Rapport om psykisk helsetjeneste for studenter

I oktober la en departementsforankret arbeidsgruppe fram en rapport med anbefalinger til tiltak for å bedre samarbeidet mellom studentsamskipnadene, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det gjelder psykisk helsetjeneste til studenter, slik at disse kan ytes på en best mulig måte.

Se rapporten ”Psykisk helsetjeneste for studenter” (pdf).

En samlet arbeidsgruppe anbefaler at det inngås avtaler mellom studentsamskipnadene, lærested, vertskommune og regionale helseforetak om hvordan tilbudet om psykiske helsetjenester for studenter skal innrettes. Departementet vil følge opp dette gjennom de ordinære styringssystemene overfor regionale helseforetak og kommuner.
Arbeidsgruppen er delt når det gjelder forslag til finansieringsløsning:

A. Arbeidsgruppens medlemmer fra studentsamskipnadene, kommunene, Mental Helse Ungdom (MHU), Studentenes Landsforbund(StL) og Norsk Studentunion(NSU)anbefaler primært en løsning som innebærer at studentsamskipnadene tilføres hjemler med tilhørende driftstilskudd og trygderefusjoner. Subsidiært anbefaler disse medlemmene en forskriftsfesting av trygderefusjon for kliniske psykologer og psykiatere ansatt i studentsamskipnad.

B. Arbeidsgruppens medlemmer fra regionale helseforetak, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler en løsning som innebærer at dagens trygderefusjoner til psykiatere og psykologer overføres til RHFenes basisrammer.


I statsbudsjettet for 2009 er forslag B fulgt opp ved at dagens refusjonsordning fra NAV til psykiatere og psykologspesialister foreslås å opphøre. Et tilsvarende beløp foreslås overført basisrammene til Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. Med utgangspunkt i behovet for lik tilgang til tjenester vil departementet følge opp dette i oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF ved å stille krav om at det settes av midler til psykisk helsetjeneste i regi av studentsamskipnadene i helseregionen. 

Det vises for øvrig til omtale i statsbudsjettet for 2009 kap. 732, postene 72-75.