Referat fra gruppe A møte 12 februar 2004

Referat fra møte 12. februar 2004

Arbeidsgruppe A: Lærerutdanning
Tilstede fra Norge: Frode Hauge, UFD

Del 1:Status forinterim-rapporten

Vi fikk en orientering fra kommisjonen. Ingen skriftlig dokumentasjon. I den følgende oppsummering tas det forbehold om at noen punkter på dette tidspunktet var ukare å forstå – bl.a. fordi ”konsensusmøte” mellom kommisjonen og medlemslandene som var grunnlag for endringer i rapporten ble holdt dagen før vårt møte (onsdag 11. februar).

Det legges frem fellesrapport til utdanningsministrene 26. februar.

Endringer i interim-rapporten, men hovedinnhold som før:

  • generelle nedtoning av tilrådinger og beskrivelser, mindre skarp. Heller mer positiv tone, framheving av arbeid som er gjort/mål som er nådd. Fremdeles klare prioriteringer/uttalelser.
  • satsing på LLL er forsterket
  • mobilitet er forsterket (oppfattet at dette gjelder arbeidsflyt, dokumentasjon av kompetanse, lærer- og studentutveksling – sagt at perspektivet også bør rettes mot Bergen 2005)
  • yrkesutdanningen forsterket
  • fremdeles en understreking av behovet for profesjonel development for lærere/instruktører, forberede lærere/instruktører for samfunnet i endring, legge til rette for arbeidsvilkår. Oppfattet også at arbeidet med ”nøkkelkompetanse” for lærer/instruktører skulle fortsette

Videre arbeid i arbeidsgruppene:

  • Interim-rapporten vil ligge som et bakteppe for alt det fremtidige arbeidet.
  • Oppfatter at det ikke blir årlige rapporteringskrav, men rapporter hver andre år for å ”måle” gjennomføring – 2006 – 2008 – 2010 (usikkert hva dette innebærer for nasjonal rapportering)
  • Arbeidsgruppene vil fortsette som nå
  • Arbeidet med ny rapport i 2006 må alt legges til rette for.
  • Prioritet for 2005 er imidlertid også midtveisrapport for Lisboa 2010. Selvsagt usikkert hvor omfattende utdanning/forskning vil inngå i denne rapporten.

Del 2: Videre framdrift for arbeidsgruppe A:

Undergruppe for:

Kompetanseutvikling for lærere og instruktører (Supporting teacher professionalism)

Utvikling av indikatorer for å måle kompetanseutvikling (Indicators)

Felles referanserammer - kvalitetssikring -VET (.....)

Undergruppene møter tre ganger fram til juni – mulighet for hovedgruppen å følge arbeidet underveis.

Kommisjonen har ennå ikke foreslått medlemmer i undergruppene – blir 3-4 fra gruppe a i hver undergruppe. Mange har ønske om å delta i undergruppe a om profesjonell development – der Norge har foreslått Kari Brustad. Klargjøres i løpet av 1-2 uker.

Hovedgruppen todagers møte i juli for å drøfte de tre undergruppenes rapporter.

Hovedgruppen to møter til høsten 2004

Hovedgruppen to-tre nye møter våren 2005

Kommisjonen åpner opp for en slags ny arbeidsform – større europeisk ekspertkonferanse på noen utvalgte og prioriterte områder – 1-2 høsten 2004. For Norge ville teamarbeid, nyutdannede lærere, partnerskap kunne være aktuelt. Kommisjonen vil senere spesifisere nærmere hva man legger i denne ”nye” arbeidsformen.