Prop. 83 L (2015–2016)

Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i legemiddelloven § 6. Lovendringen legger til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten for legemidler som finansieres over blåreseptordningen, jf. folketrygdloven § 5-14. Formålet er å sikre befolkningen likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler til lavest mulig pris.

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for proposisjonen og om høringen. I kapittel 3 redegjøres det for behovet for nye virkemidler for å sikre befolkningen tilgang til viktige legemidler. I kapittel 4 presenteres gjeldende rett, i kapittel 5 høringsnotatets forslag og i kapittel 6 høringsinstansenes synspunkter. Det redegjøres for departementets vurderinger i kapittel 7, mens økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene omtales i kapittel 8. Spesielle merknader til lovforslaget er inntatt i kapittel 9.

Til dokumentets forside