Rennebu

100

115

120

1636 Meldal

98

98

101

1638 Orkdal

95

91

90

1640 Røros

99

104

107

1644 Holtålen

103

105

109

1648 Midtre Gauldal

96

93

92

1653 Melhus

96

94

94

1657 Skaun

98

96

95

1662 Klæbu

95

98

97

1663 Malvik

96

96

95

1664 Selbu1

-

-

-

1665 Tydal

106

181

187

Sør-Trøndelag

99

99

99

1702 Steinkjer

97

96

95

1703 Namsos

98

99

103

1711 Meråker

99

112

114

1714 Stjørdal1

-

-

-

1717 Frosta

101

99

98

1718 Leksvik

98

94

94

1719 Levanger

96

96

95

1721 Verdal

95

95

94

1724 Verran

100

104

106

1725 Namdalseid

106

107

113

1736 Snåase Snåsa

106

107

111

1738 Lierne

107

117

124

1739 Raarvihke Røyrvik

125

137

146

1740 Namsskogan

116

158

164

1742 Grong

106

115

120

1743 Høylandet

107

104

110

1744 Overhalla

99

97

101

1748 Fosnes

121

124

130

1749 Flatanger

111

113

118

1750 Vikna

99

99

103

1751 Nærøy

98

98

102

1755 Leka

122

120

126

1756 Inderøy

100

96

97

Nord-Trøndelag

99

99

100

1804 Bodø

101

103

105

1805 Narvik

98

105

109

1811 Bindal

106

121

128

1812 Sømna

103

102

107

1813 Brønnøy

100

101

106

1815 Vega

108

106

111

1816 Vevelstad

118

114

121

1818 Herøy

105

105

110

1820 Alstahaug

98

100

104

1822 Leirfjord

103

102

107

1824 Vefsn

99

103

107

1825 Grane

108

114

120

1826 Hattfjelldal

105

121

127

1827 Dønna

109

111

117

1828 Nesna

106

104

108

1832 Hemnes

100

129

136

1833 Rana

99

105

108

1834 Lurøy

108

109

116

1835 Træna

135

129

136

1836 Rødøy

114

115

123

1837 Meløy

100

116

122

1838 Gildeskål

104

122

128

1839 Beiarn

110

137

145

1840 Saltdal

98

96

101

1841 Fauske

98

108

112

1845 Sørfold

107

152

160

1848 Steigen

105

106

112

1849 Hamarøy Hábmer

107

115

121

1850 Divtasvuodna Tysfjord

105

116

122

1851 Lødingen

106

101

106

1852 Tjeldsund

114

109

115

1853 Evenes

108

107

111

1854 Ballangen

103

101

106

1856 Røst

131

130

136

1857 Værøy

115

110

116

1859 Flakstad

108

111

116

1860 Vestvågøy

100

98

102

1865 Vågan

99

100

104

1866 Hadsel

99

101

106

1867 Bø

105

105

111

1868 Øksnes

99

94

98

1870 Sortland

99

99

103

1871 Andøy

101

102

106

1874 Moskenes

113

114

118

Nordland

101

105

109

1902 Tromsø

104

104

107

1903 Harstad

103

104

108

1911 Kvæfjord

107

106

112

1913 Skånland

107

103

108

1917 Ibestad

116

113

119

1919 Gratangen

115

111

117

1920 Lobák Lavangen

115

110

116

1922 Bardu

104

120

125

1923 Salangen

109

110

114

1924 Målselv

103

107

111

1925 Sørreisa

104

99

103

1926 Dyrøy

117

112

119

1927 Tranøy

113

110

116

1928 Torsken

120

121

127

1929 Berg

116

119

124

1931 Lenvik

102

101

106

1933 Balsfjord

101

104

110

1936 Karlsøy

114

120

131

1938 Lyngen

112

112

122

1939 Storfjord

Omasvuotna

Omasvuono

116

125

135

1940 Gáivuotna

Kåfjord

117

117

127

1941 Skjervøy

114

113

122

1942 Nordreisa

103

104

112

1943 Kvænangen

124

133

147

Troms Romssa

105

106

110

2002 Vardø

123

118

126

2003 Vadsø

110

110

117

2004 Hammerfest

111

143

153

2011 Guovdageaidnu

Kautokeino

120

117

128

2012 Alta

112

111

119

2014 Loppa

151

144

158

2015 Hasvik

137

131

142

2017 Kvalsund

134

144

157

2018 Måsøy

135

132

144

2019 Nordkapp

113

112

121

2020 Porsanger

Porsángu Porsanki

112

113

121

2021 Karasjok

Kárásjohka

122

116

127

2022 Lebesby

131

147

161

2023 Gamvik

140

137

147

2024 Berlevåg

138

142

152

2025 Deatnu Tana

121

118

128

2027 Unjárga

Nesseby

138

134

147

2028 Båtsfjord

123

117

126

2030 Sør-Varanger

110

116

124

Finnmark Finnmarku

116

120

129

Hele landet

100

100

100

1 Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er ekskludert fra analysene, se tekst i avsnitt 2 for nærmere forklaring.

Til dokumentets forside