Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Endringer i statsbudsjettet 2018

I samsvar med Prop. 1 S (2017–2018) for Landbruks- og matdepartementet har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 med i alt 118,6 mill. kroner. Det foreslås nå en økning av kapittel 1151 post 51 med 3,85 mill. kroner mot en reduksjon av hhv. kapittel 1142 post 71 med 2,55 mill. kroner, kapittel 1151 post 75 med 1,1 mill. kroner og kapittel 1151 post 79 med 0,2 mill. kroner.

Omdisponeringen på 2,55 mill. kroner fra kapittel 1142 post 71 gjelder tiltak for distrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Omdisponeringen på 1,1 mill. kroner fra post 75 og 0,2 mill. kroner fra post 79 skal finansiere etablering av et optisk klassifiseringssystem for reinkjøtt, samt et prosjekt for å få utarbeidet distriktsplaner i Nordland og Troms.

Øvrige budsjettforslag som det er redegjort for i denne proposisjonen for 2019, med fordeling av Reindriftsavtalens ramme på de ulike postene, legges på vanlig måte frem for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom Prop. 1 S (2018–2019) for Landbruks- og matdepartementet.

Til dokumentets forside