Prop. 60 L (2017–2018)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Til innholdsfortegnelse

15 Enkelte andre endringer

Lovdata har gjort departementet oppmerksom på en del mindre henvisnings- og språkfeil i lover på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Disse foreslås rettet opp. Se omtale under merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget i kapittel 16.

Ordningen med privat forpleining i det psykiske helsevernet er blitt faset ut av spesialisthelsetjenesten. Bestemmelsene om privat forpleining ble videreført for å sikre at pasienter som fortsatt var under privat forpleining og som ønsket å være under slik omsorg skulle få være der under gode forhold. Departementet har fått opplyst at det nå ikke lenger er pasienter i ordningen. Det foreslås derfor at spesialisthelsetjenesteloven § 8-3 oppheves.

Til dokumentets forside