Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling

Til innholdsfortegnelse

§ 2. Arbeidsoppgavene og arbeidsfordelingen i departementene

  1. Departementet skal fremme saker for Regjering og Storting, og for øvrig planlegge, gjennomføre og kontrollere arbeidet innenfor sitt saksområde.
  2. Departementet inndeles i avdelinger og avdelingene kan inndeles i kontorer. Hvis ikke annet er bestemt av Kongen, fastsetter departementssjefen fordelingen av oppgavene og personalet mellom departementets avdelinger og kontorer, jfr. likevel reglene i Hovedavtalens del 2.
  3. Departementssjefen og de øvrige ledere skal sørge for at alle sider av en sak blir utredet, og at det, når nødvendig, blir samarbeidet mellom kontorer og avdelinger, og med andre departementer.

    Når det formålstjenlig , kan departementets tjenestemenn pålegges å arbeide i spesielt organiserte grupper eller med spesielle oppgaver, uavhengig av avdelings- eller kontorinndelingen, eller uavhengig av arbeidsfordelingen mellom departementene, jfr. likevel reglene i Hovedavtalens del 2.

    Uavhengig av arbeidsformen har den enkelte tjenestemann plikt og rett til å legge frem sitt syn på en slik måte at det kan bli gjort kjent for departementssjefen.
Til dokumentets forside