Historisk arkiv

Regjeringens forbrukerpoltikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Handlingsprogram 2008-2009

Regjeringens forbrukerpolitikk – Handlingsprogram 2008-2009 er den første samlede fremstilling av myndighetenes innsats for å ivareta forbrukernes interesser. Handlingsprogrammet trekker opp utfordringer og mål på forbrukerområdet. Et sentralt element i regjeringens forbrukerpolitikk er å legge til rette informasjon slik at du og jeg som forbrukere kan opptre aktivt, trygt og velinformert. Handlingsprogrammet beskriver en rekke tiltak innenfor ulike samfunnssektorer som er viktige for forbrukernes hverdag. Mange av tiltakene sikter mot å gi forbrukerne et bedre informasjonsgrunnlag. Handlingsprogrammets 13 temakapitler med bidrag fra 15 departementer illustrerer bredden i forbrukerpolitikken. Noen prioriterte områder er:

  • Et bærekraftig forbruk med minst mulig utslipp av klimagasser
  • Barn og unge som trygge forbrukere
  • Tilgjengelighet til varer, tjenester og informasjon for alle forbrukere uansett funksjonsevne

Regjeringens forbrukerpolitikk - Handlingsprogram 2008-2009 (pdf-format)

The Norwegian Government´s Consumer Policy - Action Programme (short version) (pdf-format)