Prop. 83 L (2015–2016)

Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for proposisjonen

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen ble fremmet av regjeringen 22. mai 2015. Et av regjeringens forslag til tiltak er som følger (kapittel 17, side 101:

Regjeringen vil, for å oppnå lavest mulig pris på legemidler: Utrede hvilke endringer i regelverket, herunder opphevelse av forbudet mot etterskuddsvise rabatter, som er nødvendig for å legge til rette for prisrabatter for legemidler som finansieres av folketrygden.

Helse- og omsorgskomiteen avga sin innstilling til meldingen 21. januar 2016 og Stortinget behandlet meldingen 4. februar 2016.

Departementet viser til Innst. 151 S (2015–2016), kapittel 15.2:

Komiteen viser til den pågående debatten om tilgang på svært kostbare legemidler, og mener dagens system for refusjonskontrakter og rabatter har utfordringer knyttet til kostbare legemidler. Komiteen mener det er behov for å styrke muligheten for å forhandle fram rabatter på legemidler som finansieres av folketrygden. Komiteen mener det er riktig å presisere forbudet mot å gi rabatter som ikke er fastlagt på tidspunktet for salget av et legemiddel og endre hjemmelsgrunnlaget for å inngå refusjonskontrakter.

Departementet sendte 27. november 2015 forslag til endringer i legemiddelloven § 6 på høring. Fristen for innspill i høringen var satt til 13. januar 2016. Denne proposisjonen fremmes på bakgrunn av høringen. Forslaget ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Helsedirektoratet

 • Helseforetakenes innkjøpsservice AS

 • HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

 • Konkurransetilsynet

 • Landets regionale helseforetak

 • Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

 • Mattilsynet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • NTNU, Det medisinske fakultet

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • Sjukehusapoteka Vest HF

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Sykehusapotekene HF

 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

 • Sykehusapoteket Nord HF

 • Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

 • Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

 • Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 • Kommunenes sentralforbund (KS)

 • Alliance Boots

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Farmasiforbundet

 • Forbrukerrådet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Komplett Services AS

 • Landets pasientombud

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk Pasientforening

 • Sintef

 • Virke

Departementet har mottatt svar fra ti høringsinstanser, hvorav to ikke hadde merknader til høringsnotatet. Følgende åtte høringsinstanser hadde konkrete innspill til forslaget:

 • Helsedirektoratet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Oslo Universitetssykehus

 • Statens legemiddelverk

 • Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

 • Apotekforeningen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Norges Farmaceutiske Forening

Til dokumentets forside