Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 149 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 20. november 2015 nr. 94 om endringer i utlendingsloven (innstramninger), og forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.).

Departementets forslag om endringer i lov 20. november 2015 nr. 94 innebærer en videreføring av de midlertidige lovendringene som ble vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger), og som trådte i kraft 20. november 2015.

For det første foreslås det å videreføre endringen i utl. § 76 annet ledd, som innebærer at departementet har samme instruksjonsadgang over Utlendingsnemnda (UNE) som det har over Utlendingsdirektoratet (UDI).

For det andre foreslås det at endringen i utl. § 32 første ledd bokstav d om adgangen til å nekte å ta en søknad om beskyttelse etter § 28 til realitetsbehandling, videreføres. Dette innebærer at dersom søkeren har reist til Norge etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor vedkommende ikke var forfulgt, skal det ikke være et vilkår for å nekte å ta asylsøknaden til realitetsbehandling at vedkommende vil få en søknad om beskyttelse behandlet i tredjelandet. Det understrekes at asylsøkere, i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser, fortsatt vil være beskyttet mot retur til tredjelandet hvis det foreligger fare for forfølgelse eller dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, jf. utl. §§ 32 tredje ledd, 73 og 3, eller dersom asylsøkeren risikerer å bli videresendt til et område hvor vedkommende risikerer slik behandling.

For det tredje foreslås det å videreføre endringene i utl. kapittel 12 om tvangsmidler mv. Videreføring av tilføyelsene i lovens bestemmelser om meldeplikt og bestemt oppholdssted, jf. § 105, og om pågripelse og fengsling, jf. § 106, gir hjemmel for å anvende disse tiltakene dersom utlendingens søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet fordi vedkommende har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land, eller forut for innreise til riket hadde opphold i en stat eller et område hvor vedkommende ikke var forfulgt. Fengslingsbestemmelsen gjelder ikke mindreårige eller barnefamilier. Det vil fortsatt gjelde en maksimalgrense på én ukes frihetsberøvelse.

Også endringen i utl. § 106 a første ledd bokstav k foreslås videreført, slik at i en vurdering av om det foreligger unndragelsesfare, vil politiet og retten kunne vektlegge om utlendingens søknad om beskyttelse er nektet realitetsbehandlet etter § 32 første ledd bokstav a eller d. I tillegg foreslås det videreføring av endringen i utl. § 107, slik at det i større grad vil være mulig å plassere utlendinger som blir frihetsberøvet andre steder enn i utlendingsinternatet på Trandum.

Videre foreslås det å videreføre en endring i utl. § 90 sjette ledd. Bestemmelsen regulerer blant annet i hvilke tilfeller det kan settes en kortere frist for utreise enn vanlig, eller unnlates å sette slik frist. Departementet foreslår å videreføre endringen som innebærer at det skal kunne gjøres slike unntak overfor personer som har fått sin asylsøknad avvist i medhold av § 32 første ledd.

Departementets forslag om endringer i utlendingsloven innebærer en endring i utl. § 94 om vilkår for midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere mens søknaden er til behandling. Etter gjeldende rett er ett av vilkårene for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju. Endringen innebærer at det i et nytt annet ledd innføres unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju. Unntaket foreslås å gjelde for asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få beskyttelse i Norge.

Departementet foreslår videre en ny lovbestemmelse i utl. § 86 a som vil gi UDI og UNE hjemmel til å kreve politiattest av personer som de ønsker å benytte som tolk. Det foreslås at det skal fremlegges uttømmende og utvidet politiattest etter politiregisterloven § 41, tilsvarende kravet for tolker som jobber for politiet, jf. politiregisterforskriften § 34-15.

Proposisjonen inneholder også departementets tilbakemelding på Stortingets anmodningsvedtak nr. 854 (2015–2016) om seksårskrav for familieetablering.

Til sist foreslås det en mindre endring i utl. § 62 første ledd bokstav c om permanent oppholdstillatelse. Endringen er en rettelse av en inkurie fra lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II).

Til toppen
Til dokumentets forside