Prop. 134 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av fase 1 av en bypakke for transport i Grenland i Telemark. Lokale myndigheter ønsker å styrke Grenlandsområdet som en attraktiv og konkurransedyktig region ved å gjennomføre samferdselstiltak i årene framover. Forslaget som legges fram, er forankret i en konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) der det er lagt til grunn at videre utvikling av transportsystemet skal ta utgangspunkt i en trinnvis utbygging. I fase 1 prioriteres en optimalisering av dagens transportsystem, med utbygging av rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand og fv 32 Gimleveien – Augestadveien. I tillegg inngår næringstransporttiltak, gang- og sykkelvegutbygging og kollektivtrafikk-, bymiljø- og trafikksikkerhetstiltak. Målet for Bypakke Grenland fase 1 er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange samt at forholdene for næringslivets transporter skal forbedres.

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av Bypakke Grenland fase 1. I tillegg kommer statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Samlet økonomisk ramme for Bypakke Grenland fase 1 er på om lag 2,7 mrd. 2015-kr. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av bompenge- og finansieringsopplegg. Samferdselsdepartementet mener de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn for pakken, er realistiske, og anbefaler i hovedsak det lokale forslaget til utbygging og finansiering.

Bypakke Grenland og prosjektet rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023.