Reguleringsplan for Torpbukta i Halden kommune – foreløpig vurdering

Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 31. mai 2007 med oversendelse av saksdokumentene for reguleringsplan for Torpbukta.

Saken er oversendt etter Miljøverndepartementets brev av 22. mai 2007 om innkalling av planen til behandling i departementet. Departementet fant å ville vurdere saken nærmere i forhold til det nasjonale hensynet å beskytte sommerfuglarten klippeblåvinge.

Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3 andre ledd kan departementet av eget tiltak oppheve eller endre en reguleringsplan dersom den strider mot nasjonale interesser, fylkesplan eller arealdelen av kommuneplan. Kommunen skal gis anledning til å uttale seg før departementet treffer slikt vedtak.

Miljøverndepartementet tar sikte på å oppheve reguleringsplan for Torpbukta i Halden kommune, for å unngå forringelse av leveområdet for den eneste kjente forekomsten av sommerfuglarten klippeblåvinge i Norge.

Halden kommune gis anledning til å uttale seg til departementets vurdering før endelig vedtak treffes.

Bakgrunn for saken

Av de tilsendte saksdokumenter framgår det at spørsmålet om bygging i Torpbukta har vært behandlet flere ganger etter oppstart første gang i 1999. Bygging ble ansett som mest konfliktfylt i forhold til strandsonen, mens vurderingene i forhold til sommerfuglarten klippeblåvinge først ble satt på spissen etter at planen ble vedtatt.
Planen viser 10 nye boligtomter og 5 nye hyttetomter.

Halden kommune vedtok 11. oktober 2004 å legge forslag til reguleringsplan for Torpbukta ut til offentlig ettersyn.

Fylkesmannen i Østfold fremmet innsigelse til alle hyttene og 2 av bolighusene i brev 14. desember 2004, under henvisning til rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Etter at noen hytter var tatt ut av planforslaget, trakk fylkesmannen innsigelsen 20. juni 2005. Fylkesmannen ga faglig råd om å trekke hyttene bakover i terrenget for å hindre landskapsmessig eksponering. 

I uttalelsen 14. desember 2004 henledet fylkesmannen oppmerksomheten på strekningen Ystehede-Kjellvik som er kjent for en del funn av sjeldne insekter. Fylkesmannen viste til at sommerfuglarten orionblåvinge (et annet navn på klippeblåvinge), som hadde status som sårbar på rødlisten for truede arter, hadde sin eneste forekomst i Østfold på Ystehede. Fylkesmannen hadde imidlertid ikke innsigelse til planforslaget på grunnlag av biologisk mangfold.

Halden kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Torpbukta 29. september 2005, med 27 mot 19 stemmer. Kommunen viste blant annet til at Torpbukta i kommuneplanens arealdel vedtatt 19. juni 2003 er vist som eksisterende og fremtidig byggeområde. Kommunen la til grunn at det særegne ved Torpbuktas flora og fauna ikke vil bli berørt ved gjennomføring av reguleringsforslaget.

Fylkesmannen i Østfold behandlet saken som klagesak 29. november 2006 og stadfestet kommunens vedtak. Klagene gjaldt hovedsakelig forholdene for beboere i området, og i fylkesmannens avgjørelse omtales ikke spørsmålet om den aktuelle sommerfuglarten.

På bakgrunn av henvendelser om saken ba Miljøverndepartementet 30. mars 2007 om fylkesmannens redegjørelse for de vurderinger som var gjort i forhold til den aktuelle sommerfuglforekomsten. Fylkesmannen besvarte henvendelsen 20. april 2007, og dette brevet dannet bakgrunn for departementets innkalling av saken ved brev av 22. mai 2007.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 16. august 2007 med blant annet representanter for kommunen, fylkesmannen, grunneieren med advokat, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning anbefalte i uttalelse oversendt Miljøvern¬departementet 12. september 2007 primært at all utbygging i området utsettes til sommerfuglartens bruk av området er bedre kartlagt. Alternativt anbefales det at berørt areal reduseres ved at minimum hyttene og to boliger tas ut av planen. Direktoratet tilrår at det fra sesongen 2008 iverksettes overvåkning av bestanden, og at det med grunnlag i overvåkningsdata utvikles en handlingsplan for denne arten, blant annet med målsetting å restaurere artens leveområde i Torpbukta.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen åpner for bygging av 10 nye bolighus og 5 nye hytter ved Torpbukta. Miljøverndepartementet har vurdert saken med utgangspunkt i om denne byggingen vil føre til at sommerfuglarten klippeblåvinge kan bli utryddet. Sakens dokumenter og befaringen på stedet viste at strandsonehensyn også er av betydning i saken.

Sommerfuglarten klippeblåvinge er i Norsk rødliste fra 2006 klassifisert som ”sterkt truet”. Denne rødlista ble utgitt etter at reguleringsplanen var godkjent, og arten vurderes her som sterkere truet enn på tidligere rødliste der den var klassifisert som ”sårbar”. Bevaring av naturens mangfold er omtalt i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Der framgår det at Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Det er angitt som et nasjonalt resultatmål at truete arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer. Tap av leveområder er en viktig årsak til at arter utryddes. I stortingsmeldingen er det uttalt at en aktiv forvaltning av naturens mangfold forutsetter fokus på å sikre leveområder slik at det biologiske mangfoldet gis en mulighet til å utvikle og tilpasse seg. Videre uttales at regjeringen vil at leveområder for de truede artene skal sikres gjennom kommunal planlegging, basert på best mulig datagrunnlag. Inngrep i slike områder skal vurderes i forhold til virkningen de kan ha på de aktuelle artene.

Området rundt Torpbukta i Halden kommune er den eneste kjente, gjenværende lokaliteten for klippeblåvinge i Norge. En forringelse av klippeblåvingens leveområde på dette stedet vil kunne bidra til å utrydde arten i Norge.

Miljøverndepartementet vil i likhet med Direktoratet for naturforvaltning anta at alle arealer innenfor reguleringsplanen tidligere kan ha hatt en funksjon for artens  aktivitetsområde. På denne bakgrunn mener departementet at hele reguleringsplanområdet i utgangspunktet bør betraktes som en del av klippeblåvingens leveområde i området rundt Torpbukta. Dette bør ses i sammenheng med at det kan bli nødvendig å restaurere deler av artens leveområde, som er påvirket av gjengroing. Departementet vurderer det slik at inngrep som følger av reguleringsplanen, som bygging av hus, hytter, veger og parkeringsplasser og andre inngrep i strandsonen, vil kunne forringe artens leveområde og dermed utgjøre en fare for den aktuelle sommerfuglforekomsten. Etter departementets oppfatning er det med dagens sparsomme kunnskap om denne sommerfuglforekomsten ikke grunnlag for å fastslå at nye inngrep kan gjennomføres innenfor reguleringsplanområdet uten at det truer klippeblåvingens overlevelse i området.

Miljøverndepartementet er derfor enig med direktoratet i at det er bør klarlegges hvilke deler av området som er viktige for arten og utarbeides en handlingsplan for arten. Denne informasjonen bør ligge til grunn for framtidig virksomhet i området. For å framskaffe et naturfaglig kunnskapsgrunnlag av tilstrekkelig kvalitet, må det foretas et kartleggingsarbeid som kan komme til å strekke seg over flere sommersesonger.

Departementet vil be direktoratet starte opp kartleggingsarbeidet fra våren 2008. Departementet vil også be direktoratet sette i gang arbeid med en handlingsplan for klippeblåvinge så snart som mulig. Klippeblåvinge ble midlertidig fredet i Norge ved direktoratets vedtak 24. mai 2007. Et forslag om varig fredning av arten ble sendt på høring fra direktoratet 12. september 2007. Gjennom arbeidet med en handlingsplan vil miljøvernmyndighetene vurdere den videre forvaltningen av arten. Bl.a. vil behovet for å restaurere deler av artens leveområde og å gjennomføre skjøtselstiltak bli vurdert. Det vil også bli vurdert om det er aktuelt å foreslå et arealvern etter naturvernloven for å bevare artens livsmiljø.

Miljøverndepartementet legger også en viss vekt på at reguleringsplanen tillater bebyggelse nær sjøen, særlig gjelder det hyttene, som vil bli liggende svært eksponert i et spesielt landskap.

Miljøverndepartementet har på dette grunnlag kommet til at reguleringsplanen for Torpbukta bør oppheves.

Departementet ber om at Halden kommune gir uttalelse til departementets forslag til avgjørelse, jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3 andre ledd.

Med hilsen


Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Bjørn Casper Horgen
 avdelingsdirektør

Kopi:

Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Tor-Einar Berger, Hov Østre, rute 003, 1765 Halden
Advokat Hans Chr. Nygaard Wang, boks 287, 1752 Halden         
Advokat Jarle W. Holstrøm, advokatfirmaet Haavind Vislie AS, postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo