Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 74 L (2017–2018)

Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon, og i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven). Endringene gjelder utvidelse av mødre- og fedrekvoten fra 10 til 15 uker, økt stønadsperiode til flerlingforeldre og fleksibel kontantstøtte.

Forslaget om utvidelse av kvotene innebærer ikke endringer i stønadsperioden for foreldrepenger, som vil forbli den samme. Forslaget innebærer derfor at den delen av stønadsperioden som kan fordeles fritt mellom foreldrene blir 10 uker kortere enn i dag, dersom foreldrene mottar 100 prosent av beregningsgrunnlaget. Det foreslås at endringene gis virkning for fødsler og omsorgsovertakelser med sikte på adopsjon, fra og med 1. juli 2018.

Proposisjonen inneholder to forslag om flerlingforeldre: et forslag om å gi tvillingforeldre fire måneder ekstra med foreldrepenger, og et forslag om å gi foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel dobbel stønadsperiode, slik at begge foreldrene kan være hjemme det første året.

Regjeringen foreslår å innføre fleksibel kontantstøtte, slik at mottakerne kan motta 20, 40, 60, 80 eller 100 prosent sats, avhengig av avtalt oppholdstid for barnet.

Denne proposisjonen er første ledd i innfasingen av regjeringsplattformens punkt om at foreldrepengeperioden skal deles i tre like deler.