Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 L (2018–2019)

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til de enkelte paragrafer

Til § 1

Bestemmelsen fastsetter at lovens formål er å bidra til bedre rammevilkår for private virksomheter. Dette oppnås ved å yte tilskudd til dekning av historiske pensjonskostnader.

Med historiske pensjonskostnader menes kostnader i offentlige tjenestepensjonsordninger knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter som forfaller til betaling etter at opptjeningen har skjedd. Se omtale i punkt 5.1.

Til § 2

Bestemmelsen etablerer en tilskuddsordning som kan innrettes slik at søkere gis rett til tilskudd i den grad de oppfyller de vilkårene som oppstilles i loven og i forskrift etter § 4. Tilskudd kan likevel bare tildeles så fremt det er i tråd med reglene om offentlig støtte.

Bestemmelsen fastsetter de ytre grensene for ordningens virkeområde. Se omtale i punkt 4.5.

Spesialisthelsetjenester som nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a omfatter blant annet spesialisthelsetjenester som sykehustjenester, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og spesialisert rehabilitering. Dette er tjenester som regionale helseforetak i dag har ansvar for å tilby befolkningen i sine helseregioner og som før 2001 var fylkeskommunenes ansvar. Barneverntjenester som staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4 omfatter blant annet barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn.

Loven regulerer kun tilskudd til virksomheter som betaler årlig premie til kommunal tjenestepensjonsordning som regulert i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet kapittel 4. Dette innebærer at tilskuddsordningen ikke omfatter virksomheter som har hatt tjenestepensjonsordning etter foretakspensjonsloven og den tidligere ordningen med tjenestepensjonsordning etter skatteloven (TPES). Tilskuddsordningen omfatter derfor heller ikke virksomheter som er medlemmer i Statens pensjonskasse.

Andre ledd bestemmer at søknader om tilskudd avgjøres av departementet. Ansvarlige departementer er Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Myndigheten kan delegeres.

Til § 3

Se omtale av tilskuddets beregning i punkt 5.6.

Første ledd fastlår at årlige tilskudd skal dekke virksomhetens årlige pensjonspremie til kommunal tjenestepensjonsordning, begrenset til premie for pensjonsrettigheter som medlemmer av pensjonsordningen har opptjent før 1. januar 2010. Dette omfatter reguleringspremie og særskilte engangspremier, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 4-5 andre og tredje ledd.

Tilskudd skal ikke beregnes for opptjening i pensjonsordning etter lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere, i pensjonsordning for sykehusleger, foretakspensjonsloven eller den tidligere ordningen med tjenestepensjonsordning etter skatteloven (TPES).

Tilskuddet beregnes fra ordningens ikrafttredelse eller fra den tid som bestemmes i forskrift.

Første ledd andre punktum innebærer at tilskuddet ikke skal dekke premie for historiske pensjonskostnader knyttet til blant annet leveranser til kommuner og private.

Andre ledd regulerer avkorting av tilskuddet.

I bokstav a omtales avkastning på premiereserve og tilleggsavsetninger. Dette er en del av pensjonsordningens forsikringskapital, jf. lov om forsikringsvirksomhet 10. juni 2005 nr. 44 § 4-11.

I bokstav b omtales kompensasjon som allerede er gitt eller er forutsatt dekket etter avtale. Et eksempel på dette er historiske pensjonskostnader som virksomheter ifølge eksisterende avtaler med regionale helseforetak eller Bufdir selv må dekke. Se omtale i punkt 5.6.5. Et annet eksempel er erstatningsutbetalinger som er ment å dekke historiske pensjonskostnader.

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om beregning av tilskudd, jf. § 4.

Til § 4

Første punktum fastslår at Kongen kan gi forskrift om innretningen av tilskuddsordningen. Bestemmelsen viser lovens karakter av å være en hjemmelslov, hvor den nærmere utformingen av regelverket er fastsatt på forskriftsnivå.

Forskriftsbestemmelser om beregning av tilskudd er blant annet aktuelt for sjablonmessige beregningsmetoder ved manglende informasjon om medlemmers opptjeningshistorikk eller tjenesteleveranser som ikke omfattes av ordningen. Dette forutsetter detaljerte regler som må kunne tilpasses de erfaringene som tilskuddsforvalteren og pensjonsleverandøren gjør i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av tilskuddsordningen.

Med forvaltning av ordningen menes blant annet krav til søknaden, saksbehandlingen og klageregler.

Vilkår for utbetaling av tilskudd kan blant annet være at tilskuddet ikke skal tilfalle del av virksomhet som driver økonomisk aktivitet, at eventuelle rettskrav på dekning av historiske pensjonskostnader som det beregnes tilskudd på frafalles og formelle krav til signering.

Med plikter og forvaltningstiltak overfor private i forbindelse med forvaltningens kontroll av tilskuddsordningen menes blant annet kontrolltiltak, krav til rapportering og renteberegning, stans i utbetaling, motregning og tilbakekreving ved uberettiget utbetaling.

Ifølge andre punktum kan Kongen i forskrift bestemme at virksomheter som omfattes av § 2 likevel ikke skal omfattes av tilskuddsordningen. Dette innebærer at Kongen i forskrift kan bestemme at visse private virksomheter som har levert spesialisthelsetjenester som nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester som staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4 ikke kan tildeles tilskudd. Dette er for eksempel aktuelt for virksomheter som ved lovens vedtakelse allerede får dekning for sine historiske pensjonskostnader gjennom andre ordninger. Se omtale i punkt 4.5.

Til toppen
Til dokumentets forside