Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

1. mai 2006 presenterte regjeringen en handlingsplan mot sosial dumping. Handlingsplanen ble lagt fram for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Planen vil bli fulgt opp jevnlig overfor Stortinget, og det er lagt opp til at den kan justeres og suppleres.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

1. mai 2006 presenterte regjeringen en handlingsplan mot sosial dumping. Handlingsplanen ble lagt fram for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Planen vil bli fulgt opp jevnlig overfor Stortinget, og det er lagt opp til at den kan justeres og suppleres.

Handlingsplanen inngår som en del av og er nærmere beskrevet i kapittel 3.6 i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Styrke Arbeidstilsynets sanksjonsmidler
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal kunne gi pålegg og bruke tvangsmulkt og stansing når de utfører tilsyn etter allmenngjøringsloven og utlendingsloven. Regjeringen fremmer lovforslag om dette i juni 2006.

Øke ressursene til tilsyn
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får økte ressurser til innsatsen mot sosial dumping i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Sikre ryddigere forhold ved inn- og utleie av arbeidskraft og forbedre ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler
Regjeringen vil sikre ryddigere forhold for arbeidstakerne på inn- og utleiemarkedet. Regjeringen vil også arbeide videre med ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, bl.a. med spørsmålet om innsynsrett for tillitsvalgte. Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag om regelendringer høsten 2006.

Motvirke useriøsitet ved kontraktørvirksomhet og etablering av enkeltmannsforetak
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal i tilsynsvirksomheten ha større oppmerksomhet på problemet med at arbeidstakere blir definert som selvstendige oppdragstakere for å unngå norske lønns- og arbeidsvilkår.

Stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i kommunale anbudsprosesser
ILO-konvensjon nr. 94 med krav til norske lønns- og arbeidsvilkår gjennomføres i 2007 også for kommuner og fylkeskommuner.

Innføre utvidet byggherreansvar og id-kort i byggenæringen
Det vil bli innført et ansvar for byggherren for å ta inn klausuler i kontrakter med underleverandører for å sikre at arbeidstakerne får lønn og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjøringsforskrifter. Regler for id-kort som kan gjøre kortene til et effektivt virkemiddel mot sosial dumping fastsettes høsten 2006.

Gjennomføre tiltak i kystfarten og landbruket
Det tas sikte på å gjeninnføre kravet om arbeids- og oppholdstillatelser for sjøfolk i norsk kystfart i løpet av 2006. Det skal arbeides systematisk for å hindre sosial dumping i landbruket, ved hjelp av målrettet tilsynsinnsats og informasjonstiltak.

Utvikle statistikk- og analysegrunnlaget
Statistikk og analyse over arbeidsinnvandring og sosial dumping skal forbedres i samarbeid med partene og i regi av Arbeidslivspolitisk råd.

Samordne bedre innsatsen fra statlige etater landet over
Dagens samarbeid og fellesprosjekter mellom Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, politiet og andre berørte etater videreføres og styrkes. Det skal settes økt fokus på å sikre at samarbeidet fungerer godt også lokalt.

Styrke samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet
Regjeringen vil videreføre og videreutvikle samarbeidet med arbeidslivets parter på alle nivåer, fra samarbeidet mellom tilsynsmyndigheter og tillitsvalgte i bransjer og på arbeidsplasser, til dialogen i Arbeidslivspolitisk råd.