Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 97 L (2015–2016)

Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovforslaget og høringen

2.1 Bakgrunnen for lovforslaget

Sikkerhetsloven har i liten utstrekning vært gjenstand for endringer siden loven trådte i kraft 1. juli 2001. Hovedsakelig har dette dreid seg om justeringer i kapittel 6 om personellsikkerhet (endringslov 17. juni 2005 nr. 81) og i bestemmelsene i kapittel 5 om objektsikkerhet, der det ble gitt nærmere bestemmelser om utvelgelse og klassifisering av skjermingsverdige objekter (endringslov 11. april 2011 nr. 9).

Med bakgrunn i de samfunnsmessige utviklingstrekkene innenfor sikkerhetsområdet de senere årene, har Forsvarsdepartementet sett behov for en mer gjennomgående vurdering av i hvilken utstrekning gjeldende lov møter dagens og morgendagens utfordringer innenfor forebyggende sikkerhet.

I november 2012 ble det utarbeidet en evalueringsrapport av en bredt sammensatt departementsgruppe, ledet av Forsvarsdepartementet. Gruppen konkluderte med at dagens utvikling innen teknologi og andre utviklingstrender, representerer nye sikkerhetsutfordringer som tilsier en revisjon av sikkerhetsloven. Som eksempel på andre utviklingstrender ble det vist til økt globalisering, internasjonalisering og tverrsektorielle avhengigheter.

I februar 2013 ble det derfor etablert en arbeidsgruppe bestående av Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å foreta en helhetlig revisjon av sikkerhetsloven. Samtidig ble det etablert en referansegruppe av øvrige berørte departementer.

Revisjonsarbeidet avdekket grunnleggende utfordringer om hva sikkerhetsloven bør regulere, deriblant forholdet mellom sikkerhetsloven og annet sikkerhetsrelatert sektorregelverk. Det er ulike oppfatninger om hva lovens formål og virkeområde bør være i framtiden. Innenfor objektsikkerhetsområdet er det også avdekket uenighet mellom ulike sektorer om hva reglene skal ta sikte på å beskytte mot, og på hvilken måte.

På denne bakgrunn besluttet regjeringen å dele opp arbeidet med revisjon av loven i to faser. Dette for å kunne gjennomføre enkelte av endringsforslagene uten å måtte vente på de grundige analysene som er nødvendig for å løse de forannevnte temaene.

I den første fasen vil departementet foreslå endringer i gjeldende sikkerhetslov som det er behov for å få på plass raskt. Denne proposisjonen er en oppfølging av første fase.

Sikkerhetsutvalget, nevnt i punkt 1, representerer fase to.

2.2 Høringen

Den 19. mai 2015 sendte departementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i sikkerhetsloven med høringsfrist 20. august 2015. Notatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsstaben

 • Fylkesmannsembetene

 • Helsedirektoratet

 • Jernbaneverket

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

 • Konkurransetilsynet

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalpolitisentralen (Kripos)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kulturrådet

 • Kystdirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Luftfartstilsynet

 • Medietilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Oljedirektoratet

 • Patentstyret

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Norges forskningsråd

 • Norsk romsenter

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Riksarkivet

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statsbygg

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Økokrim

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarets logistikkorganisasjon

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

 • Høyesterett

 • Agder lagmannsrett

 • Borgarting lagmannsrett

 • Domstolsadministrasjonen

 • Eidsivating lagmannsrett

 • Frostating lagmannsrett

 • Generaladvokaten

 • Gulating lagmannsrett

 • Hålogaland lagmannsrett

 • Høgskolen i Gjøvik

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen Stord/Haugesund

 • Høgskolen i Ålesund

 • Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (UiO)

 • Politihøgskolen

 • Senter for rettsinformatikk (UiO)

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Det Kongelige Hoff

 • Ombudsmannen for Forsvaret

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Bergen kommune

 • Fylkeskommunene

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Ullensaker kommune

 • Avinor

 • Den norske kirke

 • Flytoget

 • Innovasjon Norge

 • Kirkens Bymisjon

 • Kirkens Familievern

 • Kirkens Nødhjelp

 • Kirkerådet

 • Likestillingssenteret

 • Norsk rikskringkasting (NRK)

 • Norges Bank

 • NSB

 • Posten AS

 • Statkraft

 • Statnett

 • Statoil

 • Telenor

 • Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway SF)

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bedriftsforbundet

 • Befalets fellesorganisasjon

 • CargoNet AS

 • Caritas Norge

 • Cepia Technology

 • Christian Michelsens Institutt

 • Den katolske kirke i Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Den Norske Bank (DNB)

 • Den norske Dataforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Forfatterforening

 • Den norske Forleggerforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske lægeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Det norske Menneskerettighetshuset

 • Det Norske Nobelinstitutt

 • Det norske Veritas

 • EDB Fellesdata

 • Energi Norge AS

 • Ericsson AS

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fagpressen

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Folk og Forsvar

 • Forskerforbundet

 • Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)

 • Frelsesarmeen

 • Fremtiden i våre hender

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gatejuristen

 • Greenpeace Norge

 • Hafslund AS

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • IKT-Norge

 • Industri Energi

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Institutt for fredsforskning (PRIO)

 • Institutt for journalistikk

 • Islamsk Kvinnegruppe Norge

 • Islamsk Råd Norge

 • Jottacloud

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Kompetanseutvalget for dommere

 • Kongsberg Gruppen ASA

 • Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen i Norge

 • Kopinor

 • Krigsskoleutdannede offiserers forening (KOL)

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Leger uten grenser

 • Lyse AS

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Menneskeverd

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Mnemonic AS

 • NAMMO AS

 • Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Naturvernforbundet

 • Nei til atomvåpen

 • NGO-forum for menneskerettigheter

 • Nordea

 • Norges Fredsråd

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norges markedsføringsforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Offiserforbund (NOF)

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Hydro ASA

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Militærjuridisk Forening

 • Norsk olje og gass

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske kvinnelige juristers forening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

 • Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

 • Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering

 • Organisasjonen mot politisk overvåking

 • Phonero

 • Politiets Fellesforbund

 • Pragma sikkerhet

 • PRO-Sentret

 • Rafto-stiftelsen

 • Redd Barna

 • Rettighetsalliansen

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • SAFE

 • Samfunnsviterne

 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

 • Senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • SINTEF – IKT

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statsadvokatenes forening

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen bedre føre var

 • Stiftelsen Fritt Ord

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • TeliaSonera Norge

 • Thales Norge AS

 • TONO

 • TV 2

 • TVNorge

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

 • Vinghøg AS

 • Watchcom Security Group

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt 50 realitetsuttalelser. Følgende instanser har gitt uttalelse:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsstaben

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Høyesterett

 • Jernbaneverket

 • Kystverket

 • Luftfartstilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Norges vassdrag- og energidirektorat

 • Norsk romsenter

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Cyberforsvaret

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarets logistikkorganisasjon Investering

 • Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold

 • Forsvarets sikkerhetsavdeling

 • EOS-utvalget

 • Oslo kommune

 • Norges Bank

 • Norges Banks representantskap

 • NRK

 • Statnett

 • Telenor

 • Abelia

 • Advokatforeningen

 • Den Norske Bank

 • EnergiNorge

 • Finans Norge

 • Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

 • KraftCERT AS

 • Mnemonic AS

 • Norsk olje & gass

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Privatpersonen Anders Bakke

 • Space Norway AS

 • Watchcom Security Group

Følgende høringsinstanser støtter forslaget eller har ingen merknader til høringen:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arkivverket

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Generaladvokaten

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Oljedirektoratet

 • Riksantikvaren

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens strålevern

 • Statistisk sentralbyrå

 • Kirkerådet

 • Stine Sofies Stiftelse

Høringsinstansenes merknader til de enkelte forslagene i høringsbrevet omhandles tematisk under de påfølgende kapitlene.

Til toppen
Til dokumentets forside