Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […/…] av […] om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:

 • Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/2240 av 25. november 2015 om innføring av et program om samvirkingsløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere (ISA2-programmet) som et middel til å modernisere den offentlige sektor1.

 • EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2016 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 17 (Telematisk datautveksling) gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 1 erstattes angivelsene «nr. 6 bokstav a)», «nr. 6 bokstav b) » og «nr. 6 bokstav c) » med angivelsen «nr. 7 bokstav a)», «nr. 7 bokstav b)» og «nr. 7 bokstav c)».

 • 2. I nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«EFTA-statene skal fra 1. januar 2016 delta i unionsprogrammets prosjekter og tiltak som er nevnt i nr. 7 bokstav d).»

 • 3. I nr. 2 skal angivelsen «nr. 6» erstattes med angivelsen «nr. 7».

 • 4. I nr. 3 skal angivelsen «nr. 6 bokstav a)» erstattes med angivelsen «nr. 7 bokstav a)».

 • 5. I nr. 4 skal angivelsen «nr. 6 bokstav b)» erstattes med angivelsen «nr. 7 bokstav b)».

 • 6. I nr. 5 skal angivelsen «nr. 6 bokstav c)» erstattes med angivelsen «nr. 7 bokstav c)».

 • 7. Nr. 6 skal omnummereres til nr. 7.

 • 8. Etter nr. 5 skal nytt nr. 6 lyde:

  • «6. EFTA-statene skal fra starten av samarbeidet innenfor rammen av programmet nevnt i nr. 7 bokstav d), delta fullt ut uten stemmerett i komiteen for samvirkingsløsninger for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere (ISA2-komiteen) som bistår Europakommisjonen i gjennomføringen, styringen og utviklingen av programmet.»

 • 9. Sist i nr. 7 tilføyes følgende:

  • «d) med henblikk på deltakelse fra 1. januar 2016:

   • 32015 D 2240: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/2240 av 25. november 2015 om innføring av et program om samvirkingsløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere (ISA2-programmet) som et middel til å modernisere den offentlige sektor (EUT L 318 av 4.12.2015, s. 1).

Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet.»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 12 er inngitt.

Den får anvendelse fra 1. januar 2016.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, [..]

For EØS-komiteen

[…]

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 318 av 4.12.2015, s. 1.

2.

[Ingen forfatningsmessige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]