R-1/99 99/ 251 C Overføring av ubrukte bevilgninger til 1999

Til samtlige departementer
og Riksrevisjonen

Rundskriv R-1/99

Vår ref

Dato

99/ 251 C Om/HDH

14.01.1999

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 1999

  1. Poster med stikkordet "kan overføres"

For overføring av ubrukte bevilgninger under poster som har stikkordet " kan overføres" gjelder samme bestemmelser som tidligere. Ubrukt beløp av bevilgning for 1998, med tillegg av overført fra tidligere år, kan overføres til 1999, med den begrensning at det ikke kan overføres mer enn sum bevilgninger for årene 1997 og 1998. Ved beregning av overføringsbeløpet skal posten sees som en helhet, slik den fremgår av Stortingets vedtatte budsjett ("Blå bok") med tillegg av eventuelle tilleggsbevilgninger.

I overføringsbeløpet kan gjøres tillegg for beløp som følger av vedtak om omdisponering fra driftsbevilgning til investeringsbevilgning under samme kapittel. Det vises til omtale av adgangen til slik omdisponering i Veiledning i statlig budsjettarbeid (heretter betegnet "Veiledningen"), R-534 av april 1994, del II pkt 5.4. Med den nåværende kontoplan gjelder dette omdisponering fra post 01 til 45. Dersom et fagdepartement har gjort slikt vedtak i 1998, må kopi av vedtaket vedlegges. Forutsetningen for at det kan innarbeides tillegg under post 45 er selvsagt at post 01 viser tilsvarende innsparing.

Samtykke til overskridelse gitt av Finansdepartementet eller ved kgl. res. gjelder bare for inneværende termin. Eventuell unyttet tillatelse kan derfor ikke overføres til 1999.

Tildeling av fellesbevilgning med stikkordet "kan overføres" kan tas hensyn til ved beregningen av overføringsbeløpet.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Oppgave med beregning av beløp som ønskes overført gis på vedlagte skjema som sendes Finansdepartementet, med kopi til Riksrevisjonen innen 1. mars 1999. Kapittel og post som det foreslås overføring til må være i samsvar med 1999 - budsjettet.

Oppgaven avgis i tusen kroner, og regnskapstall avrundes alltid oppover til nærmeste tusen kroner.

2. Driftsbevilgninger

I samsvar med bevilgningsreglementets § 7 annen setning kan ubrukt bevilgning under postene 01 og 21 overføres til 1999, begrenset oppad til 5 prosent av bevilgningen. Post 01 og 21 sees alltid hver for seg.

Reglene om overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste er omhandlet i Veiledningen, del II kap 4. På side 38 i veiledningens del I er det tatt med et eksempel på bruk av skjema for overføring av ubrukt driftsbevilgning. (På dette skjema er ført opp både post 01 og 11 i samsvar med tidligere kontoplan, men for øvrig er bruken av skjemaet uforandret).

Nærmere presisering av hva som er "bevilgning" er gitt under omtalen av rubrikk 3.

Dersom en driftspost unntaksvis har stikkordet "kan overføres", behandles den i samsvar med reglene på side 1.

Bruk av innsparte driftsmidler til investeringer

Finansdepartementet har gitt departementene fullmakt til å omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger under samme kapittel. Med den nye postinndelingen fra og med 1998 gjelder dette omdisponering fra post 01 til post 45. Det kan omdisponeres inntil 5 pst av bevilgningen, jf Veiledningens del II pkt 5.4.

Dersom et fagdepartement har gitt slikt samtykke i 1998, må kopi av vedtaket sendes til Finansdepartementet sammen med skjema for overføringer. Det beløp som er vedtatt omdisponert kan - under forutsetning av at post 01 viser tilsvarende innsparing - legges til post 45 under samme kapittel før beregning av overførbart beløp under sistnevnte post.

Eventuelt vedtak om overskridelse i 1997 mot innsparing i 1998

Finansdepartementet har gitt departementene fullmakt til å overskride bevilgningene til driftsutgifter med inntil 5 prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i neste budsjett-termin, jf Veiledningens del II kap 7. Dersom et departement har gitt slikt samtykke i 1997, må det i 1998 foretas en innsparing tilsvarende den faktiske overskridelse i 1997. Kopi av forhåndssamtykket vedlegges.

Overføring av ubrukt merinntekt

Reglene om adgang til å samtykke i overskridelse av bevilgningene under driftspostene 01 og 21 mot tilsvarende merinntekt på motsvarende inntektsposter er referert i Veiledningens del II, kap 6.

I den grad faktisk bokført merinntekt er større enn faktisk bokført merutgift, kan differansen medregnes ved beregning av overføring av bevilgning til neste budsjett-termin, jf. Veiledningens del II, pkt 6.7. Det samlede beløp som kan overføres er begrenset til 5 pst. av samlet driftsbevilgning.

Kopi av det enkelte samtykke skal sendes Riksrevisjonen etter hvert som det gis. Ved utgangen av hvert år tas samtykkene med i den hjemmelsoversikt som er omtalt i rundskriv R-8/98 pkt 3.1.2. Det er viktig at denne oversikten er fullstendig.

Merinntekt som består av refusjon av fødselspenger, arbeidsmarkedstiltak o l, (se Veiledningen, del II, pkt. 6.6) gir grunnlag for overskridelse uten særskilt samtykke, og uten å være bundet av begrensningen på 2 pst av bevilget utgiftsbeløp.

3. Bruk av skjemaet

Vedlagte skjema fylles ut av det enkelte departement, signeres og sendes Finansdepartementet innen 1. mars 1999. Gjenpart sendes Riksrevisjonen. Oppgaven avgis i tusen kroner, hvor regnskapstallet alltid avrundes oppover til nærmeste tusen kroner. Til den enkelte rubrikk bemerkes:

I rubrikk 1 føres opp kapittel og post i 1998-budsjettet.

I rubrikk 2 føres opp overførte beløp fra 1997 i samsvar med det trykte statsregnskap for 1997.

I rubrikk 3 føres opp Stortingets samlede bevilgning under den enkelte post, slik den er registrert i det sentrale statsregnskap som føres av Finansdepartementet. Der er i tillegg til "Blå bok" tatt med tilleggsbevilgninger og reduksjoner som Stortinget har vedtatt for den enkelte post.

Der er også medtatt påplussinger og reduksjoner som Stortinget har vedtatt samlet for hele statsbudsjettet, og som Finansdepartementet har fått fullmakt til å fordele. Det gjelder f.eks. fordeling av bevilgningen under kap 1630 til å styrke økonomiforvaltningen og kap 2315 til lønnsregulering.

I rubrikk 4 føres opp tillatt overskridelse som følge av merinntekt, ut fra endelig regnskapstall i statsregnskapet. For hvert beløp må det i fotnote angis hvilken post merinntekten er registrert under, og til dato for eventuelle brev fra Finansdepartementet.

Helt unntaksvis kan Finansdepartementet ha gitt uttrykkelig samtykke til at unyttet tillatelse til overskridelse kan overføres. I slike tilfelle skal gjenpart av Finansdepartementets godkjenningsbrev alltid vedlegges.

Det understrekes at ingen andre overskridelsessamtykker enn de foran nevnte kan overføres.

I rubrikk 5 føres opp innsparinger som må foretas i 1998 som følge av tillatte overskridelser i 1997 i medhold av reglene omtalt på side 2.

I rubrikk 6 føres opp innsparing som ikke er vedtatt av Stortinget, men som Finansdepartementet eller fagdepartementet har forutsatt i forbindelse med samtykke til økte utgifter på andre kapitler og poster, herunder omdisponering til post 45, jf. ovenfor. Innsparingsbeløpet settes lik faktisk merutgift under den posten som overskridelsessamtykket gjelder. Dato for vedtaket angis i form av note.

Dersom posten har stikkordet "kan nyttes under" må i denne kolonne tas med eventuell overskridelse under den posten som stikkordet henviser til.

I rubrikk 7 føres regnskapstallet opp i samsvar med statsregnskapets tall avrundet oppover til nærmeste tusen kroner.

I rubrikk 8 føres opp summen av rubrikk 2, 3 og 4 med fradrag av rubrikk 5, 6 og 7.

I rubrikk 9 føres opp det maksimale beløp som kan overføres som følge av den fastsatte begrensning på 5 prosent, regnet av bevilgning for 1998. (se kommentar til rubrikk 3).

Hvis det under post 45 overføres beløp som er omdisponert fra post 01 må dette trekkes fra det maksimumsbeløp på 5 pst. som beregnes for post 01.

I rubrikk 10 føres opp det beløp som ønskes overført til 1999 samt kapittel og post som er aktuell i 1999. Dette beløpet vil være det minste av beløpene i rubrikkene 8 og 9.

Det legges ved noen eksemplarer av begge skjematypene. Det gjentas at frist for innsending av oppgavene til Finansdepartementet er 1.mars 1999.

Kopi av oppgavene sendes Riksrevisjonen.

4. Fordeling av overførte driftsbevilgninger på underpost 1 og 2.

Finansdepartementet trenger for analyseformål en anslagsvis fordeling av bevilgninger og regnskapstall under post 01 på lønnsutgifter og på varer og tjenester. Derfor er departementene i rundskriv R-10/98 bedt om å spesifisere post 01 for 1999 på sum underpost 1 Lønn og godtgjørelser (underpostene 11-19) eller sum underpost 2 Kjøp av varer og tjenester (underpost 21-29). Det trengs en tilsvarende fordeling av de ubrukte bevilgninger som overføres fra 1998 til 1999. Når Finansdepartementet meddeler hvilke beløp som er godkjent overført fra 1998 til 1999 under 01-poster, vil departementene bli bedt om å spesifisere beløpet under hver post på de ovennevnte underposter 1 og 2.

Følgende vedlegg skal sendes med skjema for overføringer til 1999:

  • Vedtak fra fagdepartementet om omdisponering mellom postene 01 og 45
  • Forhåndsamtykke fra fagdepartementet om overskridelse i 1997 mot innsparing i 1998.
  • Samtykke til overskridelse gitt av Finansdepartementet eller ved kgl.res. hvor det uttrykkelig er fastsatt at unyttet tillatelse til overskridelse kan overføres.
  • Vedtak om innsparing

Med hilsen

Ole K. Hovland e.f.
ekspedisjonssjef

Arnt Kamperud
Avdelingsdirektør