Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 60 L (2017–2018)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Høringsnotat om innføring av overtredelsesgebyr mv. – Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, matloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven – ble sendt på offentlig høring 26. mai 2017. Høringsfristen var 31. august 2017. Enkelte instanser fikk etter forespørsel utvidet høringsfrist til 15. september 2017.

Notatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Sámediggi – Sametinget

 • Landets fylkesmenn

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Det norske meteorologiske institutt

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for nødkommunikasjon

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvaret

 • Helsedirektoratet

 • Justervesenet

 • Konkurransetilsynet

 • Kreftregisteret

 • Kystverket

 • Landets politidistrikt

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Luftfartstilsynet

 • Markedsrådet

 • Mattilsynet

 • Medietilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

 • Norges forskningsråd

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Akkreditering

 • Oljedirektoratet

 • Patentstyret

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksarkivet

 • Riksrevisjonen

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens landbruksforvaltning

 • Statens legemiddelverk

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Tolldirektoratet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM

 • A0 Effektiv Skadedyrkontroll

 • A0 Kryp Skadedyrkontroll AS

 • A1 Oslo skadedyrkontroll as

 • A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

 • A1 SkadedyrSenteret

 • ABC Skadedyrteknikk AS

 • ABS Skadedyrkontroll AS

 • Actis

 • Agder Skadedyrservice

 • Agila Vest AS

 • Akademikerne

 • Akershus skadedyrkontroll

 • Aktiv Nord AS

 • Aktive Foreldre SA

 • Alfa Skadedyrkontroll

 • Alliance Boots AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Almenlegeforeningen

 • ANIMALIA

 • Anonyme alkoholikere, Servicekontoret

 • Antec Skadedyrkontroll AS

 • Anticimex AS, hovedkontor

 • AntiPest Skadedyrkontroll

 • Apotek1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arbida AS

 • Arntzen Vin og Cigar

 • AS Vinmonopolet

 • ASKO

 • Athena sopp og skadedyrpåvising

 • Augusto International

 • Avinor AS

 • Av-og-til

 • Badelandene.no

 • BAT Norway AS

 • Bedre Boligmiljø

 • Bedriftsforbundet

 • Bioforsk

 • Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)

 • Blå Kors

 • Boss Norge AS, hovedkontor

 • Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 • Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandører

 • Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH)

 • Bransjerådet for naturmidler

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • Brønnøysundregistrene

 • Buskerud skadedyrkontroll

 • Chr. Michelsens institutt

 • Conrad Langgard AS

 • Coop Norge AS

 • Cytox AS

 • Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

 • Dagligvareleverandørenes Forening

 • DB Schenker Norge

 • De norske lenker

 • Debio

 • Delta

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske turistforening

 • Den norske veterinærforening

 • Det hvite bånd

 • Det medisinske fakultet NTNU – Medisinsk teknisk forskningssenter

 • Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det Norske Cigarselskap

 • Det norske Diakonforbund

 • Det norske totalavholdsselskap

 • Det Norske Travselskap

 • Det norske Veritas

 • Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • DHL Norge

 • Diabetesforbundet

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dyrevernalliansen

 • Effecta AS

 • Elevorganisasjonen

 • Entomex Norge Skadedyrkontroll Limited

 • Entomex Skadedyrkontroll AS

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene

 • Farma Holding

 • Fellesforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

 • Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

 • Foreningen KAAS

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsøksdyrutvalget v/Mattilsynet

 • Forum for Friskoler

 • Forum for kommunale planleggere

 • Forum for miljø og helse

 • Forum for sykehusenes tekniske ledelse

 • Forum for utvikling og miljø

 • Forut

 • Framtiden i våre hender

 • Frelsesarmeen

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Friskolenes Kontaktforum

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • GENO

 • Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn

 • Hallingdal skadedyrkontroll

 • Handel og kontor

 • Handelens ølsalgsråd

 • Handelshøyskolen BI

 • Hanen

 • Haugaland Miljørettet Helsevern v/Haugesund kommune

 • Havanna Magasinet AS

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse og miljøtilsyn Salten IKS

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helseforetakenes innkjøpsservice AS

 • Helsetjenestens lederforbund

 • Hotell- og restaurantarbeiderforbundet

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • HR Norge

 • IK Samhelse Midt-Troms

 • Imperial Tobacco AS

 • Innovasjon Norge

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Insekta AS

 • Institutt for energiteknikk (IFE)

 • Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Internasjonal Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

 • IOGT Norge

 • Jan Robert Kvam

 • Jankilas Skadedyrskontroll

 • Jo-To Renhold og Skadedyrservice AS

 • Juba

 • Juvente

 • Killit Skadedyrkontroll

 • Kirkens bymisjon

 • Kirkens sosialtjeneste

 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF

 • Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kontaktutvalget for tamreinlaga i Sør-Norge

 • Kost- og ernæringsforbundet

 • Kostforum

 • Kraemer Maritime Holding AS

 • Kragerø Skadedyrbekjempelse (KSB)

 • Kram Eiendomsservice AS, avd. skadedyrkontroll

 • Kreftforeningen

 • Kristne Friskolers Forbund (KFF)

 • Kystlab AS

 • Lab Norge

 • LABforum

 • Landbrukets Forsøksringer (LFR)

 • Landets høgskoler

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets politidistrikt

 • Landsforbundet mot stoffmisbruk

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

 • Landsgruppen av helsesøstre (NSF)

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landslaget mot tobakksskadene

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Larvik skadedyrkontroll

 • Lederne

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Lillehammer kommune/ Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal

 • Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)

 • Lærernes yrkesforbund

 • M. Sørensen AS

 • MA – rusfri trafikk og livsstil

 • Matmerk

 • McBaren Tobacco Co. AS

 • Mediebedriftenes landsforening

 • Medirad AS

 • Medisinsk teknisk forening

 • Medtek Norge

 • Miljøretta helsevern Haugaland

 • Miljørettet helsevern i Grenland

 • Miljørettet helsevern i Hallingdal

 • Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS

 • Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune

 • Miljørettet helsevern på Fosen

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Mjøsen Skadedyrkontroll AS

 • Mycoteam AS v/Johan Mattsson

 • Nammo Raufoss

 • Nasjonal IKT

 • Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering ved Oslo universitetssykehus

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt kolsråd

 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

 • Natur og Ungdom

 • NDT-foreningen

 • Neas ASA, avd. skadedyrkontroll

 • NEMKO AS

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Mat og Landbruk

 • NHO Reiseliv

 • NITO

 • NOAH – for dyrs rettigheter

 • Nofima

 • NOKLUS

 • Nomitek AS

 • Norbrygg

 • Nord universitet

 • Nordhavn Bygg AS

 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

 • Nordland Skadeservice AS

 • Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag

 • Norges arktiske universitet

 • Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

 • Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

 • Norges Astma og allergiforbund

 • Norges Bedriftsidrettsforbund

 • Norges birøkterlag

 • Norges Bondelag

 • Norges bygdekvinnelag

 • Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)

 • Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

 • Norges fiskarlag

 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

 • Norges handikapforbund

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges NaturmedisinSentral

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norges Pelsdyrlag

 • Norges Røde Kors

 • Norges Råfisklag

 • Norges Sildesalgslag

 • Norges Småkvalfangarlag

 • Norges Svømmeforbund

 • Norges tannteknikerforbund

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)

 • Norgesgruppen ASA

 • Norkorn

 • Norsildmel

 • Norsk Audiografforbund

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Bassengbadteknisk forening (NBTH)

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Bufe

 • Norsk Dampselskap

 • Norsk Dyrepleier og Assistent Forening (NDAF)

 • Norsk Elektroteknisk Komité

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Fjørfelag

 • Norsk forening for ernæringsfysiologer (NFE)

 • Norsk forening for folkehelse

 • Norsk forening for kjeve og ansiktsradiologi

 • Norsk forening for medisinsk fysikk

 • Norsk forening for Sterilforsyning v/Karin Sæther

 • Norsk forening mot Støy

 • Norsk forsøksdyrsentral v/FHI

 • Norsk forum for bedre innemiljø for barn

 • Norsk Forum for sykehushygiene

 • Norsk friluftsliv

 • Norsk Fysioterapeutforening

 • Norsk Gartnerforbund

 • Norsk helse- og avholdsforbund

 • Norsk Helse- og velferdsforum

 • Norsk Hestesenter

 • Norsk Huskattforening

 • Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk Institutt for skog og landskap

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk kommunalteknisk forening

 • Norsk Landbruksrådgiving

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk lektorlag

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk narkotikapolitiforening

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norsk Onkologisk forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Petroleumsinstitutt

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Radiologisk forening

 • Norsk Sau og Geit

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk senter for maritim medisin, Haukeland Universitetssykehus

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Skadedyrkontroll AS

 • Norsk Skolelederforbund

 • Norsk Solarieforening

 • Norsk Studentunion

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Såvareforening

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tattoo Union

 • Norsk test

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Vann BA

 • Norske druedyrkere

 • Norske Felleskjøp

 • Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB)

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Jernbaners Avantgard

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Lakseelver

 • Norske Landbrukstenester

 • Norske Maritime Leverandører

 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

 • Norske Rasekatters Riksforbund

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund/Norgga Sámiid Riikkasearvi

 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Norske vinklubbers forbund

 • Norsvin

 • NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk

 • NTNU, Det medisinske fakultet

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

 • Oikos

 • OLF Oljeindustriens Landsforening

 • Olufsen Skadedyrkontroll

 • Ortopedtekniske Virksomheters Landsforbund

 • Oslo Veggdyrkontroll AS

 • Papirsentralen

 • PARAT

 • Philip Morris Norway AS

 • Phillips Norge AS

 • Plantesortsnemda

 • Posten Norge AS

 • Private barnehagers landsforbund

 • Produsentforeningen av 1909

 • Proff Service AS

 • R3 Entreprenør Innland AS

 • Radiumhospitalet

 • Redd Barna

 • Reindriftsforvaltningen i Alta (sentralkontoret)

 • RELIS Midt-Norge

 • RELIS Nord-Norge

 • RELIS Sør

 • RELIS Vest

 • RELIS Øst

 • Rema 1000 AS

 • Rentokil Initial Norge AS

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rogne skadedyr

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

 • Røntgeninstituttenes forening

 • Røykfritt Miljø Norge

 • Rådet for Dyreetikk

 • Rådgivende ingeniørers forening

 • SAFE

 • SAL Sven Arne Lislegaard

 • Samarbeidsforum for norske kollektiv

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

 • Selvaag Eiendom

 • Shield Skadedyrsikring

 • Siemens Medical

 • SINTEF Fiskeri og havbruk

 • Sintef Helsetjenesteforskning

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • SINTEF-Helse

 • Sjukehusapoteka Vest HF

 • Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon (SKABRA)

 • Skadedyreksperten

 • Skadedyrhjelpen Innherred

 • SkadedyrKontrollen Nordvest AS

 • Skadedyrkontrollen Øst

 • Skadedyr-oppsynet

 • Skadedyrservice AS

 • Skadedyrspesialisten

 • Skadedyrvakta AS

 • Skadeforebyggende forum

 • Skiforeningen

 • Skolenes landsforbund

 • Små alkoholprodusenters forening

 • Sol Cigar Co. AS

 • Sosialtjenestemennenes landsforbund

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani

 • Strålevernkoordinatorer ved landets sykehus

 • Strålevernspesialisten AS

 • Sunne kommuner

 • Swedish Match Norge AS

 • Sykehusapotek Nord HF

 • Sykehusapotekene HF

 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

 • Sykehusbygg

 • Sykehuset i Barentsburg

 • Sørensen Tobakk AS

 • TEKNA

 • Teknisk Etterforskning AS

 • Teknologirådet

 • TNT Ekspress

 • Tobakkindustriens felleskontor

 • Tobakksfritt

 • Tobakskompagniet

 • Tollpost Globe

 • Total eiendomsservice

 • Travel Retail Norway AS

 • Trondhjem biologiske stasjon

 • Trs Skadedyrkontroll AS

 • TYR – Norsk Kjøttfeavlslag

 • Tønsberg Skadedyrkontroll AS

 • Ungdom mot narkotika

 • Unio

 • Universitetet i Agder (UiA)

 • Universitetet i Bergen (UIB)

 • Universitetet i Bergen, Det medisinsk- odontologiske fakultet

 • Universitetet i Oslo (UIO)

 • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

 • Universitetet i Stavanger (UIS)

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Universitetssenteret på Svalbard

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)

 • UPS Norge

 • Utdanningsforbundet

 • Vaktmester Andersen

 • Velferdsforskningsinstituttet (NOVA)

 • Veterinærinstituttet

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

 • Walmann Bygg AS

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Østlandske Skadedyrkontroll

 • Øverstrøm Skadedyrkontroll AS

Departementet mottok 72 høringssvar. Av disse inneholdt 54 uttalelser merknader til lovforslaget (inkludert merknader til matloven som var en del av høringsforslaget, men som ikke følges opp i denne proposisjonen).

Følgende instanser hadde merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Helsedirektoratet

 • Kreftregisteret

 • Luftfartstilsynet

 • Markedsrådet

 • Mattilsynet

 • Politidirektoratet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statens legemiddelverk

 • Statens strålevern

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Nordland fylkeskommune

 • Sogn- og Fjordane fylkeskommune

 • Bærum kommune

 • Larvik kommune

 • Oslo kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Verdal kommune

 • Actis

 • Anders Christensen

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • Fagforbundet

 • Farmasøytisk institutt UiO

 • Fellesforbundet

 • Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

 • Kommunenes organisasjon (KS)

 • Lab Norge

 • Landslaget mot tobakkskadene

 • Legeforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • NHO

 • NHO Handel

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Reiseliv

 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund

 • Norges bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norsk dampselskap

 • Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund

 • Norsk tjenestemannslag

 • Norske vinklubbers forbund

 • Nortura

 • Røykfritt miljø Norge

 • Sjømat Norge

 • Swedish Match

 • Tobakkindustriens felleskontor

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening

 • Virke

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til høringsforslaget eller at de ikke ønsker å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Brønnøysundregistrene

 • Forsvaret

 • Landbruksdirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Riksadvokatembetet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Tolldirektoratet

 • Frøya kommune

 • Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser)

 • Norsk forening for medisinsk fysikk

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • COOP Norge

Til dokumentets forside