Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 84 S (2015–2016)

Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA

Til innholdsfortegnelse

2 Statens eierskap i Statoil

Statoil ble etablert som et heleid aksjeselskap av den norske stat i 1972. Selskapet har siden den gang spilt en sentral rolle i oppbyggingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Fra begynnelsen av 1990-tallet har Statoil gradvis også økt sitt internasjonale engasjement. Stortinget vedtok 26. april 2001 børsnotering av Statoil. Etter børsnoteringen i juni 2001 beholdt staten en eierandel i selskapet på 81,7 prosent. Stortinget vedtok samtidig at statens eierandel i Statoil kunne reduseres til inntil 2/3. Gjennom to nedsalg i juli 2004 og februar 2005 ble statens eierandel i Statoil redusert til 70,9 prosent.

Statoil og Norsk Hydros petroleumsvirksomhet ble slått sammen 1. oktober 2007. Etter sammenslåingen ble statens eierandel i det sammenslåtte selskapet 62,5 prosent. I tråd med Stortingets beslutning fra 2001 om minst 67 prosent statlig eierandel i Statoil, og Stortingets beslutning 8. juni 2007 for det sammenslåtte selskapet, ble statens eierandel i Statoil over tid økt til 67 prosent gjennom kjøp av aksjer i markedet. 5. mars 2009 oppnådde staten en eierandel på 67 prosent.

Det følger av eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, at regjeringen vil holde statens eierandel i Statoil uendret på 67 prosent. I ovennevnte melding er statens mål med sitt eierskap i Statoil uttrykt på følgende måte:

«Målet med statens eierskap i Statoil ASA er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. I samsvar med avsetningsinstruksen avsetter Statoil statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Statoil.»
Til toppen
Til dokumentets forside