Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 142 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Høringsinstansenes syn

Straffeprosessutvalgets forslag om å lovfeste og styrke påtalemyndighetens uavhengighet er kommentert av Advokatforeningen, Domstoladministrasjonen, Kripos, Nordland statsadvokatembeter, Oslo statsadvokatembeter, Politidirektoratet, Politijuristene, Riksadvokaten, Troms politidistrikt, Trøndelag statsadvokatembeter, Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, Vest politidistrikt og Øst politidistrikt. Samtlige støtter utvalgets vurderinger.

Høringsinstansene slutter seg gjennomgående til utvalgets begrunnelse og fremhever at forslagene tydeliggjør og styrker påtalemyndighetens uavhengighet. Blant disse er Riksadvokaten, som uttaler:

«Innledningsvis understrekes at riksadvokaten er meget tilfreds med forslaget om å lovfeste og styrke påtalemyndighetens uavhengighet, både gjennom beskrivelsen av en mulig grunnlovsendring og forslaget til § 2-3 annet ledd. Riksadvokaten deler fullt ut utvalgets vurderinger.»

Politijuristene uttrykker at det er riktig og naturlig å nedfelle de prinsipielle betraktninger rundt påtalemyndighetens uavhengighet i loven. Domstoladministrasjonen stiller seg også bak forslaget om å formalisere og styrke uavhengigheten og peker på at lovendringen vil utelukke muligheten for politisk innblanding i enkeltsaker. Advokatforeningen peker på lignende hensyn og skriver følgende i sitt høringsinnspill:

«Advokatforeningen er enig i forslaget, og kan slutte seg til begrunnelsen som er gitt på side 184–186. Det knytter seg klare betenkeligheter til at spørsmålet om å ilegge samfunnets mest inngripende reaksjon – straff – skal kunne være undergitt politisk styring. Når adgangen i praksis heller ikke blir brukt, kan ikke Advokatforeningen se at det foreligger noen tungtveiende argumenter for å opprettholde dagens ordning.»
Til toppen
Til dokumentets forside