Prop. 145 LS (2016–2017)

Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å endre lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 36 a om gebyr for overlasting.

Proposisjonen fremmes som følge av EØS-komiteens beslutning om å innlemme i EØS-avtalen Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719, som endrer gjeldende direktiv om tillatte vekter og dimensjoner for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet.

Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. Departementet foreslår å endre vegtrafikkloven § 36 a for å oppfylle direktivets krav.

Beslutningen om å ta inn Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 i EØS-avtalen ble gitt med forbehold om Stortingets samtykke. Departementet foreslår derfor også at Stortinget gir sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 av 11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport).

Departementet foreslår videre å endre § 36 a for å innføre en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr. Det foreslås også her at både kjøretøyeier, transportør og avsender skal kunne gjøres ansvarlig for betaling av gebyret. Bakgrunnen for dette forslaget er blant annet behovet for mer effektiv og lik håndheving. Forslaget er ikke direkte utledet av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719.

Departementet foreslår for øvrig enkelte språklige og lovtekniske endringer i vegtrafikkloven § 36 a.

Til dokumentets forside