Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Til innholdsfortegnelse

Tiltak innenfor andre viktige samfunnsområder

Bygg og anlegg

Tiltak BA1:

Ny handlingsplan for universell utforming i Statsbygg

Statsbygg har en viktig rolle som statlig byggherre og fagorgan. Statsbygg forvalter 2350 bygninger og organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre, til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år.Det er en målsetting at Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg (fengsler unntatt) skal være universelt utformet innen 2025. Statsbygg vil utarbeide en ny handlingsplan for dette arbeidet for perioden 2016-2020.Gjennomføring: 2015-2020Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak BA2:

Forskrift om tekniske krav til byggverk

Forskriften bidrar til å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Universell utforming er et gjennomgående krav i forskriften. Det stilles krav om universell utforming av nye publikumsrettede bygg og arbeidsplasser, anlegg og uteområder. Det stilles tilgjengelighetskrav til boliger. Gjennomføring: Løpende Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inngang uten trapper til bygningen

Eidsvollsbygningen ble restaurert til Grunnlovsjubileet i 2014. Det ble gjort «i demokratiets ånd». Bygningen har fått atkomst som er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse og det er funnet plass til heis til 2. etasje der Rikssalen ligger. Foto: Statsbygg / Trond Isaksen.

Tiltak BA3:

Husbankens grunnlån

Husbankens grunnlån skal blant annet fremme viktige boligkvaliteter som miljø og tilgjengelighet / universell utforming ved utbedring av eksisterende boliger og bygging av nye boliger.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak BA4:

Tilskudd til tilpasning av bolig

Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at personer med spesielle behov får tilpasset boligen til sine behov. Tilskuddet forvaltes av Husbanken, og fordeles i hovedsak via kommunene. Tilskuddet blir gitt etterøkonomisk behovsprøving. Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak BA5:

Husbankens tilskudd til heis og tilstandsvurdering

Tilskuddet går til tilstandsvurdering av borettslag, sameier og lignende, og prosjektering og installering av heis i eksisterende boligbygg. Husbanken forvalter ordningen. Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengeligheten i eksisterende boliger og bygg.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvendig heis sammen med trappeoppgangen

Heisprosjekt i Årdal. Flotane og Sauekvei borettslag i Årdal i Sogn og fjordane har fått etterinstallert heis og nytt trapperom med støtte fra Husbanken og NAV. Heis gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Foto: Husbanken.

Tiltak BA6:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Tilskuddet skal bidra til flere miljø- og energivennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Tilskuddet forvaltes av Husbanken og skal gå til kompetanse- og kunnskapsutvikling, formidling og forsøksprosjekter om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger, universell utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder, og bærekraftig byggeskikk. Tilskuddet gis blant annet til interesseorganisasjoner, kommuner, stiftelser og forskningsinstitusjoner.Gjennomføring: Løpende Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak BA7:

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Husbankens investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser skal stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Plasser som mottar tilskudd skal blant annet være universelt utformet og tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt, samt være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.Gjennomføring: Løpende Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

Tiltak BA8:

Informasjon om universell utforming

Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet har informasjon, veiledningsstoff og verktøy om universell utforming og tilgjengelighet i boliger, bygninger og uteområder på sine nettsider.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak BA9:

Statens byggeskikkpris

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut årlig. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner juryen.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utsikt over fjorden

Preikestolen turisthytte i Strand kommune i Rogaland gir gode bruksmuligheter for alle. Universell utforming er ivaretatt både inne i bygningen og utendørs. Preikestolen turisthytte fikk Statens byggeskikkpris for 2009. Foto: Jiri Havran / Husbanken.

Planlegging og uteområder

Tiltak PU1:

Tilskudd til lokal planlegging og universell utforming

Tilskuddsordning hvor midlene er knyttet til universell utforming rettes inn mot forskning, kompetanseutvikling og god praksis i planleggingen. Tilskudd kan gis til organisasjoner, virksomheter og andre.Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak PU2:

Bærekraftig byutvikling og områdesatsing i byer

Universell utforming inngår i departementets satsinger innen bærekraftig byutvikling gjennom plansatsing og områdesatsing i byer. Satsingene skal blant annet fremme bærekraftig bolig- og bypolitikk, bedre fysiske omgivelser og deltakelse i nærmiljøet i samsvar med intensjonene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Satsingene vil pågå frem til henholdsvis 2017 og 2018.Gjennomføring: 2015-2019 Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak PU3:

Universell utforming i planbehandling

Departementet vil se på fylkesmennenes og fylkeskommunenes oppfølging av universell utforming i sin planveiledning og planbehandling. Gjennom det fireårige evalueringsprogrammet EVAPLAN08 skal det ses på viktige samfunnshensyn og virkninger av plandelen i plan- og bygningsloven av 2008. Resultater vil formidles løpende i programfasen som skal vare frem til 2018. Videre vil departementet videreføre arbeidet med veiledning for god praksis i planleggingen. Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vei med syklist

Strandgata i Hamar er oppgradert med høy kvalitet på universell utforming. Norges Blindeforbund Hedmark ga Strandgata-prosjektet i Hamar «Tilgjengelighetsprisen» for 2013. Foto: Randi K. Øverland.

Tiltak PU4:

Universell utforming i geografiske informasjonssystemer

Tiltaket P2 Universell utforming i geografiske informasjonssystemer videreføres og utvikles til fire oppgaver i regi av Statens kartverk:

  • Tilgjengelighetsportalen med informasjon om kartfestet informasjon utvikles og vedlikeholdes.
  • Universell utforming i matrikkelen videreføres med formål å utvikle metoder og foreta tilstrekkelige systemtilpasninger for innføring av uu-relevant bygningsinformasjon i tilknytning til Matrikkelen. Et delmål er en uu-indikator for bygninger fra 2017. Et mål for perioden 2016-19 er å stedfeste og registerfeste bygningsinformasjon knyttet til universell utforming i andre nasjonale registre.
  • Universell utforming inkluderes i Felles kartdatabase (FKB ). Statens kartverk viderefører arbeidet med datamodellering av kartobjekter som er relevante for nasjonale mål i arbeidet med universell utforming. Det lages produktspesifikasjoner som gir kommunene grunnlag for å legge inn, føre á jour-hold og forvalte data om universell utforming i deres ordinære kartgrunnlag. I løpet av perioden 2016-19 skal slike data standardiseres i FKB gjennom Geovekstsamarbeidet.
  • Indikatorsett for universell utforming i stedfestet informasjon utvikles. Statens kartverk fortsetter å systematisere registrerte data om tilgjengelighet og universell utforming slik at det kan hentes ut indikatorer for utviklingstrekk på nasjonalt og lokalt nivå. I løpet av perioden 2016-19 inkluderes fortsatt innsamling, á jour-hold og uttrekk av indikatorer i Norge digitalt-samarbeidet.

Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak PU5:

Sikring av viktige friluftsområder

I ordningen statlig sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30) gir staten økonomisk bidrag til kommuner og friluftsråd til kjøp av viktige friluftslivsområder. Å legge til rette for friluftsliv for mange brukergrupper er viktig. Ofte får områder som blir sikret, bedret atkomst. Dette gir tilgang til områdene for mange brukergrupper. I friluftslivsområder som blir statlig sikret blir det i mange tilfeller gjennomført ekstra tiltak for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Klima- og miljødepartementet

Bearbeidet gangvei i fjellet

Klimapark 2469. Gangbanen inn i Klimapark 2469 i Jotunheimen er et lite inngrep i naturen med stor effekt. Gangbanen representerer et nyskapende grep for å legge til rette for at flere skal kunne få oppleve høyfjellet og klimaparken. Prosjektet fikk hederlig omtale i kategorien landskapsarkitektur av juryen for Innovasjonsprisen for universell utforming 2015. Foto: Landskapsfabrikken.

Tiltak PU6:

Universell utforming av viktige friluftsområder

I tilskuddsordningen «Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder», som gir støtte til opparbeiding og tilrettelegging av statlig sikrede friluftslivsområder, er hovedformålet å redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftslivsaktivitet for alle. Tiltak for personer med funksjonsnedsettelse er blant de prioriterte tiltakene.Universell utforming inngår i ulike veiledere om grønnstruktur og friluftsliv. Blant annet har universell utforming av turveger og friluftslivsområder bred omtale i Miljødirektoratets veileder M100-2014 «Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder». I Miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» er tilgjengelighet for funksjonshemmede et viktig kriterium.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Klima- og miljødepartementet

Tiltak PU7:

Tilskudd til friluftsaktiviteter

De aktivitetene som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelig for ulike brukergrupperer prioritert i tilskuddsordningen «Tilskudd til friluftslivsaktivitet» (kap. 1420 post 78). Personer med funksjonsnedsettelse og personer som er lite fysisk aktive er blant de prioriterte gruppene i tilskuddsordningen. I 2015 fikk blant annet Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke og Nasjonalforeningen for folkehelsen midler fra tilskuddsordningen.Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet

Tiltak PU8:

Formidling av resultater fra nærmiljøsatsing

Tilrettelegging for alle er sentralt i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing. Gjennom å følge noen utvalgte pilotprosjekter kartlegger de hvordan det best mulig kan tilrettelegges for friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle grupper kan være aktive i friluftsliv. Dette omfatter også tiltak for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse. 2015 er det siste året for prosjektdelen av satsingen. Kunnskap er en viktig forutsetning for å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelse, slik at både riktige tiltak velges, samtidig som opplevelsesverdier og naturverdier ivaretas. I årene fremover vil Miljødirektoratet formidle resultatene fra satsingen til kommuner, friluftsråd og andre aktører som jobber med ivaretakelse og tilrettelegging av friluftslivsområder.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Klima- og miljødepartementet

Mor og barn på tur

Parkettpromenaden i Ladeparken i Trondheim med Himmelstigen og Akrobatplassen i bakgrunnen. Hovedprinsippene for universell utforming har vært grunnleggende for formgivingen av parken. Ladeparken ble kåret til Norges beste uterom i 2013 i en konkurranse som ble arrangert av Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Synlig.no

Transport

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 (NTP) bidrar til at reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig kan benyttes av alle. NTP følges opp i Statens vegvesens (SVV) og Jernbaneverkets (JBV) handlingsprogram til NTP for perioden 2014-2017, og i de årlige budsjett, Prop. 1 S og tildelingsbrev, for Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Tiltak T1:

Sammenhengende reisekjeder

Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal bidra til at reisekjeder blir universelt utformet. Dette arbeidet gjøres både innenfor den enkelte transportsektor og på tvers av transportsektorer og forvaltningsnivå, gjennom for eksempel utvikling av knutepunkter. Statens vegvesen har et koordineringsansvar for universell utforming i hele vegsektoren, det vil si riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Statens vegvesen arbeider for bedre koordinering mellom ulike aktører, ulike transportformer og på ulike forvaltningsnivå. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende reise, fra dør til dør.Statens vegvesen jobber også på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med å legge til rette for nasjonal reiseplanlegger som skal inneholde informasjon om egenskaper ved holdeplasser og knutepunkt. Dette er viktig for å kunne planlegge en sammenhengende reise.Statens vegvesen og Jernbaneverket rapporterer om status i arbeidet med universell utforming i årsrapporteringen. Avinor rapporterer om status gjennom eiermeldingen og oppfølging av NTP.

Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Samferdselsdepartementet

Bilde fra utsiden. Vinter.

Gjøvik skysstasjon er et viktig kollektivknutepunkt for hele Mjøsregionen. Prosjektet mottok Norges Blindeforbunds tilgjengelighetspris for 2015. Foto: Terje Borud.

Tiltak T2:

Kompetanse og forskning

Kompetanseheving og økt kunnskap om universell utforming er et satsingsområde. Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal, der dette kan gi hensiktsmessige resultater, bidra med kunnskap om gode løsninger til fylkeskommuner og kommuner og delta i kunnskapsutveksling. Statens vegvesen vil gjennomføre ulike aktiviteter for å øke kompetansen om hva universell utforming innebærer, og fortsette arbeidet med å få oversikt over tilgjengelighetsnivå på holdeplasser og knutepunkter. Jernbaneverket vil gjennomføre et undervisningsopplegg for de stasjonsdriftsansvarlige om universell utforming, og vedlikeholde sin oversikt over tilgjengelighetsnivå på stasjonene. Andre aktiviteter for kompetanseheving og forskning vil bli løpende vurdert. Statens vegvesen og Jernbaneverket rapporterer om status i arbeidet med universell utforming i årsrapporteringen. Avinor rapporterer om status gjennom eiermeldingen og oppfølging av NTP. Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Samferdselsdepartementet

Tiltak T3:

Drift av infrastruktur og utbedring av mindre hindringer

Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal ha rutiner som ivaretar universell utforming i drift av infrastruktur. Dette inkluderer bl.a. god vinterdrift, frie gangveier, god kontrastmarkering, godt lys, fungerende teleslynger, alarmsystemer som er universelt utformet, fungerende heiser og vedlikehold av ledelinjer. De skal jobbe for å sikre vinterdrift som gir sammenhengende kvalitet på gangnettet, på tvers av forvaltningsnivå.Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal prioritere kostnadseffektive tiltak for utbedring av mindre hindringer som gir bedre tilgjengelighet i perioden. Dette kan omfatte kontrastmarkering, godt lys med mer.Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen bør, der dette er hensiktsmessig, arbeide for standardisering av løsninger på tvers av enheter og forvaltningsnivå innen drift og utbedring av mindre hindringer, samt sikre at informasjon om gode løsninger er lett tilgjengelig for offentlige og private virksomheter.Statens vegvesen og Jernbaneverket rapporterer om status i arbeidet med universell utforming i årsrapporteringen. Avinor rapporterer om status gjennom eiermeldingen og oppfølging av NTP. Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Samferdselsdepartementet

Tiltak T4:

Planlegging og gjennomføring av prosjekter

Universell utforming skal være en integrert del av alle planer for vesentlig oppgradering og bygging av infrastruktur som planlegges og bygges i Avinors, Jernbaneverkets og Statens vegvesens regi. Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal ha rutiner for gjennomgang av universell utforming i prosjekter under planlegging og for ferdige anlegg.Funksjonshemmedes organisasjoner er høringsinstanser i utbyggingsprosjekter med publikumsareal. Invitasjon til deltagelse skal sendes organisasjonene både på lokalt og sentralt nivå. Etter hvert gjennomført større prosjekt skal Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen gjennomføre en evaluering med organisasjonene om prosess og andre tilgrensende tema.I gjennomføringen av prosjekter skal Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen sikre at leverandører har tilstrekkelig kompetanse innen universell utforming til å gjennomføre de planlagte løsningene. De skal også ha dialog med leverandørene underveis slik at hensynet til universell utforming ivaretas på best mulig måte. Under gjennomføringen av prosjekter skal de sørge for at fremkommelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for fotgjengere ivaretas.

Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen bør, der dette er hensiktsmessig, arbeide for standardisering av løsninger på tvers av enheter og forvaltningsnivå. Samt sikre at informasjon om gode løsninger er lett tilgjengelig for offentlige og private virksomheter.Statens vegvesen og Jernbaneverket rapporterer om status i arbeidet med universell utforming i årsrapporteringen. Avinor rapporterer om status gjennom eiermeldingen og oppfølging av NTP.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Samferdselsdepartementet

Tiltak T5:

Kjøp av transporttjenester

Staten skal ved kjøp av transporttjenester arbeide for å sikre at universell utforming ivaretas. Statens kjøp av transporttjenester omfatter bl.a. togtjenester, fergetjenester på riksveg, kystruten Bergen-Kirkenes, og flyreiser på kortbanenettet. Dette inkluderer oppfølging av bl.a. ombordstigningsløsninger, kundeinformasjon og salgsløsninger, toaletter mv.Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Samferdselsdepartementet

Tiltak T6:

IKT, informasjon og kundetjenester

Informasjon på stasjoner, holdeplasser, knutepunkter, informasjon på internett, mobiltelefoner og ulike personlige digitale plattformer, samt kundetjenester skal tilstrebes å være universelt utformet og tilfredsstille gjeldende lovkrav. Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal etterstrebe å tilfredsstille kravene til universell utforming innen disse områdene.Stasjoner, holdeplasser og knutepunkter skal ha en logisk og lesbar skilting og ledelinjer. Informasjon på stasjoner, holdeplasser og knutepunkter skal være universelt utformet. All relevant informasjon, også avviksinformasjon, skal så langt som mulig gis både på skjerm og muntlig. Tjenester på digitale plattformer og kundetjenester skal også være universelt utformet. Dette stiller bl.a. krav til mulighet for skriftlige henvendelser til kundesenter, bruk av teleslynge ved skranker med mer.Statens vegvesen og Jernbaneverket rapporterer om status i arbeidet med universell utforming i årsrapporteringen. Avinor rapporterer om status gjennom eiermeldingen og oppfølging av NTP. Gjennomføring: LøpendeAnsvarlig: Samferdselsdepartementet

Ferje på vannet

Batteriferje MF Ampere. Nye generasjoner av ferjer utvikles med universell utforming og er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. MF Ampere ble bygget i 2014/2015 og er verdens første ferje som er 100% batteridrevet. Ferja ble satt i trafikk i januar 2015 på sambandet Lavik – Oppedal i Sognefjorden. Foto: Samferdselsfoto.

Tiltak T7:

Nettverk universell utforming for regional og kommunal transport

Det opprettes et nettverk som består av fylkeskommuner, storkommuner, statlige samferdselsetater, offentlige og private kollektivoperatører og brukerorganisasjoner.Formålet med nettverket er å bidra til at den lokale og regionale kollektivtrafikken blir universelt utformet.Nettverket administreres av Deltasenteret / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sektorovergripende tiltak

Tiltak SO1:

Nyskapingsprogram for universell utforming

Et Nyskapingsprogram skal bidra til bedre design basert på brukernes behov. Det skal også bidra til å fremme innovasjon og verdiskaping. Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter fortsetter arbeidet med å synliggjøre bruken av inkluderende design. Dette er en effektiv strategi for nyskaping i norsk næringsliv for å øke innovasjonsgraden, konkurransekraften og lønnsomheten. Hovedaktiviteter er formidling, synliggjøring, kunnskapsspredning og praktisk kompetanseutvikling. Det gjennomføres blant annet samarbeidsprosjekter med privat næringsliv, offentlige aktører og de ulike profesjonene innen design og arkitektur.Nyskapingsprogrammet vil samtidig videreutvikle sin rolle både som pådriver og som et kompetansesenter for universell utforming og nyskaping overfor målgruppene privat næringsliv, design og arkitektbransjen, FoU arenaen, utdanningen samt offentlige virksomheter. Kontinuerlig erfaringsutveksling, faglig oppdatering og nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt vil være viktig for programmets progresjon og måloppnåelse.Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tiltak SO2:

Utvikling av universell utforming i standarder

Standarder som gir faglige råd og retningslinjer for hvordan universell utforming skal gjennomføres på ulike områder representerer viktig veiledningsmateriale. Standard Norge har utviklet flere standarder for universell utforming basert på konsensus mellom ulike interesser blant annet for bygninger, transport og IKT. Standard Norge leder også SAGA-sekretariatet som på oppdrag fra EU-kommisjonen koordinerer arbeidet med universell utforming i nye CEN-standarder og oppdateringer. Dette arbeidet videreføres og det vil i tillegg bli vurdert nærmere standarder på området velferdsteknologi, hverdagsteknologi og forbrukerprodukter. (Se tiltak TEK4: Anbefalinger og standardisering av brukergrensesnitt og infrastruktur). Det vurderes å iverksette FoU-prosjekter som kan bidra til å avklare funksjonskrav om universell utforming og tilgjengelighet. Arbeidet koordineres med aktuelle departementer og direktorater. Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

12 glade mennesker med blomster og konfetti

Juryleder Knut Hovland og statsråd Solveig Horne delte ut Innovasjonsprisen for universell utforming til St. Olavs Hospital på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) den 18. februar 2015. Foto: Johnny Syversen / DOGA.

Tiltak SO3:

Kompetansehevingsprogram i utdanninger ved universiteter og høyskoler

Kompetansehevingsprogrammet i utdanninger ved universiteter og høyskoler videreføres. Programmet skal utvikle universell utforming i undervisningen og gi støtte til kompetansehevende prosjekter ved norske læresteder. Programmet skal også inneholde informasjonstiltak om tilgjengelighet på læresteder og i bygninger, informasjon på internett, besøk på utdanningsinstitusjoner og bidrag på konferanser.

I tråd med hovedtemaene i ny handlingsplan for universell utforming vil det fra 2015 bli lagt større vekt på IKT og velferdsteknologi. Kompetansehevingsprogrammet administreres av enheten Universell ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).Gjennomføring: 2015-2019Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tiltak SO4:

Handlingsrom for å utvikle et universelt utformet samfunn

Regjeringen vil arbeide videre for et universelt utformet samfunn. Regjeringen vil også fremme en strategi for en moderne eldre­politikk høsten 2015. Gjennom strategien skal alle sektorer bli mer bevisst på konsekvenser av aldringen av befolkningen og hvordan vi kan legge til rette for eldres deltakelse.Å skape et universelt utformet samfunn og å skape et aldersvennlig samfunn, er to sider av samme sak. Løsningen er sammenfallende, og gjør utfordringene mer synlige.Det skal gjennomføres en utredning bygget på scenarioteknikker som skal se på muligheter, handlingsrom og tidsperspektiv for å nå et universelt utformet samfunn. Utredningen skal også beskrive ulike effekter og innovasjonspotensialet av et universelt utformet samfunn.Oppgaven utføres av Deltasenteret/Bufdir.Gjennomføring: 2015-2016Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Tiltak SO5:

Nettverkssamarbeid i kommuner og fylker

Det skal opprettes nettverkssamarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner for å øke kommunenes kompetanse. Det er et godt verktøy for å styrke effektiv gjennomføring av tiltak for universell utforming og økt tilgjengelighet i byer, tettsteder og nærmiljøer. Det legges vekt på å oppnå konkrete resultater i nærmiljøer og der folk ferdes ved å bygge på kommunenes egne erfaringer sammen med kunnskap i sentrale fagmiljøer, interesseorganisasjoner og andre instanser. Foreliggende metodikk for registrering av universell utforming og data fra utførte registreringer i kommunene benyttes for å prioritere, planlegge og gjennomføre tiltak. Nettverket ledes av KS og vil omfatte inntil 60 kommuner. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir økonomisk støtte til prosjektet.Gjennomføring: 2016Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet