Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 25 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

I

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med 15 000 000
frå kr 71 462 000 til kr 86 462 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med

19 700 000

frå kr 19 700 000 til kr 0

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med

1 000 000

frå kr 37 857 000 til kr 36 857 000

71

Miljøtiltak Raufoss, blir auka med

200 000

frå kr 4 700 000 til kr 4 900 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter, blir auka med

9 000 000

frå kr 41 572 000 til 50 572 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med

142 000 000

frå kr 1 992 000 000 til 1 850 000 000

911

Konkurransetilsynet

01

Driftsutgifter, blir auka med

3 900 000

frå kr 96 732 000 til kr 100 632 000

23

Klagenemnda for offentlege innkjøp, blir auka med

500 000

frå kr 9 915 000 til kr 10 415 000

915

Regelrådet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

3 100 000

frå kr 10 286 000 til kr 7 186 000

919

Ymse fiskeriformål

60

Tilskot til kommunar, kan overførast, blir redusert med

253 300 000

frå kr 687 820 000 til kr 434 520 000

72

Tilskot til tryggleiksopplæring for fiskarar, blir redusert med

800 000

frå kr 3 000 000 til kr 2 200 000

74

Erstatningar, kan overførast, blir auka med

1 000 000

frå kr 2 100 000 til kr 3 100 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir redusert med

7 100 000

frå kr 217 400 000 til kr 210 300 000

71

Internasjonal romverksemd, blir auka med

2 700 000

frå kr 372 500 000 til kr 375 200 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

5 400 000

frå kr 271 300 000 til kr 276 700 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir redusert med

2 000 000

frå kr 48 800 000 til kr 46 800 000

925

Havforskingsinstituttet

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir auka med

31 300 000

frå kr 117 100 000 til kr 148 400 000

927

NIFES

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir auka med

2 500 000

frå kr 5 800 000 til kr 8 300 000

935

Patentstyret

01

Driftsutgifter, blir auka med

2 784 000

frå kr 236 834 000 til kr 239 618 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

17 800 000

frå kr 23 552 000 til kr 41 352 000

49 (ny)

Kjøp av eigedom, kan overførast, blir løyvd med

300 000 000

51

Tapsavsetting, eigenkapitalinnskot til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, kan overførast, blir auka med

150 500 000

frå kr 138 000 000 til kr 288 500 000

90 (ny)

Lån, blir løyvd med

100 000 000

95

Eigenkapitalinnskot til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, kan overførast, blir auka med

150 500 000

frå kr 138 000 000 til kr 288 500 000

2421

Innovasjon Noreg

50

Innovasjon – prosjekter, fond, blir redusert med

6 500 000

frå kr 553 500 000 til kr 547 000 000

72

Forskings- og utviklingskontraktar, kan overførast, blir redusert med

100 000 000

frå kr 306 100 000 til kr 206 100 000

73 (ny)

Tilskot til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overførast, blir løyvd med

2 200 000

76

Miljøteknologi, kan overførast, blir redusert med

250 000 000

frå kr 464 500 000 til kr 214 500 000

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med

2 500 000 000

frå kr 42 900 000 000 til kr 45 400 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

90

Utlån, blir redusert med

2 000 000 000

frå kr 15 000 000 000 til kr 13 000 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter, blir redusert med

8 900 000

frå kr 37 400 000 til kr 28 500 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter, blir auka med

9 000 000

frå kr 35 432 000 til kr 44 432 000

3904

Brønnøysundregistra

01

Gebyrinntekter, blir auka med

77 500 000

frå kr 462 550 000 til kr 540 050 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyr for skip og flyttbare innrettingar i NOR, blir redusert med

14 000 000

frå kr 177 090 000 til kr 163 090 000

04

Gebyr for skip i NIS, blir auka med

2 500 000

frå kr 43 476 000 til kr 45 976 000

3911

Konkurransetilsynet

01

Klagegebyr, blir auka med

404 000

frå kr 996 000 til kr 1 400 000

04

Refusjonar og andre inntekter, Klagenemnda for offentlege innkjøp, blir auka med

100 000

frå kr 200 000 til kr 300 000

86

Lovbrotsgebyr, blir auka med

300 000

frå kr 100 000 til kr 400 000

87

Overtredelsesgebyr, blir redusert med

100 000

frå kr 100 000 til kr 0

3917

Fiskeridirektoratet

05

Sakshandsamingsgebyr, blir redusert med

1 000 000

frå kr 18 064 000 til kr 17 064 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjonar, blir redusert med

579 500 000

frå kr 746 000 000 til kr 166 500 000

3935

Patentstyret

03

Gebyr immaterielle rettar, blir auka med

10 000 000

frå kr 65 716 000 til kr 75 716 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

2 850 650 000

frå kr 25 000 000 til kr 2 875 650 000

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

2 800 000 000

frå kr 42 500 000 000 til kr 45 300 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir redusert med

5 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 25 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

2 110 000 000

frå kr 10 200 000 000 til kr 8 090 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettar, blir auka med

3 000 000

frå kr 151 000 000 til kr 154 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

3 855 000

frå kr 30 655 000 til kr 26 800 000

73

Årsavgift Merkeregisteret, blir redusert med

1 550 000

frå kr 9 550 000 til kr 8 000 000

74

Fiskeriforskingsavgift, blir auka med

33 800 000

frå kr 198 500 000 til kr 232 300 000

5612

Renter frå Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

81

Renter av ansvarleg lån, blir auka med

6 500 000

frå kr 26 000 000 til kr 32 500 000

5613

Renter frå Siva SF

80

Renter, blir auka med

5 000 000

frå kr 17 900 000 til kr 22 900 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

50 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 130 000 000

5656

Aksjar i selskap under NFD si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

129 900 000

frå kr 12 345 500 000 til kr 12 475 400 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at løyvinga i statsbudsjettet for 2016 under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 79 Tilskot til Mechatronics Innovation Lab, tilførast stikkordet «kan overførast».

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi tilsegn om tilskot utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gamalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

2421

Innovasjon Noreg

72

Forskings- og utviklingskontraktar

400 mill. kroner

76

Miljøteknologi

550 mill. kroner

Til toppen
Til forsida av dokumentet