referat gruppe B2 fremmedspråk nov 2004

Referat fra det 10. møte i arbeidsgruppen for fremmedspråkopplæring, november 2004

Forum: Arbeidsgruppe for læring av fremmedspråk
Møtested: Brussel
Tidspunkt: november 2004
Norsk representant: Per Ramberg

 1. Kort gjennomgang av virksomheten i ekspertgruppene knyttet til Lisboa-prosessen v/Kommisjonen
 • Før jul 2004 legges det ut rapporter fra alle arbeidsgruppene på web-site
 • I løpet av 2005 skal alle land rapportere hva de har gjort knyttet til Lisboa-prosessen
 • Kommisjonen vil på basis av de nasjonale rapportene lage en europeisk rapport
 • Kommisjonen vil spisse arbeidet i de ulike gruppene. En vil se på hva som er viktig å få på plass og deretter velge relevante arbeidsmetoder og arbeidsgrupper. En vil blant annet gå mer i dybden i arbeidet og sørge for at ulike funn gjøres mer synlig for det politiske systemet
 • Det er et mål å få til en bedre integrasjon mellom arbeidet i de ulike gruppene knyttet til Lisboa-prosessen og København-prosessen
 • Luxemburg vil fokusere multilingualisme i sitt presidentskap våren 2005
 1. Arbeidsgruppe B (”Basic skills”) og forbindelsen til arbeidsgruppen for fremmedspråk

Arbeidsgruppe B har laget et rammeverk for de ulike ”key-competencies”. De har foreslått å lage et eget rammeverk for læring av morsmål og et annet for læring av fremmedspråk. Det ble registrert en uenighet i arbeidsgruppen for fremmedspråk om det er mest hensiktsmessig å lage et rammeverk for læring av språk eller om en bør ha to ulike rammeverk slik arbeidsgruppe B foreslår.

 1. En studie for å se på mulighetene for å etablere et europeisk organ for å fremme språklig mangfold
  • Det europeiske parlamentet vedtok 4.sept 2003 en resolusjon om å arbeide for språklig mangfold
  • Det foretas derfor en studie om språklig mangfold i Europa (i 25 EU-land, 3 søkerland og 3 EFTA-land)
  • En skal forsøke å identifisere ulike organ som arbeider for dette formålet, og eventuelt foreslå om og på hvilken måte et slik organ bør etableres. Arbeidet startet 15.09.04 og i slutten av januar 2005 skal det foreligge en rapport
 1. Den europeiske indikatoren for å teste lingvistisk kompetanse
  • Det vil gå ut en anbudsinvitasjon om å lage og gjennomføre denne testen tidlig i 2005
  • En skal bruke det europeiske rammeverket
  • En tenker seg først et pilotprosjekt i mindre skala før det gjennomføres i alle europeiske land
  • En ser for innsamling av data med jevne mellomrom (for eksempel hvert 3.år)

Det ble en diskusjon i gruppen om hvor omfattende testen skal være første gang. Noen mener at en første gang bør gjennomføre testen med færrest mulig variabler, mens andre mener at en testen bør utformes slik at den støtter opp om prinsippet ”mother tongue + 2 foreign languages”. Mulige variabler som ble drøftet mht gjennomføring første gang:

 • Skal en teste bare første fremmedspråk eller både første og andre fremmedspråk
 • Skal en teste alle 4 ferdighetene eller skal en teste bare to av ferdighetene
 • Skal en teste kompetansen når elevene er 15 eller 16 år
 • Skal en teste alle 6 nivåene i det europeiske rammeverket eller skal en kutte ut C-nivået
 • Fra norsk side ble følgende standpunkt fremhevet:
  • Det er ønskelig å teste alle 4 ferdighetene
  • Dersom en bare ser seg i stand til å teste ut 2 ferdigheter, bør en ha en aktiv og passiv ferdighet. Det er bedre om den aktive ferdigheten blir snakking framfor skriving
  • Dersom det er behov for forenkling, bør en vurdere om det er nødvendig å ha med de to nivåene knyttet til C
  • Det er uhyre viktig at en tester mer enn 1.fremmedspråk (i 85% av Europas land er engelsk 1. fremmedspråk, dette vil bety at en tester stort sett kompetansen i engelsk, og at engelskens dominans blir enda større. Samtidig vil dette svekke prinsippet om ”mother tongue + 2”)
  • Dersom det er slik at flere land avslutter den obligatoriske skolen når elevene er 15 år, kan det være en fordel å teste fremmedspråkkompetanse når elevene er 15 år (slik en gjør også i PISA-undersøkelsen). Ulempen er at kompetansen i 2. fremmedspråk sannsynligvis er relativt lav for dette alderstrinnet.
 1. En studie for å se på hvordan en kan fremme læring av fremmedspråk utenfor det formelle utdanningssystemet
 • Det er satt i gang en studie for å se på gode metoder og god praksis for å motivere mennesker utenfor det formelle utdanningssystemet til å lære fremmedspråk
 • En er spesielt på jakt etter nye innovative måter å gjøre dette på
 • Det er plukket ut 20 land som en ønsker å se på (Norge er ikke en av de 20 landene)
 • Resultatene av studien vil foreligge i august 2005
 1. Kort statusrapport knyttet til implementeringen av ”Action Plan”
 • Det er en ambisiøs plan (45 tiltak på 3 år)
 • Følgende hovedområder er foreløpig satt i verk:
  • Endre utdanningsprogrammene for å gjøre de mer effektive i forhold til språklæring
  • Flere studier er satt i gang (”European Portfolio for Language Teacher Education” er akkurat ferdig, ”Language Learning for pupils with special needs” er snart klar, ”Study of regional and minority languages in Europe” vil foreligge tidlig i 2005, Studien som skal se på mulighetene for å opprette et organ for å fremme språklig mangfold ferdigstilles tidlig i 2005, studien for å vurdere hvordan en kan fremme motivasjonen for læring av fremmedspråk blant mennesker utenfor det formelle utdanningssystemet vil foreligge i august 2005)
  • Anbudsinvitasjon går ut tidlig i 2005 for:
   • Hvordan øke mobiliteten blant språklærere
   • Hva koster manglende språkkunnskaper industrien
   • Hvordan kan en måle fremmedspråkkompetansen blant unge mennesker i Europa
  • Konferanser:
  • Luxemburg: CLIL (mars 2005) med målgruppene policy-makers og personer som lager læreplaner
  • Bruxelles: Regional and minority languages in Europe (slutten av 2005)
 • Informasjon om hva de ulike land foretar seg i forhold til ”Action Plan”
  • Fra norsk side ble følgende punkter trukket fram:
   • Stortingets vedtak om å innføre to fremmedspråk for alle elever i grunnskolen fra 2006
   • Utarbeidelse av nye læreplaner i fremmedspråk for grunn- og videregående skole basert på det europeiske rammeverket (innføres fra 2006)
   • Utarbeidelse av en aksjonsplan for å fremme læring av fremmedspråk (2005-2009)
   • Opprettelse av et nasjonalt senter for læring av fremmedspråk fra 2005
 1. Framtidig arbeid for arbeidsgruppen knyttet til læring av fremmedspråk

Arbeidet i arbeidsgruppen for å fremme læring av fremmedspråk vil fortsette blant annet pga arbeidet med implementeringen av aksjonsplanen og utviklingen av indikatoren for å teste fremmedspråkkompetanse. Det blir 3 møter våren 2005. I tillegg til de to nevnte sakene vil en prioritere a. Økt mobilitet blant fremmedspråklærere b. Utvikling av læringsmateriale for fremmedspråkundervisningen.