Prop. 78 L (2016–2017)

Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova), lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) og lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven).

Forslagene i proposisjonen omfatter endringer på følgende områder:

  • Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler (kapittel 3)

  • Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven (kapittel 4)

  • Lovfesting av krav om at friskoler skal ha vedtekter som angir at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode (kapittel 5)

  • Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse (kapittel 6)

  • Innføring av hjemmel til å begrense andelen elever uten fast tilhørighet til Norge ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 7)

  • Innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 8)

  • Andre endringer i voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 9)

  • Innføring av en bestemmelse i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetalinger skal komme elevene til gode (kapittel 10)

  • Reaksjonsformer ved brudd på folkehøyskoleloven mv. (kapittel 11)

I kapittel 12 gjøres det rede for de økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslagene.

Til dokumentets forside