Reguleringsplan for Konglungen i Asker kommune

Miljøverndepartementet er kjent med at mindretallet i Asker kommunestyre har fremmet lovlighetsklage på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Konglungen.

Saken reiser spørsmål om begrensingen av allmennhetens ferdselsrett er innenfor de rammer friluftsloven setter, og saken er således av prinsipiell interesse. Miljøvern-departementet vil derfor overta behandlingen av lovlighetsklagen. Vi ber om å få saken med samtlige saksdokumenter oversendt.

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jarle Jensen
avdelingsdirektør