Referat fra gruppe B2 Experts on Languages 17 juni 2005

Referat fra det 12. møte i ”The Working Group of Experts on Languages, Brussel 17. juni 2005

Norsk representant: Per Ramberg

 1. Innledning

Hovedsaken på dette møtet er å drøfte arbeidsgruppens framtidige arbeidsoppgaver og arbeidsformer. Det er en viktig oppgave på dagsorden for arbeidsgruppen fram til 2006: Implementering av aksjonsplanen for læring av fremmedspråk. En annen viktig oppgave er utvikling av ”The Language Indicator”. Før en bestemmer seg for hva slags strategier en skal legge opp til, vil arbeidsgruppen få innsikt i hvordan andre arbeidsgrupper har endret sine måter å arbeide på.

 1. ”Education and Training2010”– oppdatering av prosessen

Utdanning er viktig for å fremme økonomisk vekst i Europa, men utdanning har flere viktige oppgaver enn bare å sikre økonomisk vekst (bl.a. utvikling av demokrati, kulturforståelse og dannelse).

I det videre arbeidet vil en legge større vekt på medlemsstatenes behov innenfor prioriterte områder. En ønsker å danne grupper (”clusters”) av personer fra ulike land. Gruppene dannes ved at ulike land som er interesserte i det / de samme tema, utgjør en gruppe. Hver gruppe har stor frihet mht hvilke arbeidsmåter de ønsker å benytte seg av for bedre å lykkes med målsettinger innenfor de prioriterte områdene. En kan ha to representanter pr land i hver gruppe. En av representantene kan representere policy-nivået, mens den andre kan være knyttet til implementeringsnivået (praksisnivået).

European Qualification Framework, et nyutviklet rammeverk for kompetansevurdering, kan bli et nyttig redskap for å fremme mobilitet og styrke arbeidsmarkedet i Europa. Det er lagt fram et utkast til et slikt rammeverk i juni 2005. Det skal nå ut på høring og politisk behandling fram til desember 2005.

I 2006 ønsker en at medlemslandene legger opp til nasjonale møter / konferanser der en setter fokus på prosessen knyttet til ”Education and Training 2010”.

 1. Presentasjon av det nye utdanningsprogrammet: ”The Integrated Lifelong Learning Programme”, 2007 -2013
 • 4 program under den nye paraplyen: Comenius (skole), Erasmus (høyere utdanning), Leonardo (yrkesfag), Grundtvig (voksenopplæring).
 • Målsettinger:
  • Comenius: 5% av elevene i skolen skal delta i samarbeidsprosjekt i perioden 2007-2013
  • Erasmus: 3 mill studenter innen høyere utdanning skal ha deltatt i dette programmet innen 2011
  • Leonardo: 150.000 lærlinger skal utplasseres innen 2013
  • Grundtvig: 25.000 personer knyttet til voksenopplæring skal utveksles innen 2013
 • Læring av fremmedspråk er en viktig del av målsettingene i alle 4 programmene under den nye felles paraplyen
 • Noen tiltak knyttet til det å fremme læring av fremmedspråk:
 • økt mobilitet (elever, lærlinger, lærere, studenter, andre voksne)
 • utvikling av materiell for læring av fremmedspråk
 • online kurs for læring av fremmedspråk
 • kurs for fremmedspråklærere
 • en nettportal for fremmedspråklærere i Europa
 • Linguistic Competence Indicator
 • Konferanser
 • Europass er en viktig del av det nye programmet, og fremmedspråkkompetanse er en viktig del av Europass
 1. Aksjonsplanen for læring av fremmedspråk (“The Action Plan on Language Learning and Linguistic Diversity”), 2004- 2006

Planen har 45 konkrete tiltak som skal være gjennomført ved slutten av 2006. Dette er meget ambisiøst. Skal en lykkes, må en ha et godt samarbeid med hvert enkelt medlemsland. Noen av tiltakene som er på gang / er gjennomført:

 • Konferanse: Fokus på CLIL i Luxemburg mars 2005
 • Etablering av nettverk for inspektører knyttet til læring av fremmedspråk: Innbydelse er sendt til alle land for å delta i et møte der en forsøker å komme fram til hvordan dette kan gjøres
 • Utarbeidelse av informasjonsmateriell om ulike tiltak i aksjonsplanen
 • Økning på 20% av studenter som tar intensivkurs i læring av fremmedspråk før de reiser ut (Erasmus-studenter)
 • Flere studier på prioriterte områder (Language Teaching in Schools, CLIL, Teaching of Foreign Languages to Pupils with Special Needs, Common Profile for Training of Foreign Language Teachers, Motivation of People to Learn Foreign Languages, Obstacles to Mobility of Foreign Language Teachers, The Main Pedagogical Principles underlying the Teaching of Languages to very young Learners, The Effect on the European Union Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprises m.fl)
 • En har et utviklingspotensial mht å forbedre spredningen av de ulike tiltakene som er gjennomført / skal gjennomføres
 1. “The Activity of the Group on Education of Teachers”: Dannelse av ”Clusters”

Fokus på etablering av et system der en ser grunn-, etter- og videreutdanning av lærere i sammenheng.

Arbeidsgruppe A knyttet til lærerutdanning har bestemt seg for å endre arbeidsformen for om mulig å lykkes bedre med målsettingen om utdanning av og utvikling av lærerkompetanse i et livslangt perspektiv. De har nå tatt i bruk ideen om ”clusters” der et mindre antall land med samme interesseområde går sammen i en gruppe. Dette vil sikre bedre fokus og bedre forankring av arbeidet.

Her er noen av de nøkkelområdene som ulike land har valgt:

 • Profesjonell utvikling av lærere i et livslagt perspektiv
 • Utvikling av mulige Benchmarks i lærerutdanningen
 • IKT i lærerutdanning
 • Effektiv bruk av ressurser

De startet arbeidet i ”clusters” fra januar 2005. De har også bygd inn prinsippet om ”peer – learning activities” i sitt arbeid – en dialog / drøfting mellom ulike land for å komme dypere ned i materien. Representanter i ”the peer-larning activity” er ikke nødvendigvis de samme som i ”clusters”. I ”the clusters” vil det ofte kunne være personer med bred generell kompetanse, mens en i ”peer-learning group” ofte vil finne spesialister. Den første ”peer-learning activity” vil bli i september 2005 der flere land skal drøfte hvordan de skal utvikle lærere i et livslangt perspektiv. Erfaringene med ”peer-learning activities” vil bli drøftet i ”clusteret” i oktober 2005 for å se om en kan gi anbefalinger på policy- nivå. I løpet av høsten 2005 vil en vite mer om denne arbeidsformen er en farbar vei for å komme videre.

 1. Framtidige aktiviteter for the Language Group

Følgende aktiviteter er aktuelle:

 • implementering av aksjonsplanen
 • utvikling av en indikator for å måle fremmedspråkkompetanse (the Linguistic Competence Indicator)
 • gjennomføre flere studier på prioriterte områder innen læring av fremmedspråk
 • arrangere konferanser som fokuserer på læring av fremmedspråk
 • utvikle en spredningsstrategi
 • sondere mulighetene for å etablere et nettverk av inspektører knyttet til læring av fremmedspråk

Når en skal drøfte eventuelle nye måter å organisere arbeidet, må en vurdere:

 • hvordan fremme læring av flest mulig fremmedspråk på best mulig måte
 • hvilke metoder kan være aktuelle
 • er det tema vi ønsker mer fokus på: For eksempel læring av flere fremmedspråk på et tidligere stadium, læring av fremmedspråk blant yrkesfagelever mm
 • hvilke områder innen læring av fremmedspråk er interessante i ditt eget land
 • er det områder innen læring av fremmedspråk som er interessante i andre land (som en vet om / har hørt om)

En kan tenke seg en større variasjon i arbeidsmåter: Delvis arbeid i plenum med dagens arbeidgruppe, delvis arbeid i mindre grupper med representanter fra arbeidsgruppen, delvis arbeid i ”clusters”, delvis arbeid i peer – learning gruppe osv

Arbeidsgruppen vil drøfte mulige endringer mht arbeidsform på første møte etter sommerferien.