Prop. 92 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 2018 – 30. juni 2019

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2018/2019, gjeldende fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

1.1 Økonomisk ramme avtaleåret 2018/2019

1.1.1 Bevilgninger over statsbudsjettet

Partene er enige om en ramme for Reindriftsavtalen 2018/2019 på 123,1 mill. kroner.

1.1.2 Priser

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2018/2019.

1.2 Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret

Årets forhandlinger gjelder budsjettåret 2019. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom Prop. 1 S (2018–2019) for Landbruks- og matdepartementet. Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Proposisjonen vil både inneholde forslag til budsjettvedtak, og forslag til omdisponeringer mellom poster for 2018. Det forutsettes at Stortinget ved sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2019.

1.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det bevilges 33,9 mill. kroner til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) for avtaleåret 2018/2019.

Ut fra fondets økonomiske situasjon, settes tildelingsrammen til RUF lik bevilgningsrammen.

Avtalepartene legger til grunn at RUFs styre skal utøve sin myndighet med utgangspunkt i tildelingsrammen, og at styret selv legger opp til en plan for disponering av ikke øremerkede midler som kan understøtte målsettingene for reindriftspolitikken.

For Reindriftens Utviklingsfond gjøres det følgende avsetninger:

 • 1,45 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak

 • 8,20 mill. kroner som reindriftsavtalens andel til Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

 • 2,00 mill. kroner til fagbrevordningen i reindriften

 • 5,00 mill. kroner til markedstiltak

 • 4,50 mill. kroner til pramming

 • 1,27 mill. kroner til lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

 • 0,75 mill. kroner til drift av klassifiserings-systemet og optisk lengdemåling av rein

 • 1,00 mill. kroner til fjerning av gammelt gjerdemateriell med mer

 • 0,30 mill. kroner til videreutvikling av reindriftens arealbrukskart

 • 2,00 mill. kroner til beredskapsfond

 • 0,50 mill. kroner til prosjektet «Framtidsrettet rein- og jordbruksdrift i Hedmark og Trøndelag»

 • 0,20 mill. kroner til støtte til reindriftsfaglige møter med fylkesmannen

 • 0,20 mill. kroner til gjennomgang av tidligere utredninger knyttet til tiltak for å styrke kvinnenes situasjon i reindriften

 • 2,00 mill. kroner til frakt av rein

 • 0,30 mill. kroner til rapportering av slaktet rein

Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre tiltak i samsvar med forskriftens formål, herunder:

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • refusjon av dokumenterte utgifter til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • tilskudd til feltbarnehager,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,

 • praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein og konfliktforebyggende tiltak,

 • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse,

 • faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • fagbrevordningen i reindriften,

 • utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften,

 • tilrettelegging av 1–2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,

 • støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer,

 • forsknings- og kunnskapsformidling,

 • drift og implementering av klassifiseringssystemet for reinsdyrkjøtt.

1.4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det bevilges 79,1 mill. kroner for avtaleåret 2018/2019 til ulike direkte tilskudd.

1.4.1 Distriktstilskudd

Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distriktene og tamreinlagene økonomisk grunnlag for å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver med utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. Dette innebærer bl.a. å få et reintall i balanse med beitegrunnlaget, sikring av reindriftens arealer, økt lønnsomhet, samt å legge til rette for en kriseberedskap.

For å styrke HMS-arbeidet i reindriften og derigjennom forebygge skader og ulykker, legges det til rette for at distriktstilskuddet kan nyttes til kjøp av relevante hjelpemidler. Hvilke hjelpemidler som skal kjøpes inn, skal synliggjøres i distriktenes søknad om distriktstilskudd. Nærmere utforming av regelverk skjer i forbindelse med utarbeidelse av forskrifter for reindriftsavtalen 2018/2019.

For å legge til rette for at en større andel av distriktene setter av midler til kriseberedskap og bruker disse midlene i samsvar med formålet, innarbeides det et nytt vilkår i Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag om at distriktene skal sette av midler til kriseberedskap for å kunne motta distriktstilskudd.

Grunnbeløpet per distrikt økes fra 56.000 kroner til 92.000 kroner.

For distrikt 16 og 17 i Øst-Finnmark reinbeiteområde og for hvert av distriktene 30A, 30B og 30C økes tilskuddet fra 170.000 kroner til 250.000 kroner. For Femunden økes tilskuddet fra 40.000 kroner til 50.000 kroner. For hvert av reinlagene økes tilskuddet fra 120.000 kroner til 125.000 kroner.

For øvrig videreføres gjeldende regelverk og satser.

Det avsettes 16,1 mill. kroner til ordningen med distriktstilskudd.

1.4.2 Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Avtalepartene er enige om at bevilgningene over post 75 er styrende, og LMD kan etter samråd med NRL justere de avtalte satsene for å holde forbruket innenfor bevilgningen.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til siidaandeler og tamreinlag:

 • a) Produksjonspremie:

  Formålet med produksjonspremien er å premiere innsats, produksjon og videreforedling i næringen. Produksjonspremien bidrar også til å verdsette og synliggjøre den innsatsen som utføres i tillegg til arbeidet på fjellet.

  Det er avgiftspliktig salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen, som danner grunnlag for beregning av produksjonspremien. Avgiftsfrie salgsinntekter og salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Det er oppgjørsprisen for reinskrotten som skal danne grunnlag for produksjonspremien. Dette innebærer at frakt- og slaktekostnader ikke inngår i grunnlaget for beregning av premien.

  Gjeldende regelverk og satser videreføres.

  Det avsettes 33,0 mill. kroner til ordningen med produksjonspremie.

 • b) Kalveslaktetilskuddet:

  Formålet med kalveslaktetilskuddet er å stimulere til at en større del av kjøttproduksjonen foregår på kalv, noe som er ressursøkonomisk gunstig. Uttak av kalv reduserer presset på vinterbeitene, og reduserer tapene i løpet av vinteren. Økt uttak av kalv bidrar også til økt produktivitet fordi tilveksten på kalv er større enn tilveksten på større dyr.

  Satsene for kalveslaktetilskuddet heves fra 475 til 500 kroner. Gjeldende regelverk videreføres.

  Det avsettes 24,0 mill. kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd.

 • c) Særskilt driftstilskudd til ungdom

  Formålet med særskilt driftstilskudd til ungdom er å støtte opp om siidaandelsledere som er under 30 år, og som er under etablering og oppbygging av egen drift.

  For å stimulere ungdom til å satse på reindrift, økes tilskuddet fra 25.000 kroner til 40.000 kroner.

  Gjeldende regelverk videreføres.

  Det avsettes 2,0 mill. kroner til særskilt driftstilskudd til ungdom.

 • d) Ektefelle- og samboertillegg:

  Avtalepartene er enige om å avsette 1,4 mill. kroner til ektefelletilskudd.

  Formålet med ektefelle- og samboertillegget er å støtte opp om den familiebaserte reindriften. Gjeldende satser og regelverk videreføres.

 • e) Etableringstilskudd:

  Etableringstilskuddet har som formål å støtte opp om reindriftsutøvere under 35 år, og som er under etablering av egen enhet. Samtidig skal tilskuddet stimulere til strukturendringer ved at siidaandeler blir overdratt til personer under 35 år.

  Gjeldende satser og regelverk videreføres.

  Det avsettes 2,6 mill. kroner til ordningen med etableringstilskudd.

1.5 Velferdsordninger

Det bevilges totalt 2,6 mill. kroner til velferdsordningene i reindriften for Reindriftsavtalen 2018/2019.

1.5.1 Tidligpensjon i reindriften

Gjeldende satser og regelverk videreføres.

Det avsettes 1,0 mill. kroner til tidligpensjon i reindriften i Reindriftsavtalen 2018/2019.

1.5.2 Avløsning ved svangerskap /fødsel

Regelverk og satser for tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel videreføres. Tilskuddet skal bidra til å styrke stillingen til reindriftskvinnene. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap og fødsel forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Det avsettes 1,0 mill. kroner til tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel i Reindriftsavtalen 2018/2019.

1.5.3 Øvrige velferdsordninger

Gjeldende regelverk og avsetting til sykepengeordningen videreføres.

Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger – fra 65 pst. til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Fødselspenger dekkes også med 100 pst. av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Det avsettes 0,6 mill. kroner til sykepengeordningen i Reindriftsavtalen 2018/2019.

1.6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd settes til 7,5 mill. kroner, herunder 200.000 kroner til HMS-tiltak i reindriften. Organisasjonstilskuddet økes med 1,0 mill. kroner.

Gjeldende vilkår om kjønnsbalanse gitt i Likestillingsloven § 13 for utbetaling av organisasjonstilskudd opprettholdes.

NRL skal bruke de øremerkede midlene til å holde kurs i førstehjelp og generelt styrke HMS-arbeidet i reindriften. Kursene må være åpne for alle reineiere og reinbeitedistrikt.

Tilskuddet utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2019. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

1.7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import.

Landbruksdirektoratet kan fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll etter samråd med Markedsutvalget for reinkjøtt og reinkjøttbransjen for øvrig. I en situasjon hvor Markedsutvalget og bransjen gir råd om å importere reinkjøtt, forutsetter Landbruks- og matdepartementet at Landbruksdirektoratet tar kontakt med departementet.

1.8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens utviklingsfond og ordningene under punkt 4, fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo 27. februar 2018

Ellinor Marita Jåma

Anne Marie Glosli

Til dokumentets forside