Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 20 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

I

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

5 000 000

frå kr 89 041 000 til kr 94 041 000

23 (ny)

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS, blir løyvd med

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med

19 850 000

frå kr 20 200 000 til kr 350 000

60

Overføring til fylkeskommunane for tilskot til regional næringsutvikling, blir redusert med

400 000

frå kr 15 400 000 til kr 15 000 000

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med

2 500 000

frå kr 38 925 000 til kr 41 425 000

71

Miljøtiltak Raufoss, blir redusert med

1 900 000

frå kr 9 000 000 til kr 7 100 000

75

Tilskot til særskilde prosjekt, kan overførast, blir redusert med

2 000 000

frå kr 11 900 000 til kr 9 900 000

79

Tilskot til Mechatronics Innovation Lab, blir redusert med

41 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 19 000 000

909

Tiltak for sysselsetjing av sjøfolk

73

Tilskot til sysselsetjing av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med

170 000 000

frå kr 2 127 000 000 til kr 1 957 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter, blir auka med

2 400 000

frå kr 382 162 000 til kr 384 562 000

917

Fiskeridirektoratet

22

Fiskeriforsking- og overvaking, kan overførast, blir auka med

5 600 000

frå kr 62 600 000 til kr 68 200 000

919 Diverse fiskeriformal
60 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, blir redusert med 8 000 000
frå kr 8 000 000 til kr 0

922

Romverksemd

71

Internasjonal romverksemd, blir redusert med

8 070 000

frå kr 419 280 000 til kr 411 210 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

5 740 000

frå kr 237 200 000 til kr 242 940 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir auka med

1 800 000

frå kr 28 316 000 til kr 30 116 000

925

Havforskningsinstituttet

22

Fiskeriforsking- og overvaking, kan overførast, blir auka med

10 600 000

frå kr 139 200 000 til kr 149 800 000

927

NIFES

01

Driftsutgifter, blir redusert med

5 800 000

frå kr 99 143 000 til kr 93 343 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

5 200 000

frå kr 66 105 000 til kr 71 305 000

22

Fiskeriforsking- og overvaking, kan overførast, blir auka med

2 600 000

frå kr 13 800 000 til kr 16 400 000

935

Patentstyret

01

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 238 901 000 til kr 240 901 000

936

Klagenemnda for industrielle rettar

01

Driftsutgifter, blir auka med

150 000

frå kr 7 829 000 til kr 7 979 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir redusert med

9 100 000

frå kr 23 329 000 til kr 14 229 000

2421

Innovasjon Noreg

70

Basiskostnadar, blir redusert med

2 500 000

frå kr 168 989 000 til kr 166 489 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overførast, blir auka med

2 500 000

frå kr 514 900 000 til kr 517 400 000

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med

4 600 000 000

frå kr 41 900 000 000 til kr 46 500 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

90

Utlån, blir redusert med

8 200 000 000

frå kr 12 000 000 000 til kr 3 800 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter, blir redusert med

8 000 000

frå 38 188 000 til kr 30 188 000

03

Inntekter frå sal av tenester, blir auka med

5 000 000

frå kr 16 351 000 til kr 21 351 000

86 (ny)

Overtredelsesgebyr, blir løyva med

60 000

3904

Brønnøysundregistrane

01

Gebyrinntekter, blir auka med

40 000 000

frå kr 500 012 000 til kr 540 012 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyr for skip og flyttbare innrettingar i NOR, blir redusert med

1 400 000

frå kr 185 569 000 til kr 184 169 000

04

Gebyr for skip i NIS, blir auka med

3 800 000

frå kr 44 370 000 til kr 48 170 000

3911

Konkurransetilsynet

86

Lovbrotsgebyr, blir auka med

12 600 000

frå kr 100 000 til kr 12 700 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjonar, blir auka med

37 000 000

frå kr 10 000 000 til kr 47 000 000

86

Forvaltningssanksjoner, blir auka med

2 600 000

frå kr 1 000 000 til kr 3 600 000

3935

Patentstyret

02

Inntekter knytt til NPI, blir redusert med

400 000

frå kr 4 088 000 til kr 3 688 000

03

Gebyr immaterielle rettar, blir auka med

13 900 000

frå kr 72 003 000 til kr 85 903 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir redusert med

25 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 0

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

4 800 000 000

frå kr 41 400 000 000 til kr 46 200 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir redusert med

15 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 15 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

3 500 000 000

frå kr 10 700 000 000 til 7 200 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

2 300 000

frå kr 29 600 000 til kr 27 300 000

74

Fiskeriforskingsavgift, blir auka med

18 200 000

frå kr 236 000 000 til kr 254 200 000

75

Tilsynsavgift Justervesenet, blir redusert med

2 000 000

frå kr 46 600 000 til kr 44 600 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

25 000 000

frå kr 140 000 000 til kr 115 000 000

5629

Renter frå eksportkredittordninga

80

Renter, blir redusert med

70 000 000

frå kr 1 800 000 000 til kr 1 730 000 000

5656

Aksjar i selskap under NFD si forvaltning

85

Utbyte, blir auka med

18 100 000

frå kr 15 701 100 000 til kr 15 719 200 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan overførast» tilføyast kap. 905 Noregs geologiske undersøking, post 01 Driftsutgifter.

III

Fullmakt om såkornfond oppretta mellom 2006 og 2008

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gje Innovasjon Noreg fullmakt til å:

  1. inngå avtale om bytte av forvaltar og godkjenne endringar i samansetning av teamet

  2. godkjenne endringar i eit fond sin administrative lokalisering og lokalisering av forvaltar

IV

Tilsegnsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gi tilsegn om tilskot utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gamalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

900

Nærings- og fiskeridepartementet

79

Tilskot til Mechatronics Innovation Lab

41 mill. kroner

2421 Innovasjon Noreg
80 Næringstiltak på Svalbard 8,2 mill. kroner

Til toppen
Til forsida av dokumentet