Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2018

Staten v/Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for 2018/2019.

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) møtte:

Forhandlingsutvalg

Ellinor Marita Jåma (leder)

Tom Lifjell

Ánde Niillas Utsi

Sakkyndig/rådgiver

Randi Skum

Ellen-Sara Sparrok

Inge Even Danielsen

Per John Anti

Per Thomas Oskal

Asgrim Opdal

Fra Staten møtte:

Forhandlingsutvalg

Anne Marie Glosli (leder)

Marit Myklevold

Liv Berit Hætta

Sakkyndige/rådgivere

Tone Seppola (Landbruksdirektoratet)

Wenke Brenna (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Espen Fjeldstad (Klima- og miljødepartementet)

Observatør

Marit Meløy (Sametinget)

Sekretær

Sunna Marie Pentha

Morten Floor

2.1 Budsjettmessige endringer i Reindriftsavtalen 2017/2018

2.1.1 Utestenging fra vinterbeiter i Sverige

Finansiering av distriktene som er forhindret fra å bruke vinterbeiter i Sverige på grunn av at Norsk-svensk reinbeitekonvensjon ikke er på plass, løses som tidligere år på utsiden av Reindriftsavtalen.

Med bakgrunn i økte utgifter knyttet til fôring av rein, ikke minst på grunn av forbud mot å sanke lav i Hedmark, jf. Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) FOR-2017-07-31-1234, § 7 fjerde ledd, økes satsen for fôring av rein fra 310 kroner per rein til 400 kroner per rein.

For å finansiere tiltak for distrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige sesongen 2017/2018, fremmes det ved Stortingets behandling av Reindriftsavtalen 2018/2019 forslag om å omdisponere 2,55 mill. kroner fra kapittel 1142 post 71 til kapittel 1151 post 51 i 2018. Tiltak omfatter blant annet fôring og frakt av reinfôr, samt andre nødvendige tiltak.

2.1.2 Bruk av mindreforbruket fra 2017

Regnskapstall for 2017 viser et mindreforbruk per 1. januar 2018 på om lag 1,1. mill. kroner over post 75, og 0,2 mill. kroner over post 79.

Under forutsetning om at mindreforbruket blir godkjent overført til 2018, samt blir godkjent ompostert fra post 75 og post 79 til post 51, er avtalepartene enige om å bruke midlene til følgende:

  • Etablere et optisk klassifiseringssystem for reinkjøtt

  • Tilrettelegge for at distriktene utarbeider distriktsplaner

2.1.2.1 Optisk klassifiseringssystem for reinkjøtt

Avtalepartene viser til prosjektskisse som ble lagt frem av NRL under møte 26. februar med forslag til fremdriftsplan og kostnadsoverslag. Avtalepartene slutter seg til at det igangsettes et slikt arbeid. Det må likevel først gjøres en avklaring mot Landbruksdirektoratets rapporteringssystem. Videre må deltagelse avklares med aktuelle slakterier, herunder Andsvatn reinslakteri. Avtalepartene må få en oppdatert prosjektskisse og en endelig fremdriftsplan innen 1. april 2018. Kostnadene må dekkes innenfor rammen av mindreforbruket.

2.1.2.2 Tilrettelegge for at distriktene utarbeider distriktsplaner

I Nordland oppfylte kun fire av tolv distrikter kriteriene for å kunne motta distriktstilskudd i reindriftsåret 15/16. Det vil si at kun 33 % av distriktene i Nordland er berettiget tilskudd til kriseberedskap. I Troms gjelder dette 71 % av distriktene. Hovedårsaken er at distriktene ikke har utarbeidet distriktsplan.

Avtalepartene slutter seg til arbeidsgruppens vurderinger av behovet for at også distriktene i Nordland og Troms er berettiget tilskudd til kriseberedskap. Det settes av 150.000 kroner, slik at fylkesmennene sammen med de aktuelle distriktene får utarbeidet gyldige distriktsplaner.

2.2 Reindriftsavtalen for 2018/2019

Partene er enige om en reindriftsavtale for 2018/2019, gjeldende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Avtaleteksten er gjennomgått og undertegnet.

Avtalepartene er i tilknytning til de enkelte poster og ordninger enige om:

2.2.1 Post 51: Reindriftens utviklingsfond (RUF)

2.2.1.1 Kvinnerettede tiltak

Det øremerkes ikke særskilte midler til kvinnerettede tiltak i Reindriftsavtalen 2018/2019. Avtalepartene understreker at dette ikke utelukker reindriftskvinnene fra å søke RUF om prosjektmidler, eller at NRL som organisasjon kan søke om midler til kvinnerelaterte utviklingsprosjekter.

For å gjøre de kvinnerettede ordningene over reindriftsavtalen mer kjent, og for å gjøre det enklere for brukerne å følge med på søknadsfrister for de ulike ordningene, skal Landbruksdirektoratet videreføre informasjonen til næringen. NRL skal også på egnet måte bidra til økt informasjon i næringen om reindriftsavtalens ordninger.

Arbeidet med likestilling i reindriften krever innsats fra flere aktører. Dette gjelder både fra det offentlige ved utforming av virkemidler, fra næringen selv og gjennom næringsorganisasjonen.

NRL har utarbeidet en strategi for likestilling i reindriften med konkrete oppfølgingspunkter. Det er viktig at NRL arbeider aktivt og målrettet med strategien, samt at NRL foretar en prioritering av de ulike tiltakene. NRL må fortsatt legge til rette for lik kjønnsrepresentasjon i egen organisasjon. Dette gjelder både i NRLs styre og i lokallagene. Tidligere krav knyttet til kjønnsrepresentasjon videreføres i Reindriftsavtalen 2018/2019.

Det er gjennomført flere utredninger for å styrke kvinnenes situasjon i reindriften.

Avtalepartene er enige om å be en ekstern utreder om å gjennomgå de ulike utredningene som er gjort om kvinneretta tiltak og likestilling i reindriften. Hensikten med utredningen skal være å gi avtalepartene en faktabasert oversikt, med en vurdering av de ulike forslagene. Avtalepartene foreslår at Samisk høyskole, som har særskilt kompetanse på tradisjonell samisk reindrift, blir forespurt om å gjennomføre utredningen. Mandat for arbeidet utarbeides av avtalepartene, og frist for arbeidet settes til 1. desember 2018. Resultatet presenteres for avtalepartene under oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2019/2020 i desember 2018. Prosjektet finansieres med 200.000 kroner over RUF.

2.2.1.2 Forskning og utvikling

Det øremerkes ikke midler til forskning og utvikling i 2018. Imidlertid oppfordrer avtalepartene RUF-styret til å prioritere midler til utvikling av fôr til bruk under beitekriser.

Landbruksdirektoratet skal fortsette å synliggjøre reindriftsfaglig forskning og forskningsresultater på sin hjemmeside. Landbruksdirektoratet skal også legge til rette for økt informasjon om forskningsresultater på reindriftsområdet generelt.

2.2.1.3 Konfliktforebyggende tiltak

Hovedformålet med konfliktforebyggende tiltak er å redusere konfliktene mellom reindriften og det øvrige landbruket. Avtalepartene mener det er viktig at Fylkesmannen i Trøndelag foretar en grundig kvalitetssikring og prioritering av innkomne søknader ut i fra formålet med ordningen. Avtalepartene viser til at maksimal støttesats er 80 pst., og at Fylkesmannen i Trøndelag kan differensiere støttesatsen ut fra tiltakets omfang og forventet effekt.

Avtalepartene er enige om å avsette 1,45 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak over Reindriftsavtalen 2018/2019. Avtalepartene legger til grunn at det under det kommende jordbruksoppgjøret overføres minst en tilsvarende avsetning på 1,45 mill. kroner fra jordbruksavtalen til samme formål.

På grunn av sterke og langvarige arealkonflikter mellom reindrift og jordbruk i områder i Hedmark og Trøndelag, er det behov for å sette inn ekstra innsats for dialog og løsninger til nytte for begge næringene. Avtalepartene viser til prosjektet «Fremtidsrettet rein- og jordbruksdrift i Hedmark og Trøndelag» initiert av Os kommune, samt Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Trøndelag. Avtalepartene er positive til prosjektet, og foreslår at det øremerkes 500 000 kroner av de konfliktforebyggende midlene til dette prosjektet. I tillegg foreslås det å avsette 500 000 kroner over RUF. Det er en forutsetning at tilsvarende beløp (500 000 kroner) avsettes over kommende jordbruksavtale. Avtalepartene skal godkjenne endelig mandat for prosjektet. Det er viktig at prosjektleder og øvrige som får oppdrag i prosjektet har tilslutning hos berørte parter. Det legges opp til at RUF-styret vurderer søknaden nærmere, og at styret har dialog med prosjektsøkerne før tilskudd gis.

2.2.1.4 Utviklingsprogrammet

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 8,2 mill. kroner til Utviklingsprogrammet, inkludert administreringen av programmet.

Avtalepartene forutsetter at tidligere føringer følges opp av styringsgruppen og administrasjonen for Utviklingsprogrammet. Avtalepartene er representert i styringsgruppen for programmet, og de forutsettes å ta en aktiv rolle der. I forbindelse med forskriftsmøtet 2018 inviteres Innovasjon Norge til å gi en nærmere redegjørelse for hvordan tidligere føringer er fulgt opp, herunder anbefalinger fra styringsgruppen for Reinprogrammet.

Utover gitte føringer slutter avtalepartene seg til Innovasjon Norge sine anbefalinger til målrettede tiltak for avtaleåret 2018/2019, gitt som innspill til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2018/2019.

2.2.1.5 Fagbrevordningen

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 2,0 mill. kroner til fagbrevordningen.

Formålet med fagbrevordningen er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift, samt videreutdanne lærebedrifter med sikte på å ta fagbrev og kompetansebevis etter fagopplæringsloven. Som et ledd i arbeidet med å styrke kvinnenes situasjon i reindriften, er avtalepartene enige om å videreføre prioriteringen av kvinner blant kommende lærlinger og instruktører. I tillegg påpeker avtalepartene at det er viktig å sikre en geografisk spredt fordeling av lærlingene.

2.2.1.6 Markedstiltak

Hovedoppgaven for Markedsutvalget er å sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet, og kjøpsutløsende adferd hos sluttbruker. I tillegg skal Markedsutvalget formidle markedsrelevante problemstillinger til andre aktører. Markedsutvalget skal fortsatt benytte Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) som strategisk samarbeidspartner til å gjennomføre valgte markedsaktiviteter.

Markedsutvalget har i samarbeid med Utviklingsprogrammet årlig gjennomført et seminar for reinkjøttbedriftene. Markedsutvalget skal videreføre samarbeidet med Utviklingsprogrammet om et bransjetreff også i 2019.

Avtalepartene slutter seg til Markedsutvalgets forslag til aktiviteter og budsjett for 2018. Avtalepartene understreker at Markedsutvalget må opprettholde trykket på forbrukerkommunikasjon for å sikre omsetningen. Videre må de ivareta reinkjøttets posisjon i markedet.

Det vil fortsatt kreves høyt aktivitetsnivå fra Markedsutvalgets medlemmer og fra sekretariatet. Avtalepartene er derfor enige om at Markedsutvalget gis mulighet til å omdisponere inntil 50.000 kroner i budsjettet for 2018 for å kompensere for ekstra arbeidsbelastning og økt reiseaktivitet. I tillegg kan ytterligere 150.000 kroner omdisponeres for å legge til rette for at sekretariatet gis mulighet til å følge opp de oppgaver som blir besluttet gjennomført av utvalget.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 5,0 mill. kroner til Markedsutvalgets arbeid. Mindreforbruk fra 2017 overføres til 2018 for utvikling av nytt markedsmateriell.

2.2.1.7 Pramming av rein

Avtalepartene er enige om en videreføring av gjeldende regelverk og satser for pramming av rein.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 4,5 mill. kroner til pramming av rein.

2.2.1.8 Reindriftsanlegg

Gjeldende regelverk og satsene for tilskudd til anlegg videreføres. Det øremerkes ikke midler til reindriftsanlegg over Reindriftsavtalen 2018/2019.

Ved forhandlingene om Reindriftsavtalen 2013/2014 ble avtalepartene enige om å legge til rette for en oppgradering av infrastrukturen knyttet til uttak av slaktedyr, og at behovet for utviklings- og investeringstiltak i reindriften skulle utredes. Dette ble da gjort, og i etterkant av denne utredningen er det bevilget til sammen 16,1 mill. kroner til infrastrukturtiltak for økt slakting av rein i perioden 2013–2015. Avtalepartene viser til at det fortsatt gjenstår 3,1 mill. kroner som ikke er utbetalt som følge av at ikke alle prosjektene er ferdigstilt.

2.2.1.9 Lærings- og omsorgsbaserte tjenester

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 1,27 mill. kroner til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften.

Prosjektet er inne i en aktiv fase der det er igangsatt mange aktiviteter rettet mot både kommuner og reindriften. Det er utarbeidet konkrete planer for det videre arbeid, med forslag til budsjett for neste periode. Avtalepartene slutter seg til arbeidsgruppens fremlagte planer og budsjett.

2.2.1.10 Drift av klassifiseringssystemet og optisk lengdemåling av rein

Klassifiseringssystem for reinsdyrkjøtt ble innført fra høsten 2015. Det er utarbeidet et regelverk for nytt klassifiseringssystem. Høsten 2018 legges det opp til innføring av optisk lengdemåling av rein. Avtalepartene ser det som viktig at Animalia i en oppstartsfase for innføring av optisk lengdemåling av rein viderefører oppdraget med å administrere regelverket og kontroll knyttet til bruk av klassifiseringssystemet for reinsdyrkjøtt.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 0,75 mill. kroner til drift av klassifiseringssystemet og optisk lengdemåling av rein.

2.2.1.11 Fjerning av gammelt gjerdemateriale og ulovlige gjerder

I samtlige reinbeiteområder ligger det betydelige mengder med gammelt gjerdemateriale som bør fjernes. Avtalepartene er enige om at de som har oppført ulovlige gjerder også har et ansvar for å fjerne dem, men at dette i flere distrikter i liten grad er fulgt opp. Gjerdemateriale som blir liggende er til hinder og skade for både vilt og personer som ferdes i naturen.

I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2015/2016 ble avtalepartene enige om å iverksette et prosjekt for få fjernet gammelt gjerdemateriale. Ordningen ble tidsbegrenset og knyttet til driftsåret 2015/2016 for Troms og Nordland reinbeiteområder. For avtaleåret 2016/2017 ble ordningen gjort gjeldende for Nord-Trøndelag reinbeiteområde og for avtaleåret 2017/2018 ble ordningen gjort gjeldende for Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Avtalepartene er enige om at ordningen gjøres gjeldende for Øst-Finnmark reinbeiteområde for avtaleåret 2018/2019.

Gjeldende regelverk og satser videreføres.

Utover en avsetning på 1,0 mill. kroner over Reindriftsavtalen 2018/2019, overføres et evt. mindreforbruk fra tidligere ordninger for Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Vest-Finnmark.

2.2.1.12 Videreutvikling av reindriftens arealbrukskart

Det er behov for gjennomføring av et pilotprosjekt for å gjennomføre opplæring og kursing av inntil tre reinbeitedistrikt i ajourhold av reindriftskartene i den nye ajourholdsløsningen. Landbruksdirektoratet skal lede dette arbeidet, men den etablerte arbeidsgruppen deltar i gjennomføringen av prosjektet.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 0,3 mill. kroner til et pilotprosjekt for å gjennomføre opplæring og kursing av inntil tre reinbeitedistrikt i ajourhold av reindriftskartene.

2.2.1.13 Oppfølging av selvstyrerapporten

I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2015/2016 ble det avtalt å igangsette et prosjekt for å styrke reindriftsnæringens evne til selvstyre og internkontroll. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som ble ledet av Landbruksdirektoratet. Videre ble det utarbeidet et mandat og en framdriftsplan for arbeidet.

Arbeidsgruppen har presentert mulige kompetansetiltak for videreutvikling av selvstyret i reindriftsnæringen. Avtalepartene ber arbeidsgruppen komme med kostnadsoverslag og prioritering av tiltak til forskriftsmøtet mai/juni 2018.

2.2.1.14 Midler til kriseberedskap

Vinteren og våren 2017 var svært utfordrende for reindriften i store deler av landet, og da særlig for reindriften i Øst-Finnmark. På bakgrunn av dette oppnevnte partene en arbeidsgruppe som skulle foreta en gjennomgang av kriseberedskapen i reindriften.

Arbeidsgruppens mandat var å kartlegge og beskrive både myndighetenes og reindriftens organisering og arbeid vedrørende kriseberedskap, og på bakgrunn av dette foreslå tiltak som styrker kriseberedskapen. I tillegg skulle arbeidsgruppen beskrive reindriftens bruk av- og tilgang til kraftfôr, og eventuelt forslå tiltak som bedrer tilgangen til fôr.

Avtalepartene slutter seg i hovedsak til arbeidsgruppens forslag til tiltak for å styrke kriseberedskapen i reindriften. I forbindelse med forskriftsmøtet våren 2018 skal NRL og staten gjensidig orientere om de tiltak som er fulgt opp.

For å sikre beredskapsutvalgene økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak følger avtalepartene opp arbeidsgruppens forslag om å sette av midler til kriseberedskap over RUF.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 2,0 mill. kroner til kriseberedskap.

Det utarbeides en egen forskrift for bruken av disse midlene.

2.2.1.15 Frakttilskudd

Tilskudd til frakt av reinslakt skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineier i ulike reinbeitedistrikt og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter. Utover de nevnte formål bidrar frakttilskuddet til økt konkurranse om råstoffet.

Gjeldende satser og regelverk foreslås videreført.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 2,0 mill. kroner til frakttilskudd.

2.2.1.16 Rapportering av slaktet rein

Ordningen med tilskudd til rapportering av slaktet rein er forankret i Forskrift om rapportering av slaktet rein, hvor det åpnes for at de som slakter rein kan søke om økonomisk støtte til gjennomføring av de aldersbestemmelser som kreves.

Gjeldende satser og regelverk foreslås videreført.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 0,3 mill. kroner til rapportering av slaktet rein.

Avtalepartene ser behov for å utvikle ordningen til et mer effektivt og forutsigbart rapporteringssystem til nytte for både slakteriene og reindriften.

2.2.1.17 Reindriftsfaglig medvirkning og deltagelse i regional forvaltning

I forbindelse med avvikling av områdestyrene og overføring av den regionale forvaltningen av reindriften til fylkesmannen, ble det besluttet at de aktuelle fylkesmennene skal etablere ordninger som legger til rette for samisk og reindriftsfaglig medvirkning i den regionale forvaltningen.

Avtalepartene har sett det som viktig at reindriftsavtalen legger til rette for gjennomføring av møter mellom reindriften og fylkesmennene. Med dette som utgangspunkt, har avtalepartene vært enige om at det avsettes midler over RUF som gir reindriften mulighet til å få dekket sine reiseutgifter for å delta på møter i regi av fylkesmennene.

For Reindriftsavtalen 2018/2019 er avtalepartene enige om en avsetning på 0,2 mill. kroner til reindriftsfaglig medvirkning og deltagelse i regional forvaltning.

2.2.1.18 HMS i reindriften

For å følge opp HMS-rapportens forslag til langsiktige tiltak, gis Landbruksdirektoratet i oppdrag å lede det videre arbeidet. Direktoratet skal ha tett samarbeid med NRL om arbeidet. Norsk Landbruksrådgivning kontaktes for videre dialog i tråd med arbeidsgruppens rapport. Det legges frem en plan for videre oppfølging under forskriftsmøtet i mai/juni 2018.

2.2.1.19 Andre ordninger som sorterer under RUF

Avtalepartene er enige om at RUFs styre skal utøve sin myndighet med utgangspunkt i bevilgningsrammen. RUF styret legger selv opp til en plan for disponering av ikke øremerkede midler som kan understøtte målsettingene for reindriftspolitikken.

Så fremt ikke annet er bestemt av avtalepartene, skal frigjøring av tidligere gitte bevilgninger over fondet inngå som en styrking av fondets egenkapital.

2.2.2 Post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Avtalepartene viser til at reindriftsavtalens ramme ikke er en overslagsbevilgning. For å sikre at tilskuddsordningene ikke overstiger den økonomiske rammen som Stortinget har vedtatt, fastsettes de endelige satsene av Landbruks- og matdepartementet etter samråd med NRL når alle søknadene er registrert og kontrollert.

2.3 Regelverk

Avtalepartene legger opp til at regelverket for Reindriftens utviklingsfond og ordningene knyttet til de direkte tilskuddsordningene, samt velferdsordningene utarbeides og fastsettes av LMD i samråd med NRL.

Avtalepartene er enige om at det skal utarbeides en forskrift for bruk av midler til kriseberedskap.

Gjeldende forskrifter knyttet til tilskudd for frakt av rein og til rapportering av slaktet rein innarbeides i forskrift om Reindriftens utviklingsfond.

Regelverket for distriktstilskuddet gjennomgås for å ivareta HMS som tilskuddsberettiget formål.

I rapporteringsforskriften innarbeides mulighet for reindriftsmyndighetene til å foreta kontroll med rapportering av slaktet rein, i tillegg utvides motregningsadgangen i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Videre legges det opp til en vurdering av hva som inngår i beregning av referanseinntekten i forskrift om tidligpensjon i reindriften, herunder hva som omfattes av annen tilleggsnæring, jfr. forskriften § 7 andre ledd.

2.4 Avgifter i reindriften

Skatter og avgifter i reindriften er ikke et forhandlingstema under de årlige reindriftsavtaleforhandlingene. Imidlertid er avtalepartene blitt orientert om oppfølgingen av regjeringens forslag om å innføre avgiftsfritak for kjøp av driftsmidler i reindriften.

Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet å komme med forslag til hvordan et avgiftsfritak kan gjennomføres. Forslaget vil bli sendt på høring, og det legges opp til konsultasjoner med Sametinget og NRL i forbindelse med prosessen. Det tas sikte på å innføre avgiftsfritaket så snart som mulig, og senest 1. juli 2018.

2.5 Møter med andre departement

Det legges det opp til følgende møter med NRL og politisk ledelse i andre departement våren 2018:

  • Klima- og miljødepartementet – Tap av rein til rovvilt.

  • Samferdselsdepartementet – Togpåkjørsler.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Sikring av reindriftens arealer.

2.6 Tiltak som følge av radioaktiv forurensing

2.6.1 Dekning av kostnader ved tiltak som følge av radioaktiv forurensing

  • a) Det er avsatt 0,5 mill. kroner over kapittel 1142 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i 2018.

  • b) Regelverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2018/2019 fastsettes etter de samme prosedyrer som for forskriftene etter reindriftsavtalen.

Oslo 27. februar 2018

Ellinor Marita Jåma

Anne Marie Glosli

Til dokumentets forside