Prop. 94 L (2016–2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Til innholdsfortegnelse

22 Virkninger av usaklig oppsigelse, suspensjon eller avskjed

22.1 Gjeldende rett

Virkningene av ulovlig oppsigelse og avskjed fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 15-12 og 15-14 tredje og fjerde ledd. Tjenestemannsloven § 19 nr. 7 henviser til disse bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og fastsetter at de gjelder tilsvarende. Arbeidsmiljøloven § 15-12 regulerer virkninger av usaklig oppsigelse, mens § 15-14 tredje og fjerde ledd regulerer virkningen av urettmessig avskjed. Bestemmelsene innebærer blant annet at retten kan fastsette dom for ugyldighet for urettmessig oppsigelse eller avskjed, samt at arbeidstaker kan kreve erstatning ved urettmessig oppsigelse eller avskjed.

22.2 Tjenestemannslovutvalgets forslag

Utvalget foreslo at reglene om virkninger av usaklig oppsigelse og avskjed videreføres, men at reglene skulle fremgå eksplisitt av lov om statens ansatte, i stedet for en henvisning til arbeidsmiljøloven. Videre foreslo utvalget å lovfeste virkninger av lovstridige vedtak om suspensjon og ordensstraff (disiplinærvedtak).

22.3 Høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet at reglene i arbeidsmiljøloven §§ 15-12 og 15-14 tredje og fjerde ledd skulle fremgå direkte av den nye loven om statsansatte, samt at virkninger av ulovlig suspensjon burde lovfestes.

22.4 Høringsinstansenes syn

Forslaget er lite kommentert av høringsinstansene.

22.5 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår, i tråd med tjenestemannslovutvalget, at virkningene av ulovlig oppsigelse og avskjed, samt virkningene av ulovlig ordensstraff og suspensjon, reguleres i forslag til § 37. Bestemmelsen får anvendelse for statsansatt og embetsmann som er omfattet av Grunnloven § 22 første ledd, jf. forslag til § 37 nr. 1. Retten skal kjenne klageinstansens vedtak ugyldig dersom vedtak om ordensstraff, suspensjon, oppsigelse eller avskjed er lovstridig, jf. forslag til § 37 nr. 2. I tillegg lovfestes retten for statsansatt eller embetsmann til å kreve erstatning dersom vedtakene er ugyldige, jf. forslag til § 37 nr. 3. Erstatning ved ugyldig suspensjon er en nyskaping i staten.

Dersom en domstol kommer til at oppsigelse eller avskjed av statsansatt eller avskjed av embetsmann er ugyldig, skal vedkommende i utgangspunktet fortsette eller gjeninntre i stillingen. Retten kan i særlige tilfeller, og etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet likevel skal opphøre, dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, jf. forslag til § 37 annet ledd annet punktum. Ved søksmål om oppsigelse i forbindelse med virksomhetsoverdragelse er det imidlertid ingen slik adgang, jf. forslag til § 37 fjerde ledd. Reglene er en videreføring av gjeldende rett.

Til dokumentets forside