Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 19 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 173 982 000 til kr 171 982 000

21

Spesielle driftsutgifter – utgreiingar, modernisering av transportsektoren, blir auka med

2 000 000

frå 11 977 000 til kr 13 977 000

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen, blir redusert med

38 500 000

frå kr 40 000 000 til kr 1 500 000

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72, blir auka med

177 000 000

frå kr 10 501 517 000 til kr 10 678 517 000

30

Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med

103 000 000

frå kr 12 040 671 000 til kr 12 143 671 000

1350

Jernbaneverket:

23

Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med

470 000 000

frå kr 6 752 626 000 til kr 7 222 626 000

30

Investeringar i linja, kan overførast, kan nyttast under post 23, blir redusert med

252 000 000

frå kr 8 139 625 000 til kr 7 887 625 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overførast, blir redusert med

300 000 000

frå kr 3 135 121 000 til kr 2 835 121 000

1360

Kystverket:

71

Tilskott til hamnesamarbeid, blir redusert med

5 000 000

frå kr 10 000 000 til kr 5 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4320

Statens vegvesen:

02

Diverse gebyr, blir auka med

80 000 000

frå kr 349 683 000 til kr 429 683 000

4370 (NY)

Posttenester

70

Tilbakebetaling post- og banktenester, blir løyvd med

39 908 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

01

Diverse gebyr, blir auka med

700 000

frå kr 172 778 000 til kr 173 478 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

3 500 000

frå kr 831 268 000 til kr 834 768 000

Fullmakter til å forplikte staten utover gitte løyvingar

II

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan:

  1. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringar, post 31 Skredsikring riksvegar, post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekt som ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samla ramme for gamle og nye plikter ikkje blir høgare enn 7 000 mill. kr.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetenester, slik at ramma for gamle og nye plikter ikkje blir høgare enn 7 100 mill. kr, og slik at summen av pliktene som skal betalast kvart år, ikkje blir høgare enn 1 600 mill. kr.

Andre fullmakter

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan føye til stikkordet «kan overførast» på løyvinga under:

  1. kap. 1330 Særskilde transporttiltak, post 63 Særskilt tilskott til Fornebubanen

  2. kap. 1360 Kystverket, post 71 Tilskott til hamnesamarbeid.

IV

Fagernes lufthamn

Stortinget samtykkjer i at Avinor AS driv Fagernes lufthamn i den forfatninga lufthamna har i dag som rein charterflyplass fram til lokale eigarar tek over lufthamna, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019, og under føresetnad av at Luftfartstilsynet forlengjer dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekkjer delar av Avinors kostnader for å vidareføre drifta frå 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018.

Til toppen
Til forsida av dokumentet