Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 62 L (2017–2018)

Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Straffeprosessutvalgets utredning

Straffeprosessutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014. Utvalget skulle foreta en «bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov som skal avløse denne». I utvalgets mandat ble det pekt på effektiviseringsmål om fullelektronisk straffesaksbehandling og iretteføring. Det ble vist til at lovgivningen skal speile den teknologiske utviklingen og utvalget ble bedt om å vurdere regler om bruk av moderne teknologi på alle stadier av en straffesak, også i aktørenes kommunikasjon med hverandre. Utvalget avga sin utredning 3. november 2016 og fremmet blant annet forslag om endring av domstolloven § 197 a for å gi direkte hjemmel i lov til elektronisk kommunikasjon med domstolene der loven stiller krav om skriftlighet samt endring av domstolloven § 163 a for å åpne for elektronisk forkynning.

NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov ble sendt på høring 5. desember 2016 med høringsfrist 6. juni 2017, som senere har blitt forlenget for enkelte høringsinstanser.

Utredningen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Domstoladministrasjonen

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Generaladvokaten

 • ØKOKRIM

 • Krigsadvokatene for Nord-Norge

 • Krigsadvokatene for Sør-Norge

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Spesialenheten for politisaker

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Erstatningsnemda for voldsofre

 • Finanstilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Helsedirektoratet

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Konkurransetilsynet

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges Bank

 • Norges forskningsråd

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Regjeringsadvokaten

 • Sametinget

 • Statens barnehus

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

 • Tolldirektoratet

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Befalets fellesorganisasjon

 • Den katolske kirke i Norge

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske forfatterforening

 • Den norske forleggerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske Revisorforening

 • Det Norske Nobelinstitutt

 • DIXI Landsforeningen for voldtatte

 • Én verden

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Flyktninghjelpen

 • Folk og forsvar

 • Forskerforbundet

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Framtiden i våre hender

 • Fritt ord

 • Gatejuristen

 • Greenpeace Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk forbund

 • IKT-Norge

 • Islamsk råd Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens nødhjelp

 • Kirkerådet

 • Kopinor

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Kvinneuniversitetet Nord (KUN)

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen uventet barnedød

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Leger Uten Grenser

 • Markedsforbundet

 • Medietilsynet

 • Menneskeverd

 • MIRA-senteret

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • MOT

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Naturvernforbundet

 • Nei til Atomvåpen

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk folkehjelp

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk journalistlag

 • Norsk Krisesenterforbund

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk militærjuridisk forening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk psykologforening

 • Norsk redaktørforening

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk telegrambyrå

 • Norske kvinnelige juristers forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • Pressens Faglige Utvalg

 • Pressens offentlighetsutvalg

 • PRO-senteret

 • Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

 • Raftostiftelsen

 • Rettspolitisk forening

 • Redd Barna

 • Riksarkivet

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Statsadvokatenes forening

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Støttesenter mot incest Oslo

 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Tono

 • TV2 AS

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Det norske menneskerettighetshuset

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for Forsvarsstudier

 • Institutt for fredsforskning (PRIO)

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo

 • Norges Handelshøyskole

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

 • Politihøgskolen

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

2.2 Utredningen om ny domstollov

Behov for endring i reglene om forkynning er også tatt opp i utredningen om ny domstollov. Bakgrunnen for utredningen var Justis- og beredskapsdepartementets oppdrag 8. august 2012 til Tron Løkken Sundet om å utrede utkast til ny domstollov. Som det fremgår av mandatet skulle domstolloven gjennomgås med sikte på en lovteknisk totalrevisjon. I tillegg skulle det blant annet foreslås endringer av materielle regler i den grad gjeldende regler fremsto som foreldede eller uhensiktsmessige. I tilleggsnotatet til utredningen fra Domstoladministrasjonen 9. desember 2015 gis det en vurdering av dagens regler om forkynning sett i lys av den teknologiske utviklingen.

Tron Løkken Sundets utredning 31. oktober 2014 om ny domstollov ble sendt på høring 15. juni 2016 med frist 1. november 2016, sammen med tilleggsnotatet fra Domstoladministrasjonen. I tillegg ble et eget tilleggsnotat fra Domstolsadministrasjonen om adgangs- og sikkerhetskontroll sendt på høring 15. september 2016, med samme frist.

Utredningen og tilleggsnotatene ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Forliksrådene

 • Arbeidsretten

 • Jordskifterettene

 • Utmarksdomstolen for Finnmark

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Sametinget

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 • Disiplinærnemnda for advokater

 • Domstoladministrasjonen

 • Finnmarkskommisjonen

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Innstillingsrådet for dommere

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Medietilsynet

 • Patentstyret

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatene

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Tilsynsrådet for dommere

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • NRK AS

 • Posten Norge AS

 • Handelshøyskolen BI

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskulen i Volda

 • Høyskolen Kristiania

 • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

 • Nord universitet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Dommerfullmektigforeningen

 • Finans Norge

 • Gjeldsoffer-alliansen

 • ICJ-Norge

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Tollerforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Rettspolitisk forening

 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

 • Tekna

 • Transparency International Norge

 • Virke Inkasso

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Gatejuristen

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Amedia

 • Fagpressen

 • Institutt for journalistikk

 • Landslaget for lokalaviser

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Norsk journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Schibsted

 • TV2

2.3 Høringsnotat om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Departementet sendte 29. august 2017 ut et høringsnotat utarbeidet av Domstoladministrasjonen om endringer i domstolloven med tilhørende forskriftsendringer om elektronisk kommunikasjon med domstolene. Siktemålet var å innta en forskriftshjemmel i domstolloven som åpner for at domstolenes nettportal for elektronisk kommunikasjon, Aktørportalen, kan gjøres obligatorisk for profesjonelle brukere. Høringsfristen ble satt til 1. desember 2017, med forlengelse til 8. desember for enkelte høringsinstanser.

Høringen ble sendt til følgende instanser:

 • Finansdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Domstoladministrasjonen

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Jordskifterettene

 • Akademikerne

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Dommerfullmektigforeningen

 • KS

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Parat

Til toppen
Til dokumentets forside