Rapport om e-post og Internett i domstolene: Sluttrapport

Justisdepartementet, Domstolavdelingen, oppnevnte 22 april 1998 en arbeidsgruppe for å utrede enkelte spørsmål knyttet til domstolenes bruk av elektronisk post (e-post) og Internett.

Ved brev av 22 april 1998 oppnevnte Justisdepartementet, Domstolavdelingen, en arbeidsgruppe som skulle utrede enkelte spørsmål knyttet til bruk av elektronisk post og Internett i domstolene.

Arbeidsgruppen avga, i forståelse med Justisdepartementet, en delrapport I 3 desember 1998. Denne delrapporten omhandlet bruk av elektronisk post i domstolene, samt enkelte overordnede spørsmål knyttet til hjemmesider for domstolene.

Sluttrapporten bærer preg av at en rekke av de aktiviteter som var foreslått i forlengelsen av delrapport I er igangsatt, og det er ikke naturlig å ta med i sluttrapporten.

Oslo, 20 november 2000

Morten S Hagedal
leder

Gro Flatabø

Kjetil Gjøen

Pål Anders Hagen

Ruth Anker Høyer

Roald Tørrissen