Prop. 59 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Etter folketrygdloven § 5-7 yter trygden stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog som er godkjent spesialist i klinisk psykologi og som har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak. Det er normalt et vilkår for stønad (refusjon) at medlemmet er henvist enten fra lege eller barnevernsadministrasjonens leder.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen at også henvisninger fra psykologer skal kunne utløse refusjon fra trygden.

Forslaget må ses i sammenheng med departementets forslag til endringer i to forskrifter. Forslaget til forskriftsendringer har vært på offentlig høring sammen med forslaget til endringer i folketrygdloven § 5-7.

Med hjemmel i folketrygdloven § 5-7 er det gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog. Vilkårene i lovbestemmelsen er gjentatt i forskriften og vil bli endret tilsvarende.

Med hjemmel i blant annet spesialisthelsetjenesteloven har departementet fastsatt forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (poliklinikkforskriften). Etter forskriften må en pasient normalt være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for at godtgjørelse skal ytes. Det legges opp til at for henvisning til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan pasienten også være henvist fra psykolog.

Hvis Stortinget vedtar lovendringen, tar departementet sikte på å endre forskriftene slik at de trer i kraft sammen med endringene i folketrygdloven.

Departementet foreslår også to mindre endringer i folketrygdloven, jf. kapittel 9 og 10.