Retningslinjer: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Gjeldende retningslinjer.

Fastsatt av Kulturdepartementet 10. februar 2014, med revisjon av 18. februar 2015, 9. desember 2015 og 1. januar 2016. 

1. Vilkår for gaveforsterkning

Pengegaver til kunst- og kulturvirksomheter*, hjemmehørende og som har sitt virke i Norge, utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent** av gavebeløpet når:

a) gaven eller gavene til sammen utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak***.

c) gavemottakeren er en av følgende:

 • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
 • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
 • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av:
  - musikk (arrangører, festivaler, orkestre, ensembler, etc.)
  - litteratur (arrangører, bibliotek, litteraturhus, festivaler, etc.)
  - scenekunst (arrangører, festivaler, teatre, operaer, kompanier, frie grupper, etc.)
  - visuell kunst (arrangører, kunstfestivaler, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger, film, dataspill etc.)

d) gaven dokumenteres utbetalt til søker i det samme kalenderåret som søknaden innleveres.

e) gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1).

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4 og kravene i søknadsskjemaet.

* Betegnelsen «virksomhet» er her brukt i betydning organisert virksomhet som allmennheten har adgang til, med organer og vedtekter eller lignende. «Kunst- og kulturvirksomheter» kan omfatte offentlig og privat drevet virksomhet.

** Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år, dette for å sikre at rammebevilgningen kommer flest mulig mottakere og givere til gode.

*** Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.

2. Hvordan gaveforsterkningen skal brukes

Gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.

Gaveforsterkningen skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Gaven og gaveforsterkningen behøver ikke å brukes til det samme tiltaket.

3. Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Kulturdepartementet, eller et organ Kulturdepartementet bemyndiger, forvalter gaveforsterkningsordningen.

4. Krav til søknaden

Det er gavemottaker (kunst- og kulturvirksomheten) som kan søke om gaveforsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt, jf. pkt. 1.

Utfylt søknadsskjema samt nødvendige vedlegg må sendes elektronisk som e-post til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no.
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Kulturdepartementets nettsider.

5. Saksbehandling og utbetaling

Er vilkårene for gaveforsterkningen etter disse retningslinjene oppfylt, tildeler Kulturdepartementet gaveforsterkningen og opplyser om rapporteringskravene.

Kulturdepartementet utbetaler gaveforsterkningen til mottakers konto. Er det ikke dekning for å utbetale alle gaveforsterkningene i budsjettåret da søknadene ble mottatt, prioriteres de i den rekkefølgen fullstendige søknader ble mottatt. De resterende utbetalingene overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet. Kulturdepartementet kan justere forsterkningsprosenten for gaveforsterkningene i seinere år. Justeringen kan også omfatte eventuelle utbetalinger i kø. Dersom ordningen avvikles, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført.

6. Rapporter, revisjon og kontroll

Mottakeren skal informere Kulturdepartementet straks om endringer som medfører at vilkårene etter punktene 1 og 2 ikke er oppfylt.

Mottakeren skal gjøre rede for at gaver og gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene. For kunst- og kulturvirksomheter som mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet skal både gaver og gaveforsterkninger spesifiseres i årsregnskapet og gjøres rede for i virksomhetens årsberetning. For andre mottakere av gaveforsterkningstilskudd skal disse momentene rapporteres til Kulturdepartementet i tråd med departementets gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll, slik det blir opplyst om i forbindelse med tildelingen.

Kulturdepartementet kan innhente underliggende regnskapsinformasjon fra mottaker for å kontrollere at gaven og gaveforsterkningen er brukt i samsvar med pkt. 1 og 2.

7. Krav om tilbakebetaling

Kulturdepartementet kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter pkt. 1 og 2, eller kravene etter pkt. 6, ikke er oppfylt. Dersom tilskuddsmottakeren har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 370-371.

8. Klageadgang

Kulturdepartementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd.

9. Ikrafttredelse

Disse reviderte retningslinjene gjelder fra 1. januar 2016.