Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 53 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene

6.1 Endringer i straffeprosessloven

Til § 310

Det foreslås å innta en lovbestemt frist for å ettersende støtteskriv til anke over dom, se nytt fjerde ledd. Fristen gjelder ikke for anke over kjennelser og beslutninger. Regelen gjelder kun for siktede. Bestemmelsen gir ingen plikt til å sende støtteskriv, men siktede må forholde seg til den lovbestemte fristen ved ønske om å benytte seg av muligheten.

Etter første punktum er fristen to uker etter at det er fremsatt anke over dom. Dersom siktede anker ved forkynnelsen, vil utløpet av støtteskrivfristen sammenfalle med den opprinnelige ankefristen. Fristen kan forlenges av påtalemyndigheten eller retten etter annet punktum. Siden støtteskrivet etter forslaget til første ledd nytt tredje punktum skal settes frem for påtalemyndigheten, skal også spørsmålet om fristutsettelse i normaltilfellene avgjøres av påtalemyndigheten. Det vil særlig kunne være behov for å sette en lengre frist i større og mer komplekse saker. Regelen åpner for at påtalemyndigheten eller retten i slike saker kan sette en lengre frist også før den lovbestemte fristen har begynt å løpe.

Lovens fristregel bør håndheves relativt strengt i de mer ordinære tilfellene, altså i saker som verken er spesielt omfattende eller komplekse. To uker er normalt mer enn nok tid til å gi en tilfredsstillende begrunnelse for anken, og det bør kreves nokså sterke grunner for å ta en begjæring om forlengelse til følge. Et forsvarerbytte i etterkant av tingrettsbehandlingen kan etter omstendighetene utgjøre en slik grunn. Departementet mener på generelt grunnlag at det er viktig å sikre at praksis blir relativt ensartet. En for sjenerøs og springende forlengelsespraksis vil lett kunne motvirke formålet om å effektivisere prosessen.

Dersom støtteskriv ikke inngis før utløpet av den lovbestemte fristen, eventuelt innen en forlenget frist som er satt av påtalemyndigheten eller retten, vil ankedomstolen normalt kunne gå videre i saksbehandlingen uten at det i seg selv er å anse som en saksbehandlingsfeil, jf. Rt. 2006 side 1115 avsnitt 15 og Rt. 2014 side 82 avsnitt 11–12. Det vises til redegjørelsen for gjeldende rett i punkt 4.1.

Det vises ellers til de alminnelige motivene punkt 4.4.

Til § 312

Det foreslås å innta en bestemmelse om at siktede skal inngi støtteskrivet til påtalemyndigheten, se første ledd nytt tredje punktum.

Etter tredje ledd nytt annet punktum skal den som mottar ankeerklæringen etter første ledd første og annet punktum, sørge for at forsvarer underrettes om at siktede har inngitt anke. Siden den foreslåtte støtteskrivfristen i § 310 knytter seg til anketidspunktet, bør siktedes forsvarer så raskt som mulig få vite at anke er blitt fremsatt. Underretning skal derfor skje «straks». Det kreves ikke underretning dersom forsvareren har inngitt anken på siktedes vegne eller åpenbart er kjent med den.

Departementet vil for øvrig understreke betydningen av gode varslingsrutiner. Kravet om at underretning skal skje «straks» innebærer at ordinær post er utelukket. Det er antakelig mest praktisk at forsvarer får oversendt ankeerklæringen elektronisk, men underretning kan også skje på annen måte dersom det skjer tilstrekkelig hurtig. Det bør sikres notoritet om hvordan forsvarer har blitt orientert om anken og tidspunktet for dette.

Til § 318

I annet ledd er henvisningen til § 321 tredje ledd fjernet, siden bestemmelsen er foreslått opphevet.

Til § 321

Bestemmelsen i tredje ledd om anker som angår straffbare forhold som kan medføre fengsel i mer enn 6 år, foreslås opphevet. Nåværende fjerde til sjette ledd blir tredje til femte ledd.

Etter forslaget skal alle anker vurderes på grunnlag av det alminnelige silingskriteriet i annet ledd første punktum, med unntak av anker i de minst alvorlige straffesakene som ikke kan fremmes uten lagmannsrettens samtykke etter første ledd. Som tidligere vil påtalemyndighetens anke til siktedes ugunst også kunne nektes fremmet hvis anken gjelder spørsmål av mindre betydning, eller det ellers ikke er grunn til at anken blir prøvd, jf. annet ledd annet punktum.

En beslutning om å nekte en anke fremmet skal være begrunnet. Etter gjeldende rett varierer kravet til begrunnelsens innhold ut fra karakteren av den enkelte sak, tingrettens domsgrunner og hva som anføres i anken, se punkt 3.1.1 og 3.5. Det overlates til domstolene å ta stilling til hvorvidt innføring av siling av anker i seksårssakene foranlediger justeringer i den norm som er utviklet i rettspraksis.

Det vises ellers til de alminnelige motivene punkt 3.5.

6.2 Endringer i arrestordreloven

Til § 20

Det foreslås å rette en henvisningsfeil i femte ledd tredje punktum. Riktig henvisning skal være til § 29 annet ledd.

Til § 28

Det foreslås å rette enkelte uriktige henvisninger i første og tredje ledd. I første ledd annet punktum skal henvisningen være til annet ledd bokstav a, c, d og e. I tredje ledd skal henvisningen være til annet ledd bokstav e.

Til toppen
Til dokumentets forside