Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Norge og Tyskland inngikk 26. februar 2010 en avtale om omgjøring av Deutsche Schule Oslo – Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) til en norsk-tysk bikulturell skole. Avtalen trådte i kraft 19. juli 2011. Skolen representerer en kombinasjon av det tyske og det norske skolesystemet og er et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv. Eier av skolen er «Deutscher Schulverein in Norwegen» med hovedkontor i Oslo. Etter gjennomført videregående opplæring mottar elevene norsk og tysk vitnemål. Fra norsk side fører Kunnskapsdepartementet tilsyn med skolens virksomhet i henhold til lov nr. 61/1998 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Elevbetaling ved skolen er begrenset oppad til hva elever ved godkjente privatskoler etter lov nr. 84/2003 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) kan bli pålagt å betale. Tyskland støtter skolen ved å stille tyske lærerkrefter til rådighet og økonomisk støtte (skolestøtte) iht. gjeldende direktiver. Norge bidrar med finansiering tilsvarende 54,4 % av tilskuddssatsen for private skoler per elev. Årsaken til at skolen således vil motta noe mer enn halvparten av privatskoletilskuddet, selv om skolen finansieres sammen med tyske myndigheter, er at de totale kostnadene ved å drive en tospråklig privatskole er høyere enn ved norskspråklige privatskoler.

2010-avtalen ble inngått for et tidsrom på fem år, med intensjon om automatisk fornyelse for to år med mindre avtalen ble sagt opp av en av partene. I lys av at femårsperioden og den etterfølgende to-årsperioden snart er utløpt, har tyske myndigheter utarbeidet et utkast til forlengelsesavtale som endrer avtalens varighetsbestemmelse, slik at avtalen skal ha ubegrenset varighet og løper til den eventuelt blir oppsagt med en oppsigelsesfrist på to år.

Avtalen ble undertegnet i Oslo 4. april 2018.

I og med at avtalen fra 2010 innebærer årlige økonomiske forpliktelser, ble Stortingets samtykke innhentet i medhold av Grl. § 26, annet ledd. På grunn av budsjettbinding legges det til grunn at inngåelse av forlengelsesavtalen krever Stortingets samtykke etter Grl. § 26 annet ledd.

Avtalen i norsk tekst følger som trykt vedlegg til proposisjonen.