Prop. 128 S (2016–2017)

Kommuneproposisjonen 2018

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om Kommuneproposisjonen 2018

I

Stortinget gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 900 millioner kroner for 2018. Beløpet foreslås bevilget over kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

II

Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Til dokumentets forside