Prop. 66 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Europarådets ministerkomité vedtok 7. april 2011 en konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (CETS 210). Konvensjonen ble åpnet for undertegning 11. mai 2011 i Istanbul. Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, å beskytte rettighetene til kvinner som er utsatt for slike overgrep og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep. Konvensjonen skal fremme likestilling mellom kvinner og menn, og bidra til å fjerne diskriminering av kvinner. For å sikre en effektiv gjennomføring av konvensjonens bestemmelser, gir konvensjonen anvisning på opprettelse av en egen overvåkingsmekanisme.

Arbeidsgruppen som fremforhandlet konvensjonen var nedsatt av Europarådet, og startet sitt arbeid i april 2009. Norge var representert under hele prosessen. Norge undertegnet konvensjonen 7. juli 2011. Konvensjonen trådte i kraft 1. august 2014, da ti stater hadde ratifisert den. Per 3. mars 2017 har 22 stater ratifisert konvensjonen, mens ytterligere 22 stater har undertegnet, men ikke ratifisert den.

Arbeidet med spørsmålet om norsk ratifikasjon har vært ledet av Justis- og beredskapsdepartementet. Berørte departementer har vært trukket inn i arbeidet med proposisjonen til Stortinget.

Flere av bestemmelsene i konvensjonen pålegger partene å sikre at visse handlinger er straffbare. På undertegningstidspunktet ble det lagt til grunn at norsk rett i hovedsak oppfylte disse forpliktelsene, men at det kunne være nødvendig med enkelte lovendringer. Ved lov 17. juni 2016 nr. 53 ble de nødvendige endringene gjennomført i straffeloven, jf. Prop. 42 L (2015–2016) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.). Lovendringene innebærer at norsk rett oppfyller konvensjonens forpliktelser fullt ut.

Som varslet i Prop. 42 L (2015–2016) punkt 2.3 side 7 fremmes med dette en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av konvensjonen. Konvensjonen antas å være en sak av særlig stor viktighet slik at Stortingets samtykke til ratifikasjon er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside