Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 65 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet og om oppheving av forordning (EU) nr. 911/2010 trådte i kraft i EU 25. april 2014.

Forordningen regulerer utbygging og drift av Copernicus-programmet for perioden 2014–2020. Copernicus er EUs jordobservasjonsprogram, som skal støtte opp under bærekraftig ressursforvaltning, samfunnssikkerhet, klima og miljø. Norge har deltatt i utviklingen og utbyggingen av Copernicus-programmet (tidligere kjent som Global Monitoring for Environment and Security- GMES) siden det ble startet opp i år 2000. Norsk deltakelse fant først sted innen rammene av den europeiske romorganisasjonen ESA og EUs 7. rammeprogram og senere gjennom innlemmelse i EØS-avtalen av programmets innledende driftsfase, jf. Prop. 4 S (2012–2013). Da den innledende driftsfasen av programmet ble avsluttet 31. desember 2013, løp det rettslige grunnlaget for Norges avtale om programdeltakelse ut.

Det er i forhandlinger mellom EU, Island, Liechtenstein og Norge oppnådd enighet om å innlemme Copernicus-forordningen i EØS-avtalen, slik at EØS-avtalens regler om programsamarbeid danner grunnlag for norsk deltakelse i Copernicus-programmet. Utkastet til EØS-komitébeslutning forutsetter at Norges deltakelse i Copernicus-programmet blir basert på de samme prinsippene som ligger til grunn for Norges deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS. Island sluttet seg til Copernicus høsten 2014, mens Liechtenstein har valgt å stå utenfor programmet. I påvente av nasjonal avklaring av videre deltakelse har Norge fått delta som observatør i programmets styrende og rådgivende organer i 2014.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konsekvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnlovens § 26 annet ledd. For å sikre norsk deltakelse i programmet så snart som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen.

Utkast til EØS-komitébeslutning samt Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 377/2014 i uoffisiell norsk oversettelse, følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside