Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om Reindriftsavtalen 2018/2019, inngått mellom Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) 27. februar 2018.

I kapittel 1 og 2 gjennomgås det politiske grunnlaget og en del av de ytre rammene for avtalen. Kapittel 3 går nærmere inn på gjennomføringen av forhandlingene. Kapittel 4 omhandler noen sentrale utviklingstrekk med særlig vektlegging av den økonomiske utviklingen. Kapittel 5 omtaler enkelte aktuelle politikkområder, og kapittel 6 redegjør nærmere om den fremforhandlede avtalen. Kapittel 7 omtaler forslag til endringer i statsbudsjettet 2018.

Reindriftsavtalen 2018/2019 gjelder bevilgninger over kapittel 1151 for kalenderåret 2019 og omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett for 2018. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom Prop. 1 S (2018–2019) for Landbruks- og matdepartementet. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, som er knyttet til bevilgninger i 2019.

1.1 Grunnlaget for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2018/2019

Det sentrale politiske grunnlaget for forhandlingene er Stortingets behandling av Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter, Jeløya-plattformen, samt Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaleproposisjoner. I tillegg fremmer Sametinget et eget innspill til de årlige reindriftsavtaleforhandlingene. Reindriftsavtaleforhandlingene gjennomføres etter de bestemmelser som er gitt i Hovedavtalen for reindriften.

1.1.1 Hovedavtalen for reindriften

Hovedavtalen ble inngått mellom Staten ved Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar 1993. I henhold til avtalens § 2 skal Landbruks- og matdepartementet og NRL føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte mål og retningslinjer for reindriftspolitikken.

Reindriftsforhandlingene gjennomføres hvert år. Perioden for de årlige avtalene løper fra 1. juli til 30. juni. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i en felles forståelse av næringens økonomiske situasjon. Som grunnlag for dette, utarbeider Økonomisk utvalg for reindriften et totalregnskap for reindriften.

Hovedavtalen har åpnet for at partene kan kreve forhandlinger også om andre forhold utenom de økonomiske virkemidlene. Dette er faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken. Denne åpningen innebærer ikke at reindriftsnæringen, representert ved NRL, kan fremme ethvert faglig krav i forbindelse med reindriftsavtaleforhandlingene. Imidlertid kan NRL løfte problemstillinger gjennom forhandlingene, og LMD kan bidra til at NRL får tatt opp saken med rette fagdepartement.

1.1.2 Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter er den første meldingen om reindrift på 25 år.

I meldingen vises det til at økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. I meldingen presenteres strategier og tiltak for at næringen bedre skal kunne utnytte sitt potensiale i en rasjonell og markedsorientert retning. Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.

Delmålene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift som ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 28 (1991–92), er videreført i den nye meldingen. Imidlertid tydeliggjøres prioriteringen av økologisk bærekraft. Det understrekes at økologisk bærekraft er en grunnleggende forutsetning for å ivareta reindriftskulturen framover, og for utvikling av næringen og potensialet for økt lønnsomhet.

Ved behandling ga Stortinget i all hovedsak sin tilslutning til de tiltakene som var foreslått i meldingen. Flertallet var enige med regjeringen om at det er behov for å endre formålsparagrafen i reindriftsloven, slik at økologisk bærekraft prioriteres. De mener at det er viktig at det i tillegg gjennomføres et arbeid med å definere innholdet i de tre delmålene økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Videre var flertallet positive til forslaget om å innføre obligatorisk individmerking av rein. Stortingets flertall var også positive til en offentliggjøring av siidaandelenes reintall internt i næringen.

1.1.3 Stortingets behandling av reindriftsavtaleproposisjonen de fire siste år

Utover behandlingen av Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter, behandler Stortinget reindriftspolitikken to ganger i året – ved den årlige reindriftsavtaleproposisjonen, og ved behandlingen av det årlige statsbudsjettet.

Ved Stortingets behandling av de fire siste års avtaleproposisjoner har en samlet næringskomité støttet opp om regjeringens reindriftspolitikk. Videre har det vært bred politisk enighet om den dreining man har hatt av virkemidlene med vektlegging av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet.

Når det gjelder inneværende reindriftsavtale, uttalte en samlet næringskomité følgende ved behandlingen av Prop. 138 S (2016–2017) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.):

«Komiteen viser til at forhandlingene er gjennomført etter bestemmelser gitt i Hovedavtalen for reindriften fra 1993.
Komiteen mener at den fremforhandlede Reindriftsavtalen for 2017/2018 gir grunnlag for økt inntjening og verdiskaping hos den enkelte reindriftsutøver.»

1.1.4 Utvidelse av Solbergregjeringen – ny politisk plattform (Jeløya-plattformen)

Jeløya-plattformen ble lagt fram den 14. januar 2018. I plattformen vises det til at den samiske reindriften er en viktig kulturbærer for det samiske folk. Det vises til at grunnlaget for dette sikres gjennom en bruk av beiteområdene som er bærekraftig og dyrevelferdsmessig forsvarlig. Med dette som utgangspunkt, vil man i samarbeid med reindriftsnæringen legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring. Videre vises det til at næringen må fortsette markedsorienteringen.

Følgende tiltak er konkretisert i plattformen:

 • Legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring som gir grunnlag for økonomisk lønnsomhet og samisk kultur.

 • Følge opp reindriftsmeldingen gjennom blant annet endringer i reindriftsloven.

 • Skjerpe kravene til offentliggjøring av reintall.

 • Sanksjonere mot ny reintallsposisjonering for å hindre tilpassing på en måte som fortrenger aktører som har forholdt seg lojalt til tidligere fattede vedtak.

 • Arbeide for å få på plass norsk-svensk reinbeitekonvensjon.

 • Bekjempe dyresykdommen skrantesyke.

1.1.5 Sametingets innspill

Sametinget har observatørstatus i forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene, og følger forhandlingene. Dette innebærer også at Sametingets representant følger de interne møtene på Statens side under forhandlingene. Videre gis Sametinget i henhold til § 4 i Hovedavtalenfor reindriften anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før Stortinget behandler den årlige stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen.

Sametinget behandler spørsmål knyttet til reindriftsavtaleforhandlingene under ett av sine plenumsmøter på høsten. Før Staten legger fram sitt tilbud, avholdes det et møte mellom politisk ledelse i LMD og Sametinget. Under dette møtet utdyper Sametinget sitt innspill. I møtet som ble avholdt den 2. februar anmodet Sametinget om at det kommer tydeligere fram i forhandlingsdokumentene hvilke områder i innspillet som er fulgt opp fra statens side. I Statens tilbud ble dette fulgt opp ved at sammenfallende prioriteringer med Sametinget ble understreket.

Sametinget fremmet i sitt innspill til Reindriftsavtalen for 2018–2019 forslag som berørte følgende områder:

 • Økonomisk utvikling.

 • Rekruttering.

 • Velferdsordninger og HMS tiltak i reindriftsnæringen.

 • Sikring av reindriftens arealgrunnlag.

 • Virkemidler som støtter opp om kulturell bærekraft og familiebasert reindrift.

Til dokumentets forside