Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

8 Vurdering

EU er Norges viktigste handelspartner, og Norge samarbeider med EU på en rekke viktige samfunnsområder. Dette medfører i økende grad bruk av felleseuropeiske løsninger for utveksling av informasjon over landegrensene. Utvikling og innføring av slike løsninger krever systematisk samarbeid, ikke minst på teknisk nivå. Gjennom ISA-programmet er det lagt til rette for teknisk og organisatorisk samvirkingsevne som er nødvendig for å realisere fellesløsningene.

Det er fortsatt viktig for Norge å delta i dette samarbeidet av flere grunner. ISA2 er en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid om utvikling og implementering av felleseuropeiske elektroniske tjenester. Mye av det arbeidet som gjøres er av langsiktig karakter og krever løpende systematisk innsats.

Det er fra norsk side et uttalt mål at arbeidet med nasjonale felleskomponenter og -løsninger ses i sammenheng med europeisk infrastruktur. Dette innebærer at norsk forvaltning i sitt arbeid må orientere seg mot hva som gjøres i EU og vurdere gjenbruk av europeisk infrastruktur og samvirkingsevne i Europa. Samtidig må norske interesser ivaretas på en god måte i forvaltningen og videreutviklingen av felleskomponentene og -løsningene. Deltakelse i ISA2 gir Norge mulighet til å gjøre dette innenfor rammene av et etablert programsamarbeid.

Det er dessuten en klar sammenheng mellom ISA2-programmet og EU-programmet CEF Digital (2014–2020) som Norge deltar i. Norge får gjennom deltakelse i ISA2 mulighet til å påvirke utviklingen av tjenester som senere kan bli satt i drift gjennom CEF Digital.

Gjennom deltakelse i ISA2-programmet får norske offentlige virksomheter dessuten tilgang til det sikre nettverket sTesta/Testa-ng som mange norske virksomheter benytter. Å ikke være knyttet til sTesta/ Testa-ng ansees derfor ikke som noe reelt alternativ.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.