Rapport: Om livssynsavgift

Ernst & Young AS, februar 2017.

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere – som én av flere finansieringsordninger – en finansieringsløsning der den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn finansieres gjennom en livssynsavgift.

En slik ordning reiser spørsmål som departementet ønsket belyst gjennom et eksternt utredningsarbeid.

Ernst & Young AS har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert en rapport om livssynsavgift, som del av et grunnlag for departementets videre arbeid med temaet.

Konkurransegrunnlaget (.pdf) og rapporten "Om livssynsavgift" (.pdf)