Prop. 128 S (2016–2017)

Kommuneproposisjonen 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2014–2017

Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. 2014–2017. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring.

Mill. kroner

Endring i pst.

2014

2015

2016

2017

15-16

16-17

A. Inntekter i alt

461 907

485 008

516 191

535 197

6,4

3,7

Formuesinntekter

19 443

19 343

18 636

18 601

-3,7

-0,2

Skatteinntekter

166 796

177 471

193 955

196 180

9,3

1,1

Skatt på inntekt og formue

156 632

165 885

181 199

183 140

9,2

1,1

Produksjonsskatter

10 164

11 586

12 756

13 040

10,1

2,2

Overføringer fra statsforvaltningen

210 814

219 241

232 396

246 849

6,0

6,2

Gebyrinntekter mv

59 597

62 759

65 431

67 642

4,3

3,4

Andre overføringer

5 257

6 194

5 773

5 925

-6,8

2,6

B. Totale utgifter

486 725

502 256

524 947

545 541

4,5

3,9

Renteutgifter

10 814

10 370

8 091

7 975

-22,0

-1,4

Overføringer til private

42 677

45 584

48 256

50 518

5,9

4,7

Overføringer til statsforvaltningen

9 041

2 860

2 857

3 051

-0,1

6,8

Lønnskostnader

248 751

258 067

268 394

278 133

4,0

3,6

Produktinnsats

90 780

95 737

100 780

104 182

5,3

3,4

Produktkjøp til husholdninger

25 273

26 137

27 502

28 782

5,2

4,7

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

59 153

64 904

68 669

72 250

5,8

5,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 178

-3 138

-1 423

-1 200

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 414

1 735

1 821

1 850

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-24 818

-17 248

-8 756

-10 344

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

345 500

359 520

375 444

389 841

4,4

3,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til dokumentets forside